സൗജന്യമായി ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ധര്‍മ്മപരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് റീമ

ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനം എന്ന നിലയില്‍ ഞങ്ങള്‍ എന്തുചെയ്യുന്നു എന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കാളിക്കളാകാമെന്നും അറിയുക

ഉന്നത നിലവാരം പുലര്ത്തുന്ന ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു എളിയ ദൌത്യത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളാണ് റീമ ലിറ്ററേച്ചര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സൌജന്യമായാണ് നല്കുന്നതെന്ന ഒരു എളിയ തത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 40-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും, 10–ലധികം ഭാഷകളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

ഞങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങള് അനേകര്ക്ക് വേദപുസ്തകം മനസ്സിലാക്കുവാനും, നമ്മുടെ ദൈനംദിനജീവിതത്തില് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനും അനുഭവമാക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഞങ്ങള് ലിവിംഗ് സ്ട്രീം മിനിസ്ട്രിയുമായിച്ചേര്ന്ന് അവരുടെ എഴുത്തുകാരുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളുടെ ഒരു നല്ല പങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങള് ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ധര്മ്മ സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിതരണം സാദ്ധ്യമാകുന്നത് ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള വിശ്വാസികളില് നിന്നും സഭകളില് നിന്നുമുള്ള സഹായത്താലാണ്. അവര് ദൈവത്തെ ആഴത്തില് അറിയുവാനും, സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുവാനും അന്വേഷിക്കുന്നവര്ക്ക് അവ സൌജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ വിശാലമായ വിതരണ മാര്ഗ്ഗത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം

ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതാണ് വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന. ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭിക്കേണ്ടതിനു ഈ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഏതു വിശ്വാസത്തിലും ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സൗജന്യമായി ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

റീമയില് ഞങ്ങള് സാധാരണക്കാര് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പൊതുവായ സത്യം ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പുതിയ നിയമം എന്നെന്നും അനുവര്ത്തിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, ഈ സാധാരണ പുതിയ നിയമ സത്യം, വേദപുസ്തകം, ദൈവം, ക്രിസ്തു, രക്ഷ, നിത്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തതാണ്:

  • വേദപുസ്തകം മുഴുവ൯ ദിവ്യവെളിപാടും, ഓരോ വാക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്താല് പ്രചോദിതമായതുമാണ്.
  • ദൈവം നിസ്തുലനും നിത്യനായവനുമാണ്.എന്നാല് അവ൯ പിതാവും, പുത്രനും, പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളുള്ള ഒരുവനാണ് എന്നാല് വേറിട്ടവനല്ല.
  • ദൈവം ക്രിസ്തുവില് യേശു എന്ന് പേരായ കലര്പ്പില്ലാത്തവനും, പരിപൂര്ണ്ണനുമായ ഒരു മനുഷ്യനായി ജഡാവതാരമെടുത്തു. അവ൯ ക്രൂശില് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി പകരംവയ്ക്കാത്ത ഒരു മരണം വരിച്ചു.തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരവുമായി മൂന്നാം നാള് അവ൯ ഉയര്ത്തെഴുന്നേറ്റു. അവ൯ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്കു കയറിപ്പോവുകയും, ദൈവം അവനെ സകലത്തിന്റെയും കര്ത്താവാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
  • മനുഷ്യ൯ പാപം ചെയ്തു പാപിയായിത്തീരുകയും, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയി൯ കീഴില് വരികയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകാത്മക മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യന് പാപത്തില് നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയില് നിന്നുമുള്ള മോചനത്തിന് ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഏത് വ്യക്തിയും ദൈവത്തോട് അനുതപിക്കുകയും, കര്ത്താവായ യേശുവില് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്പോള് നിത്യരക്ഷയും, പാപക്ഷമയും,ദൈവമുന്പാകെ നീതീകരണവും,ദൈവസമാധാനം പോലും അവ൯ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ദിവ്യജീവനും സ്വഭാവവും സ്വീകരിച്ച് ഒരു ദൈവപൈതലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവവും ആയിത്തീരുന്നു. അതില് വളര്ന്ന് പക്വതയ്ക്കായി കെട്ടുപണി ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
  • ക്രസ്തു അവനിലേയ്ക്ക് അവന്റെ വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാ൯ വീണ്ടും വരുന്നു.ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷയുടെ പരിസമാപ്തിയായി നിത്യതയില് ദൈവത്തോടുകൂടെ പുതിയ യെരുശലേമില് നാം വാസം ചെയ്യും.

റീമയില് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തീയ രചനകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശേഖരം സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്ത് വായക്കാരുടെ അഭിരുചിയും, ഈ പുതിയ നിയമ സത്യത്തിന്റെ അനുഭവവും അതിന്റെ ഉന്നതിയില് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. വിശ്വാസികള് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവന്റെ നിത്യരക്ഷ ആസ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല, അവന്റെ ജീവനിലുള്ള ദിനംതോറുമുള്ള ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെടല് കൂടിയാണ്. അത് വേദപുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള ആത്മീയഭോജനത്താല് പ്രായോഗികമായി തിരിച്ചറിയുവാനും കഴിയും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ്; നിങ്ങള്ക്കും അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം

റീമ പുസ്തക വിതരണത്തിന്‍റെ 30+ വര്‍ഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം

1980 –കളുടെ മദ്ധ്യത്തില്, റീമ സൌജന്യ സാഹിത്യ വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് ആദ്യമായി വേദപുസ്തകവും, മറ്റ് ആത്മീയ പുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ആരംഭിച്ചത് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയ൯ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മാര്ഗ്ഗം ആവശ്യക്കാരന് ഇ-മെയില് വഴി എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക
യായിരുന്നു. എന്നാല് ദൈവവചന സത്യങ്ങള് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുവാ൯ ഞങ്ങള് മറ്റു ചില സംഘങ്ങളോടും സഹകരിച്ചു.

1999-ല് റഷ്യ൯ ഭാഷയില് നടത്തിയ ശ്രമം അടിക്കുറിപ്പും, മറ്റു പഠനസഹായിയും ചേര്ന്ന ഒരു റഷ്യ൯ പുതിയ നിയമം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നതില് പര്യവസാനിച്ചു.

2001– ല് റീമ മറ്റു ഭാഷകളിലും, രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സൌജന്യ ആത്മീയ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകത പരിഹരിക്കുവാ൯ തുടങ്ങിയത്, ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെയും ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതില് കലാശിച്ചു. അതിന്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയില്, പത്ത് ഭാഷകള് ഉള്പ്പെടുത്തുകയും, വിതരണത്തിനായി നിലവാരമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു.

2006- ല് മര്മ്മ പ്രധാനമായ മദ്ധ്യ-പൌരസ്ത്യദേശത്തെയും, ഏഷ്യയെയും ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷകളുടെ ഒരു നിരയ്ക്കു തന്നെ റീമ പദ്ധതിയിട്ടു.

കഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷത്തിനിടയില് കോടിക്കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങള് സൌജന്യമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പങ്കുചേരുക

മൂന്നു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കുചേരാം. ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ; രണ്ടാമത്, സംഭാവനകളിലൂടെ; മൂന്നാമത്, നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സൗജന്യ പുസ്തക വിതരണത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നതിലൂടെ.

പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ പങ്കാളിയാവുക

ലോകത്തിലാകമാനം അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളില് വിതരണത്തില് പങ്കാളിയാകുന്നതിന് അനേകര് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അപേക്ഷകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഏത് രീതിയില് നിങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുവാ൯ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി തരുവാനും ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പങ്കാളിത്തത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി ഞങ്ങള് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: പ്രാര്ത്ഥനയാലും, സംഭാവനയിലൂടെയും, വിതരണത്തിലൂടെയും.

ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വഴി പ്രാര്ത്ഥനയിലൂടെയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലായി വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള സാജന്യ പുസ്തക വിതരണത്തില് 1 തിമൊത്തി 2- അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക പ്രാര്ത്ഥന ഞങ്ങളില്  വളരെയധികം മതിപ്പുളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്

എന്നാല് സകല മനുഷ്യര്ക്കും നാം സര് വ്വഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിനു വിശേഷാല് രാജാക്കന്മാര്ക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാര്ക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാര്ത്ഥനയും പക്ഷപാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്നു ഞാ൯ സകലത്തിനുംനും മുന്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് നല്ലതും പ്രസാദകരവും ആകുന്നു. അവ൯ സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനും സത്യത്തിന്റെ പരുജ്ഞാനത്തില് എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. 1തിമൊ.2:1-4
Here we can take note of the following

  • വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രാര്ത്ഥനകള്, മനുഷ്യന്റെ യാചനയോടും, മദ്ധ്യസ്ഥതയോടും, നന്ദിപ്രാകശനത്തടും കൂടിയ പ്രാര്ത്ഥന.
  • പ്രാര്ത്ഥന സകല മനുഷ്യരാലുമാണ്, അതില് രാജാക്കന്മാരും, ഭരണാധിപന്മാരും ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകസാഹചര്യം നാം നോക്കുകയാണെങ്കില്, ഇതു തന്നേയാണ് ദൈവാഗ്രഹം നിറവേറുവാനുള്ള താക്കോല്.
  • ദൈവാഗ്രഹം രണ്ടാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം, അവര് സത്യത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തണം. പ്രാര്ത്ഥനയിലുള്ള നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തവും ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടമാക്കണം.
  • ഈ പ്രാര്ത്ഥന വളരെ പ്രത്യേകതയും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളതാണ്, കാരണം ഇത് സ്വസ്ഥതയും സാവധാനതയും ഉള്ള ജീവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തില് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാനും പൂര്ണ്ണ പരിജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള മാര്ഗ്ഗം ഉണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തില് കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ദൈവജനം ഇത്തരം പ്രാര്ത്ഥനയില് പങ്കാളിയായാല് ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ആ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങള് പ്രാവര്ത്തിമാകും. സത്യത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണപരിജ്ഞാനമായിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങള് സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതോടെ അനേകരും ഇത്തരത്തില് പ്രാര്ത്ഥിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

സംഭാവനയിലൂടെ പങ്കാളിയാവുക

റീമ അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടണില് 1982 ല് സ്ഥാപിതമായ ലാഭോഛകൂടാതെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര റെവന്യൂ കോഡ് 501(C)(3) അനുസരിച്ച് റീമയിലേക്കുള്ള സംഭാവന നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. റീമയിലേയ്ക്കുള്ള സാന്പത്തിക ഇടപാടുകള് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ബോര്ഡ് ഓഫ് ഡയരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്.

എല്ലാ സംഭാവനകളും അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. അവ വേദപുസ്തകവും, ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യപുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, അതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളായ സമ്മേളനങ്ങളും, സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ച് വായനക്കാര്ക്ക് വേദപുസ്തകത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങള് അറിയുവാനും, അനുഭവമാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള് എന്തെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ, മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകള്ക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല.

കൊടുക്കുവി൯; എന്നാല് നിങ്ങള്ക്കും കിട്ടും; അമര്ത്തിക്കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയില് തരും; നിങ്ങള് അളക്കുന്ന അളവിനാല് നിങ്ങള്ക്കും അളന്നു കിട്ടും.
ലുക്കോസ്.6:38

റീമയ്ക്ക് സംഭാവന നല്കുവാ൯ കര്ത്താവ് ഭാരം നല്കിയവര്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന മാര്ഗ്ഗത്തില് ചെയ്യാം:

Make a Donation

സന്നദ്ധസേവയിലൂടെ പങ്കാളിയാവുക

ആകയാല് നിങ്ങള് പുറപ്പെട്ട്, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തില് സ്നാനം കഴിപ്പച്ചും ഞാ൯ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചത് ഒക്കെയും പ്രമാണിക്കുവാ൯ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകലജാതികളെയും ശിഷ്യ൯മാരാക്കിക്കൊള്ളുവി൯,ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
മത്തായി.28:19-20


എന്നാല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേല് വരുന്പോള് നിങ്ങള് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു നിങ്ങള് യെരുശലേമിലും യെഹൂദ്യയില് എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികള് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ:പ്രവൃത്തികള് 1:8

ഭൂമിയുടെ ഏതുഭാഗത്തുള്ളവര്ക്കും സൌജന്യ സാഹിത്യ വിതരണത്തില് പങ്കെടുക്കാ൯ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില് ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

സൗജന്യ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍

Available in eBook or Printed Book Format

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Learn More

മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക