Köszönjük érdeklődésedet a könyveink iránt. A koronavírus (COVID-19) járvány miatt jelenleg csak e-könyveket lehet letölteni, a nyomtatott könyvek postázását felfüggesztettük. Ha letöltöd az e-könyveket, de később nyomtatott könyveket is szeretnél, vagy ha inkább várnál, amíg a nyomtatott könyvek újból megrendelhetők lesznek, kérjük, keresd fel weboldalunkat néhány hónap múlva.

A Rhema egy nem anyagi érdekeltségű alapítvány, amely ingyenes keresztyén könyveket terjeszt

Ismerd meg alapítványunkat, történetünket és részvételed lehetőségét!

A Rhema világméretű iratterjesztő szolgálatát olyan keresztyén hívők végzik, akiknek egyetlen küldetésük a legmagasabb színvonalú keresztyén irodalom terjesztése. Terjesztői munkánkat, melyet 100 országban és több mint 40 nyelven folytatunk, az az alapelv vezérli, hogy minden irodalmat teljesen ingyenesen adjunk az emberek kezébe.

Olyan könyveket szeretnénk közkinccsé tenni, amelyek igen nagy segítséget nyújtottak nekünk a Biblia megértésében, valamint Krisztus megismerésében és megtapasztalásában. Különösen a Living Stream Ministry-vel folytatunk szoros együttműködést, melynek keretében e kiadó szerzőinek legfontosabb írásait terjesztjük.

Nem-profitra épülő jótékonysági szervezet vagyunk, terjesztési munkánk anyagi fedezetét a hívők és gyülekezetek adományai biztosítják világszerte. Minden támogatást megadtak ahhoz, hogy egy ingyenes és széles körű terjesztési hálózatot működtessünk mindazok számára, akik mélyen és kielégítően szeretnék megismerni Istent.

Hitvallásunk

Néha megkérdeznek minket a hitvallásunk felől, amit itt el lehet olvasni. A könyveink megrendeléséhez nem szükséges ennek a hitvallásnak az elfogadása. Hitvallástól függetlenül, könyveink bárki számára ingyenesen elérhetők.

A Rhema ugyanazt a hitet vallja, amely minden hívő osztályrésze, s melynek tartalmát egyszer s mindenkorra rögzítette az Újtestamentum. E közös újtestamentumi hiten belül a következőket valljuk a Bibliával, Istennel, Krisztussal, az üdvösséggel és az örökkévalósággal kapcsolatban:

  • A Biblia Isten teljes kijelentése, minden szavát Isten sugalmazta a Szent Szellem által.
  • Isten az egyetlen, örökkévaló Isten, ugyanakkor mindörökké Ő az Atya, a Fiú és a Szellem. E három személy megkülönböztethető, de nem választható el egymástól.
  • Isten Krisztusban testet öltött, hogy egy Jézus nevű, valóságos és tökéletes emberként megszülessen a földön. Jézus helyettesítő halált halt értünk a kereszten, hogy megváltson minket. Harmadnapon, egy dicsőséges testbe költözve, feltámadt a halálból. Felment a mennybe, Isten jobbjára ült, aki mindenek Urává tette Őt.
  • Az ember elbukott, bűnössé vált, és Isten ítélete alá került, de Krisztus helyettesítő halála által megnyílt számára a bűntől és az ítélettől való szabadulás útja. Amikor valaki megtér Istenhez, és hisz az Úr Jézus Krisztusban, örök megmentést és bűnbocsánatot nyer, megigazul Isten előtt, és békességet élvezhet Istennel. Ennek alapján a megmentett ember elnyeri Isten életét és természetét, Isten gyermekévé és Krisztus Testének tagjává lesz, a Testben növekszik, egybeépül másokkal és éretté válik.
  • Krisztus újra el fog jönni a földre, hogy magához vegye hívőit. Az örökkévalóságban együtt lakozunk majd Istennel az Új Jeruzsálemben - ez lesz a választottak megmentésének betetőzése.

A Rhema célja egy egyedülálló irodalmi válogatás ingyenes terjesztése, amely szerintünk maximális segítséget nyújt az olvasóknak az újtestamentumi hit megértéséhez és megtapasztalásához. A hívők nem pusztán örökkévaló üdvösséget nyernek Krisztus váltságműve által, hanem Krisztus mindennapi szabadítását is élvezhetik az Ő élete által, ami gyakorlatilag Isten Igéjének szellemi eledelként való befogadása útján valósítható meg. Ez a mi tapasztalatunk, s reméljük, ti is ugyanezt fogjátok megtapasztalni.

Történetünk

A Rhema Iratterjesztő Szolgálat több mint harminc éves története

A Rhema a 80-as évek közepétől kezdve foglalkozik ingyenes irodalom terjesztésével. Kezdetben orosz nyelvű Bibliákat és szellemi irodalmat terjesztettünk a volt Szovjetunió országaiban. Ennek fő eszköze a postai terjesztés volt az egyes megrendelők számára, de sok helyen más csoportokkal is együttműködtünk a Szentírás igazságainak terjesztése érdekében.

1999-ben az orosz nyelvterületen végzett munka egy új orosz nyelvű Újtestamentum nagy példányszámú terjesztésében csúcsosodott ki, amely részletes lábjegyzeteket és tanulmányokat is tartalmaz.

2001-ben a Rhema megkezdte más nyelvek és országok bevonását a terjesztésbe, hogy az ingyenes irodalmat fokozatosan további jelentős régiókba is eljuttassa. Az első szakaszban tíz további nyelven készítettük el a terjesztésre szánt könyveket.

2006-ban a Rhema újabb nyelvek bevonására készített terveket, különös tekintettel a legfontosabb közel-keleti és ázsiai nyelvekre.

Az elmúlt 20 évben több millió kereszyény könyvet osztottunk szét - teljesen ingyenesen

Részvétel

Háromféleképpen lehet részt venni. Először imádság által, másodszor adakozás által, harmadszor a könyvterjesztésben való részvétel által azon a környéken, ahol laksz.

Részvétel imádkozással

Sokan írtak nekünk, hogy szeretnének részt venni a terjesztésben a lakóhelyükön, vagy a világ más részein. Mi örülünk az ilyen kéréseknek és reméljük, hogy ezen az oldalon megfelelő megoldást is tudunk kínálni ehhez. A részvételnek három lehetőségére szeretnénk felhívni a figyelmet: az imádságra, az adakozásra és a terjesztésre.

A részvétel első és legfontosabb módja az imádság. A különböző nyelveken, különböző országokban történő terjesztés során nagy hatással volt ránk Pál imakérése az emberek megmentéséért az 1Timótheus 2-ben:

Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elõtt, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság teljes ismeretére eljusson. 1Tim 2,1-4

Ebben a részben érdemes megfigyelni a következőket:

  • Többszintű imádságról van szó, beleértve a könyörgést, az esedezést (közbenjárást) és a hálaadást minden emberért.
  • MINDEN emberért kell imádkozni, még a királyokért és a méltóságban lévőkért is. Ha a világ mai helyzetére tekintünk, ez fontosabb, mint valaha Isten vágyának beteljesítéséhez.
  • Isten vágya kettős: nemcsak azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, hanem azt is, hogy az igazság teljes ismeretére is eljusson. A mi imáinknak is tükrözniük kell ezt a két szempontot.
  • Ez az ima konkrét és célirányos, mert még a csendes és nyugodalmas élet szükségességét is megemlíti. Ilyen helyzetben van rá módja Istennek, hogy megmentse az embereket, és eljuttassa őket az igazság teljes ismeretére.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy amikor Isten népének egy csoportja így imádkozik, néhány éven belül az imádság összes kérése beteljesedik. Őszintén reméljük, hogy sokan fognak így imádkozni, miközben ezek könyvek szabadon terjesztik a teljes igazság ismeretét.

Részvétel adakozással

A Rhema 1982-ben alakult az USA Washington államában mint nem-profitra épülő szervezet. A Rhemának adományozott összegek az USA törvényei szerint (Internal Revenue code section 501(c)(3)) levonhatók az adóalapból. A szervezet pénzügyeit egy független igazgatótanács felügyeli.

Mindennemű adakozást örömmel fogadunk; az adományokat Bibliák és keresztyén könyvek terjesztésére, valamint olyan kiegészítő tevékenységekre fordítjuk, mint konferenciák és olvasói találkozók szervezése, melyek segítenek olvasóinknak a Biblia igazságainak megértésében és megtapasztalásában.

Adományozóink személyi adatainak kereskedelmi célú felhasználását nem tesszük lehetővé, adataikat nem bocsátjuk semmilyen szervezet rendelkezésére.

Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.
Lukács 6,38

Akiket az Úr arra késztet, hogy adakozzanak a Rhema számára, ezt a következőképpen tehetik meg:

Adakozás

Részvétel önkéntes szolgálattal

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Máté 28,19-20

Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Szellem eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig.
Cselekedetek 1,8

Aki részt szeretne venni az ingyenes irodalom terjesztésében a világ bármelyik tájékán, kérjük, értesítsen bennünket.

Írj nekünk!

Ingyenes keresztyén könyveink

Megvan e-könyv és nyomtatott formában.

Könyveink segítenek a Biblia és Krisztus megismerésében, és gyakorlati segítséget nyújtanak keresztyén életedhez. Ez a sorozat 7 könyvet tartalmaz 3 csomagban. A sorozat témái egyre magasabb szintre emelkednek, és csodálatos ellátmánnyal szolgálnak mindenkinek.

További információ

Oszd meg másokkal!