Rhema je nezisková charita, ktorá distribuuje kresťanské knihy zdarma

Získajte informácie o tom, čo ako nezisková charita robíme, o histórii našich aktivít a o tom, ako sa aj sami môžete zúčastniť.

Distribútori literatúry Rhema sú medzinárodnou skupinou veriacich, ktorých jedinou misiou je aktívne distribuovať kresťanskú literatúru najvyššej kvality. Vo viac ako 100 krajinách a viac ako 40 rôznych jazykoch, distribuujeme podľa jednoduchého princípu - všetky naše knihy sú zdarma.

Zdarma distribuujeme knihy, ktoré nám samým najviac pomohli k porozumeniu Biblie a k poznaniu a prežívaniu Krista v našom každodennom živote. Pri dosahovaní tohto cieľa úzko spolupracujeme hlavne s vydavateľstvom Living Stream Ministry tým, že distribuujeme niekoľko hlavných titulov od ich autorov.

Rhema je nezisková organizácia, ktorej distribúcia je možná len vďaka darom veriacich a cirkví z celého sveta. Práve oni nám zverili tieto prostriedky, aby sme boli bezplatným a širokým kanálom hlbokého, uspokojujúceho zaopatrenia pre všetkých Boha hľadajúcich veriacich.

Naša viera

Ľudia sa nás príležitostne pýtajú na našu vieru. Tu je naše vyjadrenie viery. Pripojenie sa k tejto viere nie je podmienkou pre získanie našich kníh. Tieto knihy sú dostupné zdarma pre kohokoľvek s akýmkoľvek vierovyznaním.

Rhema zachováva všeobecnú vieru, ktorá je zdieľaná všetkými veriacimi kresťanmi, obsah ktorej bol ustanovený raz a navždy v Novom Zákone. Konkrétne je táto všeobecná, Novozákonná viera zostavená z nasledujúcich faktov, v ktoré veríme a ktoré sa týkajú Biblie, Boha, Krista, spásy a večnosti:

  • Biblia je kompletné Božské zjavenie a každé slovo v nej je inšpirované Bohom, prostredníctvom Božieho Ducha.

  • Boh je jedinečný a večne jediný, a zároveň je tiež večne Trojjediný ako Otec, Syn a Duch, ktorí sú navzájom rozlíšiteľní, no neoddeliteľní.

  • Boh sa v Kristovi vtelil, aby bol pravým, dokonalým človekom menom Ježiš. Bol ukrižovaný na kríži. Takto zomrel zástupnou smrťou, aby nás vykúpil. Na tretí deň vstal z mŕtvych a má oslávené telo. Vystúpil na pravicu Božiu a bol učinený Pánom všetkého.

  • Človek zhrešil a je hriešny. Ako taký upadol do Božieho odsúdenia, no prostredníctvom Kristovej zástupnej smrti bola človeku otvorená cesta, aby mohol prijať spásu z hriechu a Božieho odsúdenia. Kedykoľvek činí človek pokánie voči Bohu a uverí v Pána Ježiša Krista, prijíma večnú spásu na odpustenie hriechov, ospravedlnenie pred Bohom, ako aj pokoj vo vzťahu k Bohu. Na základe toho, spasená osoba prijíma božský život a prirodzenosť, ktoré ho činia dieťaťom Božím a údom Kristovho Tela, v ktorom všetci veriaci rastú a sú budovaní spoločne až do zrelosti.

  • Kristus opäť príde na zem, aby k Sebe prijal Svojich veriacich. Vo večnosti budeme prebývať s Bohom v Novom Jeruzaleme, zavŕšení Božej spásy Jeho vyvolených.

Naším cieľom v Rheme je voľne rozširovať jedinečnú kolekciu kresťanských spisov, o ktorých sme presvedčení, že majú potenciál, do tej najväčšej miery rozvinúť čitateľovo porozumenie a prežívanie Novozákonnej viery. Veriaci sa majú nielen tešiť večnej spáse v Kristovi, ktorú dosiahli prostredníctvom Jeho vykúpenia, ale tiež dennej spáse v Jeho živote, čo môže byť prakticky uskutočňované prijímaním duchovného pokrmu z Biblie. Toto je naša skúsenosť a dúfame, že bude aj vaša.

Naša história

Viac ako tridsaťročná história distribúcie literatúry Rhema

Rhema uskutočňuje distribúciu bezplatnej literatúry od polovice 80-tych rokov. Biblie a duchovné knihy sme začali distribuovať, najprv v ruskom jazyku, do krajín niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Samotnú distribúciu sme uskutočňovali tak, že sme jednotlivé zásielky posielali konkrétnym príjemcom. Pri takomto rozširovaní pravdy Božieho Slova do mnohých miest sveta sme spolupracovali aj s inými, podobne zameranými skupinami.

V roku 1999 naše aktivity v rusky hovoriacich oblastiach kulminovali v masovej distribúcii nového ruského Nového Zákona obsahujúceho rozsiahle poznámky a študijné materiály.

V roku 2001 si Rhema začala uvedomovať potrebu bezplatnej duchovnej literatúry v iných jazykoch a krajinách, čo vyústilo do postupného rozšírenia nášho zamerania, aby sme sa tak mohli postarať aj o ďalšie hlavné oblasti zeme. V prvej vlne sme teda pridali desať jazykov a vytvorili sme štandardnú sériu kníh, pripravených na distribúciu.

V roku 2006 si Rhema vytýčila plány pre ďalšiu skupinu jazykov, medzi ktoré patrili tie jazyky, ktoré sú prevládajúce na území ďalekého Východu a Ázie.

Za posledných 20 rokov sme rozdali milióny výtlačkov kresťanskej literatúry - všetky bezplatne.

Účasť

Sú tri spôsoby, ako môžete prispieť. Po prvé, modlitbou; po druhé, príspevkom; po tretie tým, že vy sami budete distribuovať bezplatnú literatúru vo vašom okolí.

Účasť modlitbou

Už mnohí ľudia po celom svete vyjadrili túžbu zúčastniť sa na distribúcii vo svojom okolí a požiadali nás o viac informácii v tejto súvislosti. Týmto žiadostiam sa samozrejme veľmi tešíme a pokúsime sa na ne v tejto sekcii odpovedať. Sekciu sme podľa spôsobu účasti na distribúcii rozdelili do troch kategórii: účasť modlitbou, účasť darom a účasť distribúciou.

Prvým a najdôležitejším spôsobom účasti je modlitba. V priebehu distribúcie bezplatnej literatúry v mnohých jazykoch a krajinách sme si uvedomili špecifickú potrebu modlitby za spásu človeka, ktorú nachádzame aj v 2. kapitole prvého listu Timotejovi.

"Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu." 1Tim 2:1-4

V citovanom úryvku sa spomínajú:

  • Niekoľkonásobné úrovne modlitby, ktoré zahŕňajú prosby, príhovory, ďakovania za všetkých ľudí.
  • Modlitba je nasmerovaná za VŠETKÝCH ľudí, ešte aj za kráľov a vládcov. Keď sa zamýšľame nad svetovou situáciou, s určitosťou môžeme povedať, že viac ako kedykoľvek predtým sú práve takéto modlitby rozhodujúce pre uskutočnenie Božieho zámeru.
  • Boží zámer je dvojitý: aby všetci ľudia boli spasení a aby všetci prišli k plnému poznaniu pravdy. Naša účasť na modlitbe by tiež mala odrážať túto túžbu.
  • Táto modlitba je veľmi špecifická a jasne zameraná, pretože dokonca spomína potrebu tichého a pokojného života. Práve v takej situácii má Boh možnosť spasiť ľudí a priviesť ich k plnému poznaniu pravdy

Naša vlastná skúsenosť nám dokazuje, že ak časť Božieho ľudu bude mať účasť na takejto modlitbe, všetky jej špecifické body sa naplnia v priebehu niekoľkých rokov. Úprimne dúfame, že sa mnohí budú modliť uvedeným spôsobom, zatiaľ čo budú tieto knihy rozširovať plné poznanie pravdy. 

Účasť prostredníctvom príspevku

Rhema je neziskové združenie založené v roku 1982 v štáte Washington, v Spojených štátoch. Dary pre Rhemu tvoria podľa – U.S. Internal Revenue code, odsek 501(c)(3) - odpočítateľnú daňovú položku. O finančné hospodárenie spoločnosti Rhema sa stará nezávislá správna rada.

Vážime si akékoľvek dary. Darované prostriedky sú použité na distribúciu Biblií a kresťanskej literatúry a na zabezpečenie súvisiacich aktivít, akými je organizovanie konferencií a seminárov, ktoré pomáhajú čitateľom porozumieť a prežívať pravdy, ktoré sú v Biblii.

Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté na žiadne komerčné účely, ani nebudú zdieľané s inými organizáciami.

"Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané."
Lukáš 6:38

Tí, ktorí majú bremeno od Pána, aby podporili Rhema distribúciu, môžu adresovať príspevok na nasledovné adresy:

Prispieť

Účasť ponúkaním

"Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen."
Matúš 28:19-20

"Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme."
Skutky 1:8

Ak máte záujem zúčastniť sa na distribúcii bezplatnej literatúry na rôznych miestach celej zeme, prosím, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Naše kresťanské knihy zdarma

Dostupné v elektronickom, alebo tlačenom formáte.

Naše knihy vám pomôžu spoznať Bibliu, poučia vás o Kristovi a poskytnú praktickú pomoc pre váš kresťanský život. Táto séria obsahuje sedem kníh, ktoré sú v troch zväzkoch. Témy tejto série sú postupné a sú úžasným zaopatrením pre všetkých.

Zistite viac

Podeľte sa aj s ostatnými