Rhema je nezisková charita, ktorá distribuuje kresťanské knihy zdarma

Získajte informácie o tom, čo ako nezisková charita robíme, o histórii našich aktivít a o tom, ako sa aj sami môžete zúčastniť.


Distribútori literatúry Rhema sú medzinárodnou skupinou veriacich, ktorých jedinou misiou je aktívne distribuovať kresťanskú literatúru najvyššej kvality. Vo viac ako 100 krajinách a viac ako 30 rôznych jazykoch, distribuujeme podľa jednoduchého princípu - všetky naše knihy sú zdarma.

Zdarma distribuujeme knihy, ktoré nám samým najviac pomohli k porozumeniu Biblie a k poznaniu a prežívaniu Krista v našom každodennom živote. Pri dosahovaní tohto cieľa úzko spolupracujeme hlavne s vydavateľstvom Living Stream Ministry tým, že distribuujeme niekoľko hlavných titulov od ich autorov.

Rhema je nezisková organizácia, ktorej distribúcia je možná len vďaka darom veriacich a cirkví z celého sveta. Práve oni nám zverili tieto prostriedky, aby sme boli bezplatným a širokým kanálom hlbokého, uspokojujúceho zaopatrenia pre všetkých Boha hľadajúcich veriacich.

Naša viera

Ľudia sa nás príležitostne pýtajú na našu vieru. Tu je naše vyjadrenie viery. Pripojenie sa k tejto viere nie je podmienkou pre získanie našich kníh. Tieto knihy sú dostupné zdarma pre kohokoľvek s akýmkoľvek vierovyznaním.

Rhema zachováva všeobecnú vieru, ktorá je zdieľaná všetkými veriacimi kresťanmi, obsah ktorej bol ustanovený raz a navždy v Novom Zákone. Konkrétne je táto všeobecná, Novozákonná viera zostavená z nasledujúcich faktov, v ktoré veríme a ktoré sa týkajú Biblie, Boha, Krista, spásy a večnosti:

  • Biblia je kompletné Božské zjavenie a každé slovo v nej je inšpirované Bohom, prostredníctvom Božieho Ducha.

  • Boh je jedinečný a večne jediný, a zároveň je tiež večne Trojjediný ako Otec, Syn a Duch, ktorí sú navzájom rozlíšiteľní, no neoddeliteľní.

  • Boh sa v Kristovi vtelil, aby bol pravým, dokonalým človekom menom Ježiš. Bol ukrižovaný na kríži. Takto zomrel zástupnou smrťou, aby nás vykúpil. Na tretí deň vstal z mŕtvych a má oslávené telo. Vystúpil na pravicu Božiu a bol učinený Pánom všetkého.

  • Človek zhrešil a je hriešny. Ako taký upadol do Božieho odsúdenia, no prostredníctvom Kristovej zástupnej smrti bola človeku otvorená cesta, aby mohol prijať spásu z hriechu a Božieho odsúdenia. Kedykoľvek činí človek pokánie voči Bohu a uverí v Pána Ježiša Krista, prijíma večnú spásu na odpustenie hriechov, ospravedlnenie pred Bohom, ako aj pokoj vo vzťahu k Bohu. Na základe toho, spasená osoba prijíma božský život a prirodzenosť, ktoré ho činia dieťaťom Božím a údom Kristovho Tela, v ktorom všetci veriaci rastú a sú budovaní spoločne až do zrelosti.

  • Kristus opäť príde na zem, aby k Sebe prijal Svojich veriacich. Vo večnosti budeme prebývať s Bohom v Novom Jeruzaleme, zavŕšení Božej spásy Jeho vyvolených.

Naším cieľom v Rheme je voľne rozširovať jedinečnú kolekciu kresťanských spisov, o ktorých sme presvedčení, že majú potenciál, do tej najväčšej miery rozvinúť čitateľovo porozumenie a prežívanie Novozákonnej viery. Veriaci sa majú nielen tešiť večnej spáse v Kristovi, ktorú dosiahli prostredníctvom Jeho vykúpenia, ale tiež dennej spáse v Jeho živote, čo môže byť prakticky uskutočňované prijímaním duchovného pokrmu z Biblie. Toto je naša skúsenosť a dúfame, že bude aj vaša.

Podeľte sa aj s ostatnými