ರೀಮಾ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ

ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರೀಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಕರು ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು-ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸರಳ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ - ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಲೇಖಕರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಅದರ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ, ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಾಗಿದ್ದೇವೆ . ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ

ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಯು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ರೀಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಸತ್ಯವೇದ, ದೇವರು, ಕ್ರಿಸ್ತ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನಂಬುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ:

  • ಸತ್ಯವೇದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
  • ದೇವರು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮೂವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರದೆ ಆತನು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಂತೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಯೈಕ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
  • ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂಬ ನಿಜವಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇಹಧರಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮರಣವನ್ನು ಮರಣಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಮಹಿಮೆಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು. ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಆರೋಹಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು.
  • ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಪಾಪಮಯನಾದನು ಹಾಗೂ ಅವನು ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮರಣದ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರೆಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೈವಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ದೇವರ ಮಗು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಡೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆರೆವೆರಿಕೆಯಾಗಿರುವ, ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ವಾಸಿಸುವೆವು.

ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಓದುಗರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಬರಹಗಳ ಅನನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದು ರೀಮಾದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಬರುವ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ; ಅದು ನಿಮ್ಮದೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ

ರೀಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಕರ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ

1980 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯದಿಂದ, ರೀಮಾ ಉಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿ ವಿನಂತಿಸುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡಲು ನಾವು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

1999 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ರಷ್ಯನ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

2001 ರಲ್ಲಿ, ರೀಮಾ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆತ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಭೂಮಿಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ತರಂಗವಾಗಿ, ನಾವು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

2006 ರಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೀಮಾ ರೂಪಿಸಿದರು.

ಈ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ - ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ.

Participate

ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ; ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ.

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿ

ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ.

ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ, 1 ನೇ ತಿಮೊಥೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೂ ಮನವಿಗಳನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸುಖಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಕಾಲಕ್ಷೆಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ.1 ತಿಮೊ 2: 1-4

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು:

  • ಪುರುಷರ ಪರವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಂತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
  • ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರಾಜರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
  • ದೇವರ ಆಸೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು: ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರು ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ.

ದೇವರ ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಡುವಂತೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

Participate by Donating

Rhema is a nonprofit corporation founded in 1982 in Washington State, United States of America. Contributions to Rhema are tax-deductible according to the U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). There is an independent Board of Directors who govern the finances of Rhema.

All donations are appreciated and are used to distribute Bibles and Christian literature and to undertake auxiliary activities, such as holding conferences and seminars, that help readers understand and experience the truths contained in the Bible.

Your personal information will not be disclosed for commercial purposes or shared with other organizations.

Give, and it will be given to you; a good measure, pressed down, shaken together, and running over, they will give into your bosom. For with what measure you measure, it shall be measured to you in return.
Luke 6:38

Those burdened by the Lord to give to Rhema can donate in the following ways:

Make a Donation

Participate by Volunteering

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ; ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ, ಮಗನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮತ್ತಾಯ 28: 19-20

ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೂದಾಯ ಸಮಾರ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
ಅ. ಕೃತ್ಯಗಳು 1: 8

ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಇಬುಕ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಯಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯು 3 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ 7 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ