Fundacja Rema oraz Dystrybutorzy Literatury Rema to niedochodowa organizacja charytatywna, która rozdaje bezpłatne książki chrześcijańskie

Dowiedz się, czym się zajmujemy jako niedochodowa organizacja charytatywna, zapoznaj się z historią naszej działalności, a także zobacz, jak możesz uczestniczyć w naszej dystrybucji.

Fundacja Rema oraz Dystrybutorzy Literatury Rema to grono wierzących na całej ziemi, którzy zajmują się jednym – aktywnym rozpowszechnianiem wartościowej literatury chrześcijańskiej. W naszej pracy, która obejmuje ponad 40 krajów i kilkanaście języków, kierujemy się prostą zasadą – rozdajemy książki za darmo.

Rozpowszechniamy książki, które pomogły nam zrozumieć Biblię
i poznać oraz doświadczać Chrystusa w codziennym życiu. Prowadzimy bliską współpracę z wydawnictwem Living Stream Ministry w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechniamy ważniejsze książki jego autorów.

Jesteśmy instytucją niedochodową; dystrybucję umożliwiają nam napływające dary materialne od wierzących i kościołów z całego świata. Dzięki tym środkom zaopatrzenie może płynąć swobodnie i szeroką falą, docierając do poszukujących, którzy pragną poznać Boga w głęboki
i przynoszący zaspokojenie sposób.

W co wierzymy

Od czasu do czasu ludzie pytają nas, w co wierzymy, poniżej zamieszczamy więc nasze wyznanie wiary. Pozostawanie wiernym tym punktom wiary nie stanowi warunku koniecznego do otrzymania naszych książek. Są one dostępne dla każdego niezależnie od przekonań.

My, usługujący w Remie, wyznajemy wiarę, którą dzielą wszyscy wierzący, a treść której została przedstawiona raz na zawsze w Nowym Testamencie. W szczególności ta powszechna wiara nowotestamentowa, którą wyznajemy, obejmuje następujące elementy dotyczące Biblii, Boga, Chrystusa, zbawienia i wieczności:

 • Biblia stanowi pełne boskie objawienie, każde jej słowo jest natchnione przez Boga za pośrednictwem Ducha Świętego.


 • Bóg jest tylko jeden i wiecznie jeden, lecz zarazem od wieków na wieki trójjedyny – jest Ojcem, Synem i Duchem; te trzy osoby są różne, lecz nie oddzielne.


 • Bóg wcielił się w Chrystusie i stał się prawdziwym, doskonałym człowiekiem o imieniu Jezus. Został ukrzyżowany, poniósł zwycięską śmierć służącą odkupieniu. Trzeciego dnia powstał z martwych, zmartwychwstał wraz z uwielbionym ciałem. Wniebowstąpił na prawicę Boga i został uczyniony Panem wszystkich.


 • Człowiek zgrzeszył i jest grzeszny, podlega Bożemu sądowi. Dzięki zastępczej śmierci Chrystusa otwarta została droga dla człowieka; może on przyjąć zbawienie od grzechu i Bożego sądu. Kiedy ktoś nawraca się do Boga i wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje wieczne zbawienie, przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie przed obliczem Boga, jak również pokój z Bogiem. Na tej podstawie zbawiona osoba otrzymuje boskie życie i naturę, która czyni ją dzieckiem Bożym i członkiem Ciała Chrystusa; w Ciele tym wszyscy wierzący wzrastają i budują się razem ku dojrzałości.


 • Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię i przyjmie do siebie swoich wierzących. W wieczności będziemy mieszkać z Bogiem w Nowej Jeruzalem, która jest ukoronowaniem Bożego zbawienia Jego wybranych.

Naszym celem w Remie jest udostępnianie za darmo wyjątkowej kolekcji pism chrześcijańskich, która, jak wierzymy, w maksymalny sposób zwiększy zrozumienie i doświadczenie tej nowotestamentowej wiary. Wierzący nie tylko radują się wiecznym zbawieniem w Chrystusie dzięki Jego odkupieniu, ale również codziennym zbawieniem w Jego życiu, które w praktyce realizuje się dzięki duchowemu pokarmowi pochodzącemu z Biblii. Takie jest nasze doświadczenie, mamy też nadzieję, że stanie się to również doświadczeniem Państwa.

Nasza historia

Ponadtrzydziestoletnia historia Fundacji Rema oraz Dystrybutorów Literatury Rema

Rema rozpoczęła dystrybucję bezpłatnej literatury chrześcijańskiej od połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Na początku rozdawaliśmy Biblie i książki o tematyce duchowej w języku rosyjskim w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmowaliśmy się głównie wysyłką książek do osób, które je zamawiały, ale też współpracowaliśmy z różnymi grupami wierzących, którzy pomagali nam rozpowszechniać prawdy zawarte w Bożym Słowie w różnych miejscach.

Punktem kulminacyjnym naszego rozpowszechniania publikacji
w języku rosyjskim stała się od 1999 roku dystrybucja Nowego Testamentu w języku rosyjskim, nowego przekładu zawierającego przypisy i materiały pomocne do studiowania Słowa.

W roku 2001 Rema wyszła naprzeciw potrzebie bezpłatnej literatury chrześcijańskiej w innych językach i krajach, co doprowadziło do jej rozpowszechniania w wielu regionach kuli ziemskiej.
W pierwszej kolejności przygotowaliśmy podstawowy zestaw książek, rozpowszechniany w dziesięciu językach.

W roku 2006 Rema sporządziła plan, który objął kolejną grupę języków, w skład których wchodzą języki używane na Bliskim Wschodzie i w Azji.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat za naszym pośrednictwem rozeszły się miliony książek chrześcijańskich – wszystkie bezpłatnie.

Weź udział w dystrybucji

Możesz wciąć udział w dystrybucji na trzy sposoby: po pierwsze, modląc się, po drugie, przekazując darowiznę, po trzecie, uczestnicząc w dystrybucji bezpłatnej literatury w Twojej okolicy.

Weź udział w dystrybucji, modląc się

Wielu Czytelników wyraziło pragnienie uczestnictwa w rozpowszechnianiu literatury w swoim regionie, a także na całej ziemi. Cieszymy się z napływających próśb o podanie bliższych informacji na ten temat. Poniżej przedstawiamy trzy sposoby, w jakie można w tym dziele uczestniczyć: modlitwę, przekazywanie darowizn i dystrybucję.

Modlitwa to pierwsza i najważniejsza forma uczestnictwa. Podczas gdy trwa dystrybucja bezpłatnych książek w różnych językach i krajach, pamiętajmy o tym, by modlić się o zbawienie ludzi, do czego wzywa nas apostoł Paweł w drugim rozdziale Pierwszego Listu do Tymoteusza:

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy.

Zwróćmy uwagę na następujące sprawy:

  • Różnorodna modlitwa, obejmująca prośby, wstawianie się i składanie dziękczynienia za wszystkich ludzi.
  • Modlitwa zanoszona za WSZYSTKICH ludzi, w tym królów i władców.
   Gdy zastanowimy się nad sytuacją panująca w świecie, taka modlitwa właśnie stanowi klucz do wypełnienia się Bożego pragnienia.
  • Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie po pierwsze, zostali zbawieni i po drugie,
   doszli do pełnego poznania prawdy. Nasze uczestnictwo w modlitwie powinno również odzwierciedlać to pragnienie.
  • Modlitwa taka jest bardzo szczególna i wymierzona w cel, gdyż mówi ona również o potrzebie prowadzenia cichego i spokojnego życia. To w takiej sytuacji Bóg może zbawić ludzi i doprowadzić ich do pełnego poznania prawdy.

  Nasze doświadczenie pokazuje, że kiedy grono Bożych ludzi będzie uczestniczyło w takiej modlitwie, po jakimś czasie wszystkie sprawy, o które będziemy się modlili, się wydarzą. Bardzo pragniemy, by dużo osób tak właśnie się modliło, podczas gdy nasze bezpłatne publikacje będą trafiały do rąk nowych Czytelników, umożliwiając im pełne poznanie prawdy.

  Weź udział w dystrybucji, przekazując darowiznę

  Fundacja Rema jest instytucją niedochodową. Powstała w 1982 r. w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Datki przeznaczane na rzecz Fundacji Rema można odliczyć od podatku zgodnie z prawem podatkowym USA. Finansami naszej Fundacji zajmuje się niezależny zarząd.

  Jesteśmy wdzięczni za wszelkie darowizny, które przeznaczamy na rozpowszechnianie Biblii i literatury chrześcijańskiej oraz na prowadzenie działalności wspierającej, takiej jak organizacja konferencji i seminariów, podczas których nasi Czytelnicy mogą uzyskać pomoc w zrozumieniu i doświadczaniu prawd zawartych w Biblii.

  Państwa dane osobowe nie będą ujawniane w celach komercyjnych ani przekazywane innym organizacjom.

  „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
  Łk 6,38

  Ci z Państwa, których Pan Jezus pobudził do przekazania darowizny na rzecz Fundacji Rema, mogą ją przesłać w następujący sposób:

  Przekaż darowiznę

  Weź udział w dystrybucji, zostając wolontariuszem

  „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
  Mt 28,19-20

  „Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
  Dz 1,8

  Prosimy o kontakt, jeśli chciałbyś uczestniczyć w dystrybucji bezpłatnej literatury w różnych zakątkach ziemi.

  Skontaktuj się z nami

  Nasze bezpłatne książki chrześcijańskie

  Dostępna w formacie e-book lub w formie drukowanej

  Nasze książki pomogą Ci poznać Biblię, dowiedzieć się czegoś o Chrystusie i udzielą praktycznej pomocy dla Twojego życia chrześcijańskiego. Seria ta zawiera 7 książek podzielonych na 3 zestawy. Tematy w nich poruszane następują po sobie w logicznym ciągu i stanowią dla każdego wspaniałe zaopatrzenie.

  Dowiedz się więcej

  Podziel się z innymi