Thank you for your interest in our books. Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, we only have ebooks available for download at this time, as we have had to suspend mailing books. If you download the eBooks but would still like to receive printed books when we can mail again, or if you would like to wait to order until printed books become available, please check back at our website in a few months.

Rhema is a nonprofit charity that distributes free Christian books

Learn about what we do as a nonprofit charity, the history of our activities and how you can participate.

Rema literatūras izplatītāji ir grupa ticīgo visā pasaulē, kas veic vienotu uzdevumu – aktīvi izplata augstākās kvalitātes kristīgo literatūru. Mēs izplatām literatūru vairāk nekā 100 valstīs un vairāk nekā 40 valodās pēc vienkārša principa – visa mūsu literatūra tiek izplatīta pilnīgi bez maksas.

Mēs izplatām grāmatas, kuras ir visvairāk palīdzējušas mums izprast Bībeli, kā arī iepazīt un pieredzēt Kristu mūsu ikdienas dzīvē. Īpaši cieši mēs sadarbojamies ar izdevniecību Living Streem Ministry un izplatām vairākas tās autoru ievērojamākās grāmatas.

Mēs esam bezpeļņas labdarības organizācija, un mūsu grāmatu izplatīšanas darbs ir kļuvis iespējams, pateicoties ticīgo un draudžu ziedojumiem visā pasaulē. Tie ir uzticējuši mums līdzekļus, lai mēs varētu darboties kā plats bezmaksas apgādes kanāls visiem, kas tiecas dziļi un patiesi iepazīt Dievu.

Mūsu ticība

People occasionally ask about our beliefs. Here is our statement of faith. Adhering to these beliefs is not a requirement for receiving our books. Our books are freely available to anyone with any beliefs.

Mēs Rema, tāpat kā visi ticīgie, turamies pie kopējas ticības, kuras būtība reiz un uz visiem laikiem ir atklāta Jaunajā Derībā. Šī Jaunās Derības ticība ietver šādas svarīgākās atziņas attiecībā uz Bībeli, Dievu, Kristu, glābšanu un mūžību, kurām mēs ticam:

  • Bībele ir pilnīga dievišķā atklāsme, un katrs tās vārds ir Dieva iedvests caur Svēto Garu.
  • Dievs ir unikāls un mūžīgi viens, un tomēr Viņš ir arī mūžīgi trīsvienīgs kā Tēvs, Dēls un Gars, kur šie trīs ir atšķirīgi, bet nav atsevišķi.
  • Dievs bija iemiesojies Kristū, lai kļūtu par īstu, pilnīgu cilvēku vārdā Jēzus. Viņš tika sists krustā un nomira aizstājošā nāvē, lai izpirktu mūs. Trešajā dienā viņš augšāmcēlās no mirušajiem, atdzimstot ar apskaidrotu ķermeni. Viņš uzkāpa pie Dieva labās rokas un tika padarīts par visa Kungu.
  • Cilvēks sagrēkoja un ir grēcīgs, tādēļ Dievs viņu notiesāja. Taču, pateicoties Kristus aizstājošajai nāvei, cilvēkam tika pavērts ceļš uz izglābšanu no grēka un Dieva soda. Nožēlojot grēkus Dieva priekšā un sākot ticēt Kungam Jēzum Kristum, cilvēks iegūst mūžīgu izglābšanu, grēku piedošanu un attaisnošanu Dieva priekšā, un pat mieru ar Dievu. Tādēļ izglābtais cilvēks saņem dievišķo dzīvību un dabu, kas viņu padara par Dieva bērnu un Kristus Ķermeņa locekli, kurā visi ticīgie aug un tiek kopā celti uz briedumu.
  • Kristus atkal atgriezīsies uz zemes, lai pieņemtu Savus ticīgos pie Sevis. Mūžībā mēs mitīsim kopā ar Dievu Jaunajā Jeruzalemē, kas ir Viņa izredzēto izglābšanas galamērķis.

Rhema mērķis ir bez maksas izplatīt unikālu kristīgo rakstu kolekciju, kas, kā mēs ticam, maksimāli palielinās lasītāju izpratni par šo Jaunās Derības ticību un vairos tās pieredzi. Ticīgie ne tikai bauda mūžīgo izglābšanu Kristū, pateicoties Viņa izpirkšanai, bet arī ikdienas izglābšanu Viņa dzīvībā, ko praktiski var saņemt ar garīgo barību no Bībeles. Tāda ir mūsu pieredze, un ceram, ka tā kļūs arī par jūsējo.

Our History

30+ Year History of Rhema Literature Distributors

Rema nodarbojas ar bezmaksas literatūras izplatīšanu kopš pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu vidus. Sākumā mēs izplatījām Bībeles un garīga satura grāmatas krievu valodā bijušajās Pdadomju Savienības valstīs, galvenokārt nosūtot tās pa pastu katram pasūtītājam, bet mēs sadarbojāmies arī ar citām grupām, lai izplatītu Dieva Vārda patiesību daudzās vietās..

Savu augstāko punktu mūsu pūliņi garīgās literatūras izplatīšanā krievu valodā sasniedza 1999. gadā, kad tika masveidā izplatīts jaunais Jaunās Derības izdevums krievu valodā ar pievienotiem plašiem komentāriem un pētījumu materiāliem.

2001. gadā Rema sāka domāt par vajadzību izplatīt garīgo literatūru arī citās valodās un valstīs, un tā rezultātā notika pakāpeniska darbības paplašināšanās, lai aptvertu arī citus lielākos pasaules reģionus. Pirmajā vilnī mēs pievienojām vēl desmit jaunas valodas un sagatavojām izplatāmo grāmatu standarta komplektu..

2006. gadā Rema izstrādāja plānus, lai apgūtu vēl vienu valodu grupu, tostarp izplatītākās Vidējo Austrumu un Āzijas valstu valodas.

Pēdējo 20 gadu laikā izplatīti miljoniem eksemplāru kristīgās literatūras – visa bez maksas.

Participate

There are three ways you can participate: first, by your prayer; second, through donations; third, by participating in free literature distribution in your area.

Participate by Praying

Daudzi ir izteikuši vēlēšanos piedalīties izplatīšanā savā reģionā un visā pasaulē. Mēs augstu vērtējam lūgumus pēc papildu informācijas un ceram šajā sadaļā atbildēt, kā Jūs varat mums pievienoties. Mēs šo sadaļu esam sadalījuši trīs līdzdalības kategorijās: ar lūgšanām, ziedojumiem un izplatīšanu.
Pirmais un svarīgākais piedalīšanās veids ir piedalīšanās ar lūgšanām. Bezmaksas grāmatu izplatīšanas gaitā dažādās valodās un valstīs, uz mums ir dziļu iespaidu atstājusi īpašā lūgšana par cilvēka izglābšanu, kas atrodama Pirmās vēstules Timotejam otrajā nodaļā.

Vispirms es mudinu tevi izteikt lūgumus, pielūgt, aizlūgt, pateikties par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un godprātībā. Tas ir labi un atzīstami mūsu Glābēja Dieva priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti un nāktu pie pilnas patiesības atzīšanas. (1Tim 2:1-4)

Šeit varam atzīmēt sekojošo

  • Ir vairāki lūgšanu līmeņi, tostarp lūgumi, aizlūgumi un pateicības cilvēku vārdā.
  • Lūgšana ir vērsta uz VISIEM cilvēkiem, tajā ir ietverti arī ķēniņi un valdnieki. Vērojot situāciju pasaulē šodien, redzam, ka tā vairāk nekā jebkad ir atslēga uz Dieva vēlēšanās piepildīšanos.
  • Dievam ir divas vēlēšanās: lai tiktu izglābti visi cilvēki, un lai tie nāktu pie pilnas šīs patiesības atzīšanas. Mūsu dalībai lūgšanā arī vajadzētu atspoguļot šo vēlēšanos.
  • Šī lūgšana ir ļoti īpaša un un mērķtiecīga, jo tā pat piemin vajadzību pēc mierīgas un klusas dzīves. Tādā situācijā Dievam ir iespēja izglābt cilvēkus un vest tos pie pilnas šīs patiesības atzīšanas.

Mūsu pašu pieredze rāda, ka tad, ja grupa Dieva cilvēku piedalās tādā lūgšanā vairāku gadu garumā, visi šie lūgumi piepildās. No sirds ceram, ka daudzi varbūt lūgsies tādā veidā, jo šīs grāmatas bez maksas izplata pilnu šīs patiesības atzīšanu.

Participate by Donating

Rhema ir bezpeļņas korporācija, kas dibināta Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonas štatā 1982. gadā. Nodokļu atvilkumi no ziedojumiem korporācijai Rhema tiek ieturēti saskaņā ar ASV Iekšējo ienākumu kodeksa 501(c)(3) nodaļu. Rhema finanses pārvalda neatkarīga direktoru padome.

Visi ziedojumi tiek pieņemti ar pateicību un augsti vērtēti, un tie tiek izlietoti Bībeles un kristīgās literatūras izplatīšanai, kā arī palīgpasākumiem, piemēram, konferenču un semināru rīkošanai, kas palīdz lasītājiem izprast un pieredzēt Bībeles patiesības.

Dodiet, un jums tiks dots: pilnu mēru, saspaidītu, sakratītu un pāri plūstošu dos jums klēpī. Jo ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs.
Lūkas ev. 6:38

Tie, kam Tas Kungs ir uzlicis nastu ziedot Rhema, var ziedot šādos veidos:

Make a Donation

Participate by Volunteering

Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā,tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu pie jums ik dienas līdz laiku galam.
Mateja ev. 28:19-20

Bet jūs saņemsit spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsit Mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat zemes malai.
Apustuļu darbi 1:8

Tos, kas vēlētos piedalīties bezmaksas literatūras izplatīšanā dažādās pasaules daļās, lūdzam sazinieties ar mums.

Contact Us

Our Free Christian Books

Available in eBook or Printed Book Format

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Learn More

Dalīties ar citiem