Rhema je nezisková charitativní organizace, která distribuuje zdarma křesťanské knihy

Další informace o tom, co děláme, jako nezisková charita, historie naší činnosti, a tom, jak se jí můžete zúčastnit.


Distributoři literatury Rhema mají ve svých řadách věřící z celé zeměkoule, kteří společně uskutečňují jedinou misi - aktivně se zapojovat do distribuce křesťanské literatury té nejvyšší kvality. Ať se jedná o kteroukoliv z více jak 100 zemí a kterýkoliv z více jak 25 jazyků, naše distribuce vždy probíhá podle jednoduchého principu - veškerá námi nabízená literatura je poskytována zcela bezplatně.

Rozdáváme knihy, které nám samotným nejvíce pomohly porozumět Bibli a poznat a zakoušet Krista v našem každodenním životě. Zvláště úzkou spolupráci jsme navázali se službou Living Stream Ministry, a to při distribuci řady klíčových titulů od jí vydávaných autorů.

Rhema je neziskovou charitativní organizací a její distribuční činnost je umožněna díky příspěvkům a darům od věřících a církví po celé zeměkouli. Tímto způsobem nám byly svěřeny prostředky k tomu, abychom se mohli stát bezplatným, široce dostupným zdrojem zaopatření pro ty, kdo usilují o hluboké a uspokojení přinášející poznání Boha.

Naše víra

Lidé se občas ptají na naše přesvědčení, tady jaké je naše vyznání víry. Dodržování těchto vyznání, není podmínkou pro získání našich knih. Naše knihy jsou volně k dispozici každému, s jakýmikoliv názory.

Lidé, působící v rámci Rhemy, sdílejí víru, která je společná všem věřícím, a jejíž obsah byl jednou pro vždy zachycen v Novém Zákoně. Konkrétně tvoří tuto společně sdílenou novozákonní víru následující věci, v něž věříme, a jež se dotýkají Bible, Boha, Krista, spasení a věčnosti:

  • Bible je úplným božským zjevením a každé její slovo bylo vnuknuto jako inspirace Bohem skrze Ducha Svatého.
  • Bůh je naprosto jedinečně a navěky jeden, a přesto je zároveň navěky trojjediný jako Otec, Syn a Duch. Tito tři jsou od sebe odlišitelní, ale nejsou od sebe navzájem odděleni.
  • Bůh v Kristu byl vtělen, aby se stal skutečným, dokonalým člověkem, nesoucím jméno Ježíš. Byl ukřižován na kříži a zemřel zástupnou smrtí pro naše vykoupení. Třetího dne vstal z mrtvých a byl vzkříšen s oslaveným tělem. Vystoupil na pravici Boží a byl učiněn Pánem všeho.
  • Člověk zhřešil a je hříšný - jako takový se ocitl pod Božím odsouzením. Skrze Kristovu zástupnou smrt se však otevřela cesta k tomu, aby člověk přijal spasení od hříchu a od Božího odsouzení. Kdykoliv kterýkoliv člověk činí před Bohem pokání a uvěří v Pána Ježíše Krista, přijme věčné spasení, odpuštění hříchů, ospravedlnění před Bohem, a dokonce i pokoj ve vztahu s Bohem. Na základě těchto věcí pak spasený člověk přijme božský život a božskou přirozenost, které jej činí Božím dítkem a údem Těla Kristova. V tomto Těle všichni věřící rostou a jsou společně budováni až do zralosti.
  • Kristus se navrátí na zem, aby přijal své věřící k sobě. Na věčnosti budeme přebývat spolu s Bohem v Novém Jeruzalémě, který představuje dovršení procesu Božího spasení Jeho vyvolených.

Cílem Rhemy je bezplatně poskytovat jedinečnou kolekci křesťanských publikací, které, jak věříme, umožní čtenářům mnohonásobně zvětšit míru jejich porozumění a zakoušení této novozákonní víry. Věřící se teší nejen z večného spasení v Kristu skrze Jeho vykoupení, ale rovněž z každodenní záchrany v Jeho životě, která je uváděna do praxe prostřednictvím duchovní potravy, obsažené v Bibli. Taková je naše zkušenost, a jak doufáme, budete takovou zkušenost mít i vy.

Sdílejte s druhými