Rhema je nezisková charitativní organizace, která distribuuje zdarma křesťanské knihy

Další informace o tom, co děláme, jako nezisková charita, historie naší činnosti, a tom, jak se jí můžete zúčastnit.

Distributoři literatury Rhema mají ve svých řadách věřící z celé zeměkoule, kteří společně uskutečňují jedinou misi - aktivně se zapojovat do distribuce křesťanské literatury té nejvyšší kvality. Ať se jedná o kteroukoliv z více jak 100 zemí a kterýkoliv z více jak 40 jazyků, naše distribuce vždy probíhá podle jednoduchého principu - veškerá námi nabízená literatura je poskytována zcela bezplatně.

Rozdáváme knihy, které nám samotným nejvíce pomohly porozumět Bibli a poznat a zakoušet Krista v našem každodenním životě. Zvláště úzkou spolupráci jsme navázali se službou Living Stream Ministry, a to při distribuci řady klíčových titulů od jí vydávaných autorů.

Rhema je neziskovou charitativní organizací a její distribuční činnost je umožněna díky příspěvkům a darům od věřících a církví po celé zeměkouli. Tímto způsobem nám byly svěřeny prostředky k tomu, abychom se mohli stát bezplatným, široce dostupným zdrojem zaopatření pro ty, kdo usilují o hluboké a uspokojení přinášející poznání Boha.

Naše víra

Lidé se občas ptají na naše přesvědčení, tady jaké je naše vyznání víry. Dodržování těchto vyznání, není podmínkou pro získání našich knih. Naše knihy jsou volně k dispozici každému, s jakýmikoliv názory.

Lidé, působící v rámci Rhemy, sdílejí víru, která je společná všem věřícím, a jejíž obsah byl jednou pro vždy zachycen v Novém Zákoně. Konkrétně tvoří tuto společně sdílenou novozákonní víru následující věci, v něž věříme, a jež se dotýkají Bible, Boha, Krista, spasení a věčnosti:

  • Bible je úplným božským zjevením a každé její slovo bylo vnuknuto jako inspirace Bohem skrze Ducha Svatého.
  • Bůh je naprosto jedinečně a navěky jeden, a přesto je zároveň navěky trojjediný jako Otec, Syn a Duch. Tito tři jsou od sebe odlišitelní, ale nejsou od sebe navzájem odděleni.
  • Bůh v Kristu byl vtělen, aby se stal skutečným, dokonalým člověkem, nesoucím jméno Ježíš. Byl ukřižován na kříži a zemřel zástupnou smrtí pro naše vykoupení. Třetího dne vstal z mrtvých a byl vzkříšen s oslaveným tělem. Vystoupil na pravici Boží a byl učiněn Pánem všeho.
  • Člověk zhřešil a je hříšný - jako takový se ocitl pod Božím odsouzením. Skrze Kristovu zástupnou smrt se však otevřela cesta k tomu, aby člověk přijal spasení od hříchu a od Božího odsouzení. Kdykoliv kterýkoliv člověk činí před Bohem pokání a uvěří v Pána Ježíše Krista, přijme věčné spasení, odpuštění hříchů, ospravedlnění před Bohem, a dokonce i pokoj ve vztahu s Bohem. Na základě těchto věcí pak spasený člověk přijme božský život a božskou přirozenost, které jej činí Božím dítkem a údem Těla Kristova. V tomto Těle všichni věřící rostou a jsou společně budováni až do zralosti.
  • Kristus se navrátí na zem, aby přijal své věřící k sobě. Na věčnosti budeme přebývat spolu s Bohem v Novém Jeruzalémě, který představuje dovršení procesu Božího spasení Jeho vyvolených.

Cílem Rhemy je bezplatně poskytovat jedinečnou kolekci křesťanských publikací, které, jak věříme, umožní čtenářům mnohonásobně zvětšit míru jejich porozumění a zakoušení této novozákonní víry. Věřící se teší nejen z večného spasení v Kristu skrze Jeho vykoupení, ale rovněž z každodenní záchrany v Jeho životě, která je uváděna do praxe prostřednictvím duchovní potravy, obsažené v Bibli. Taková je naše zkušenost, a jak doufáme, budete takovou zkušenost mít i vy.

Naše historie

30+ roků historie Distributoři literatury Rhema

Rhema se věnuje distribuci bezplatné literatury od poloviny osmdesátých let dvacátého století. Začali jsme s distribucí Biblí a duchovní literatury v ruštině, a to v zemích bývalého Sovětského svazu. Distribuce většinou probíhala na bázi přímého kontaktu s lidmi, kteří o literaturu projevili zájem, ale v některých případech jsme rovněž navázali spolupráci s dalšími skupinami, abychom tak mohli šířit pravdu Božího slova na mnoha různých místech současně.

V roce 1999 toto úsilí o distribuci ruskojazyčných materiálů vyvrcholilo hromadnou distribucí nového vydání Nového Zákona v ruštině. Tento Nový zákon obsahuje rozsáhlý poznámkový a studijní aparát.

V roce 2001 se Rhema začala zamýšlet nad potřebou bezplatného poskytování duchovní literatury v dalších jazycích a v dalších zemích. To nakonec vedlo k postupnému rozšiřování činnosti na další rozsáhlé oblasti. Součástí první vlny tohoto rozšiřování činnosti bylo přidání dalších deseti jazyků a příprava standartizované sady knih, určené přímo k distribuci.

V roce 2006 pak Rhema začala připravovat rozšíření o další skupinu jazyků, které hrají důležitou roli na Blízkém Východě či v Asii.

Během uplynulých dvaceti let bylo tímto způsobem rozesláno mnoho milionů výtisků křesťanské literatury - a ve všech případech naprosto bezplatně.

Účastnit se

Existují tři způsoby, jak se můžete zúčastnit. Nejprve modlitbou; Za druhé, darováním; za třetí, účastí ve volné distribuci literatury ve vaší oblasti.

Zapojte se modlitbou

Mnoho lidí vyjádřilo přání účastnit se distribuce, ať už na lokální či celosvětové úrovni. Ceníme si těchto dotazů ohledně konkrétních podrobností, a doufáme, že Vám v této části nabídneme odpověď na otázku, jakým způsobem se k nám můžete připojit. Následující úsek je rozdělen do tří částí podle různých možností účasti - modlitby, darů a samotné distribuce.

První a zároveň nejdůležitější způsob účasti je modlitba. Při snaze o distribuci bezplatné literatury v různých zemích a v různých jazycích k nám silně promlouvá velice specifická prosba v modlitbě za spasení člověka, kterou můžeme nalézt v 1. listu Timoteovi, 2. kapitole.

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a vítané před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k plnému poznání pravdy.

Na tomto místě si můžeme povšimnout následujících věcí:

  • Různé stupně modlitby za lidi, včetně proseb, přímluv a děkování.
  • Modlitba je zaměřena na VŠECHNY lidi, a to dokonce včetně králů a těch, kdo jsou ve vysokém postavení. Když uvažujeme nad dnešní situací ve světě, je jasné, že právě toto je více než kdy jindy klíčem k naplnění Boží touhy.
  • Boží touha je dvojnásobná - zachránit všechny lidi a přivést je k plnému poznání pravdy. Naše účast prostřednictvím modlitby by měla rovněž odrážet tuto touhu.
  • Tato modlitba je velice konkrétní a zaměřená na určitou věc - je v ní dokonce zmínka o tichém a pokojném životě. Právě v takové situaci může Bůh zachránit lidi a přivést je k plnému poznání pravdy.

Naše vlastní zkušenost ukázala, že když se skupina Božích lidí účastní na takové modlitbě, během let dojde k naplnění všech zmíněných bodů. Doufáme, že se mnoho lidí bude skutečně moci takto modlit, zatímco naše publikace i nadále volně šíří plné poznání pravdy.

Zapojte se tím, že darujete

Rhema je neziskovou společností, založenou v roce 1982 ve státě Washington ve Spojených státech amerických. Dary Rhemě jsou odečitatelnými daňovými položkami podle Daňového sazebníku Spojených států amerických (U.S. Internal Revenue code), oddílu 501(c)(3). Finanční prostředky Rhemy spravuje nezávislá Rada ředitelů.

Všechny případné dary jsou vysoce ceněny a bude jich využito k distribuci Biblí a křesťanské literatury, jakož i k zajišťování související podpůrné činnosti (pořádání konferencí a seminářů, které pomáhají čtenářům porozumět a zakoušet pravdy obsažené v Bibli).

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty ke komerčním účelům nebo jiným organizacím.

Vaše osobní údaje nebudou využity ke komerčním účelům ani sdíleny s dalšími organizacemi a společnostmi.

Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.
Lukášovo evangelium 6,38

Ti, kterým Pán položil na srdce, aby přispěli Rhemě, mohou posílat svoje dary na následujícím způsobem:

Darujte

Zapojte se dobrovolnictvím

Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Matoušovo evangelium 28,19-20

Ale obdržíte moc, až Duch Svatý na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.
Skutky apoštolů 1,8

Ti, kteří by se na různých místech chtěli podílet na distribuci bezplatné literatury, se mohou obrátit na následující emailovou adresu: napište nám.

Kontaktujte nás

Naše křesťanské knihy zdarma

Dostupné ve formě e-knih a tištěných knih

Naše knihy Vám mohou pomoci poznávat Bibli, učit se o Kristu a zaopatřit Vás praktickou pomocí pro Váš křesťanský život. Tyto řady obsahují 7 knih, které jsou ve 3 řadách. Témata v těchto řadách jsou postupně rozvíjející a pro každého jsou nádherným zaopatřením.

Zjistěte více

Sdílejte s druhými