Rhema is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel gratis christelijke boeken te verspreiden

Lees meer over wat wij doen als organisatie zonder winstoogmerk, over de geschiedenis van onze activiteiten en over hoe jij daarin kan deelnemen.

Rhema literatuur verspreiders is een groep gelovigen van over de hele wereld die zich bezig houdt met één roeping – het actief verspreiden van christelijke literatuur van hoge kwaliteit. In meer dan 100 landen en in meer dan 40 talen verspreiden wij literatuur volgens een eenvoudig principe – al onze literatuur wordt gratis weggegeven.

Wij verspreiden boeken die ons het meest hebben geholpen om de Bijbel te begrijpen en om Christus te leren kennen en te ervaren in ons dagelijks leven. Wij werken nauw samen met Living Stream Ministry om een aantal belangrijke boeken van hun auteurs te verspreiden.

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij verspreiding mogelijk wordt gemaakt door giften van gelovigen en gemeenten van over de hele wereld. Zij hebben ons de middelen toevertrouwd om een gratis en breed kanaal van voorziening te zijn aan allen die er naar zoeken om God op een diepe en tevreden stemmende manier te kennen.

Wat geloven wij

Mensen vragen soms over ons geloof, hier kan je daarover lezen. Je hoeft het niet met alles eens te zijn om onze boeken te kunnen bestellen. Onze boeken zijn gratis beschikbaar voor iedereen ongeacht waar je in gelooft.

Bij Rhema houden we ons aan het gemeenschappelijke geloof dat wordt gedeeld wordt door alle gelovigen; de inhoud hiervan is duidelijk aan ons gepresenteerd in het Nieuwe Testament. In het bijzonder bestaat dit gemeenschappelijke geloof in het Nieuwe Testament uit de volgende zaken waarin wij geloven betreffende de Bijbel, God, Christus, behoudenis en de eeuwigheid:

  • De Bijbel is de volledige goddelijke openbaring en elk woord is door God ingegeven door de Heilige Geest.
  • God is uniek en eeuwig één, maar toch is Hij ook eeuwig Drie-enig als de Vader, Zoon en Geest. Deze drie zijn verschillend maar niet van elkaar te scheiden.
  • God is in Christus vleesgeworden om een echte, volmaakte mens te zijn, Jezus genoemd. Hij werd gekruisigd en stierf een plaatsvervangende dood voor onze verlossing. Op de derde dag stond Hij op uit de dood met een verheerlijkt lichaam. Hij voer op naar Gods rechterhand en werd Heer over allen gemaakt.
  • De mens zondigde en is zondig en daardoor viel hij onder Gods oordeel. Maar door de plaatsvervangende dood van Christus werd de weg voor de mens geopend om verlossing van zonde en van Gods oordeel te ontvangen. Wanneer iemand zich tot God bekeert en in de Heer Jezus Christus gelooft, ontvangt hij eeuwige behoudenis, de vergeving van zonden, rechtvaardiging voor God en zelfs vrede met God. Hierop gebaseerd ontvangt een verlost persoon het goddelijke leven en de goddelijke natuur die hem tot kind van God maken en tot een lid van het Lichaam van Christus waarin alle gelovigen opgroeien en samen worden opgebouwd tot volwassenheid.
  • Christus komt terug naar de aarde om Zijn gelovigen tot Zichzelf te nemen. In de eeuwigheid zullen we met God wonen in het Nieuwe Jeruzalem, dit is de voleindiging van Gods verlossingsplan voor Zijn uitverkorenen.

Ons doel bij Rhema is het gratis beschikbaar stellen van een unieke collectie christelijke literatuur waarvan wij geloven dat ze het begrip en de ervaring van de lezers van dit Nieuwtestamentische geloof vergroot. De gelovigen genieten niet alleen een eeuwige behoudenis in Christus door Zijn verlossing, maar ook een dagelijkse behoudenis in Zijn leven, dat praktisch gerealiseerd kan worden door het geestelijke voedsel van de Bijbel. Dit is onze ervaring; we hopen dat dit ook uw ervaring zal zijn.

Onze geschiedenis

Meer dan 30 jaar geschiedenis van Rhema Literatuur Verspreiders

Sinds halverwege de jaren tachtig is Rhema al bezig met het verspreiden van gratis literatuur. We begonnen met Bijbels en geestelijke boeken in het Russisch te verspreiden in de landen van de voormalige Sovjet Unie. De belangrijkste manier van verspreiding naar de aanvragers was per post, maar er is ook met andere groepen samengewerkt om de waarheden van Gods Woord naar vele plaatsen te verspreiden.

In 1999 bereikte de inspanning in de Russische taal haar hoogtepunt in de massa verspreiding van een nieuwe Russische vertaling van het Nieuwe Testament met uitgebreide voetnoten en studie materiaal.

In 2001 begon Rhema na te denken over de behoefte aan gratis literatuur in andere talen en andere landen. Dit resulteerde in een geleidelijke toevoeging van andere grotere taalgebieden wereldwijd. Als eerste poging voegden we 10 nieuwe talen toe en maakten een standaard set boeken gereed voor verspreiding.

In 2006 maakte Rhema plannen om meer talen toe te voegen inclusief de belangrijkste talen in het Midden-Oosten en Azië.

Gedurende de afgelopen 20 jaar zijn er miljoenen exemplaren christelijke literatuur gratis verspreid

Werk met ons samen

Er zijn drie manieren om met ons samen te werken. Ten eerste door gebed; ten tweede door het overmaken van een gift; ten derde door met ons samen te werken in de verspreiding van gratis literatuur in je eigen woonomgeving.

Werk met ons mee door te bidden

Velen hebben aangegeven een verlangen te hebben om deel te hebben aan de verspreiding in hun regio en over de hele wereld. Wij waarderen deze verzoeken voor meer informatie en hopen te reageren met manieren waarop deelgenomen kan worden.Dit onderdeel hebben we in 3 categorieën van deelname verdeeld: door gebed, giften en verspreiding.

De eerste en belangrijkste manier van deelname is gebed. In de voortgang van de verspreiding van gratis boeken in verschillende talen en landen, zijn we in het bijzonder onder de indruk van het gebed voor de behoudenis van alle mensen in 1 Timoteüs 2.

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen

Aandachtspunten:

  • Verschillende niveaus van gebed, inclusief smekingen, voorbeden en dankzegging ten behoeve van alle mensen.
  • Gebed is gericht op ALLE mensen; zelfs koningen en hooggeplaatsten. Als we de huidige wereldsituatie zien, is dit meer dan ooit de sleutel voor het vervullen van Gods verlangen.
  • Gods verlangen is tweeledig: om alle mensen te redden en dat ze tot de volle kennis van de waarheid komen. Onze deelname in gebed moet ook dit verlangen weergeven.
  • Dit soort gebed is zeer specifiek gericht, want het noemt ook de noodzaak van een rustig en stil leven. In zulke omstandigheden heeft God een weg om de mens te redden en te brengen tot de volle kennis van de waarheid.

Door eigen ervaring hebben we gezien dat als een groep van Gods kinderen deel heeft aan dit soort gebed, al deze specifieke punten zullen plaatsvinden gedurende een aantal jaren. Het is onze oprechte hoop dat velen op deze manier zullen bidden terwijl deze boeken ongehinderd de kennis van de waarheid verspreiden.

Werk met ons mee door te doneren

Rhema is een niet-winstmakende instelling opgericht in 1982 in de staat Washington, Verenigde Staten van Amerika. Bijdragen aan Rhema zijn aftrekbaar van de belastingen volgens Amerikaanse wetgeving. Er bestaat een onafhankelijke raad van bestuur die de financies van Rhema bestuurd.

Alle giften worden gewaardeerd en worden gebruikt om Bijbels en christelijke literatuur te verspreiden en om bijkomende activiteiten zoals het houden van conferenties en cursussen die de lezers helpen om de waarheden in de Bijbel te begrijpen en te ervaren.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden verstrekt worden

Geeft en u zal gegeven worden: een goede gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat , waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden
Lucas 6:38

Zij die een last van de Heer hebben om bij te dragen aan Rhema kunnen op de volgende manieren geven:

Geef een gift

Werk met ons mee als vrijwilliger

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Matteüs 28:19-20

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Handelingen 1:8

Voor hen die mee willen werken aan de gratis verspreiding van literatuur wereldwijd, neem alstublieft contact met ons op.

Neem contact met ons op

Onze gratis christelijke boeken

Ook beschikbaar als e-boek of als gedrukt exemplaar

Onze boeken kunnen je helpen de Bijbel te begrijpen, Christus te leren kennen en voorzien je van praktische hulp voor je christelijke leven Deze driedelige serie bevat 7 boeken. De onderwerpen in deze serie gaan steeds een stukje dieper en zijn een wonderbaarlijke voorziening voor iedereen.

Leer meer

Met anderen delen