Rhema is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel gratis christelijke boeken te verspreiden

Lees meer over wat wij doen als organisatie zonder winstoogmerk, over de geschiedenis van onze activiteiten en over hoe jij daarin kan deelnemen.


Rhema literatuur verspreiders is een groep gelovigen van over de hele wereld die zich bezig houdt met één roeping – het actief verspreiden van christelijke literatuur van hoge kwaliteit. In meer dan 40 landen en in meer dan 10 talen verspreiden wij literatuur volgens een eenvoudig principe – al onze literatuur wordt gratis weggegeven.

Wij verspreiden boeken die ons het meest hebben geholpen om de Bijbel te begrijpen en om Christus te leren kennen en te ervaren in ons dagelijks leven. Wij werken nauw samen met Living Stream Ministry om een aantal belangrijke boeken van hun auteurs te verspreiden.

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij verspreiding mogelijk wordt gemaakt door giften van gelovigen en gemeenten van over de hele wereld. Zij hebben ons de middelen toevertrouwd om een gratis en breed kanaal van voorziening te zijn aan allen die er naar zoeken om God op een diepe en tevreden stemmende manier te kennen.

Wat geloven wij

Mensen vragen soms over ons geloof, hier kan je daarover lezen. Je hoeft het niet met alles eens te zijn om onze boeken te kunnen bestellen. Onze boeken zijn gratis beschikbaar voor iedereen ongeacht waar je in gelooft.

Bij Rhema houden we ons aan het gemeenschappelijke geloof dat wordt gedeeld wordt door alle gelovigen; de inhoud hiervan is duidelijk aan ons gepresenteerd in het Nieuwe Testament. In het bijzonder bestaat dit gemeenschappelijke geloof in het Nieuwe Testament uit de volgende zaken waarin wij geloven betreffende de Bijbel, God, Christus, behoudenis en de eeuwigheid:

  • De Bijbel is de volledige goddelijke openbaring en elk woord is door God ingegeven door de Heilige Geest.
  • God is uniek en eeuwig één, maar toch is Hij ook eeuwig Drie-enig als de Vader, Zoon en Geest. Deze drie zijn verschillend maar niet van elkaar te scheiden.
  • God is in Christus vleesgeworden om een echte, volmaakte mens te zijn, Jezus genoemd. Hij werd gekruisigd en stierf een plaatsvervangende dood voor onze verlossing. Op de derde dag stond Hij op uit de dood met een verheerlijkt lichaam. Hij voer op naar Gods rechterhand en werd Heer over allen gemaakt.
  • De mens zondigde en is zondig en daardoor viel hij onder Gods oordeel. Maar door de plaatsvervangende dood van Christus werd de weg voor de mens geopend om verlossing van zonde en van Gods oordeel te ontvangen. Wanneer iemand zich tot God bekeert en in de Heer Jezus Christus gelooft, ontvangt hij eeuwige behoudenis, de vergeving van zonden, rechtvaardiging voor God en zelfs vrede met God. Hierop gebaseerd ontvangt een verlost persoon het goddelijke leven en de goddelijke natuur die hem tot kind van God maken en tot een lid van het Lichaam van Christus waarin alle gelovigen opgroeien en samen worden opgebouwd tot volwassenheid.
  • Christus komt terug naar de aarde om Zijn gelovigen tot Zichzelf te nemen. In de eeuwigheid zullen we met God wonen in het Nieuwe Jeruzalem, dit is de voleindiging van Gods verlossingsplan voor Zijn uitverkorenen.

Ons doel bij Rhema is het gratis beschikbaar stellen van een unieke collectie christelijke literatuur waarvan wij geloven dat ze het begrip en de ervaring van de lezers van dit Nieuwtestamentische geloof vergroot. De gelovigen genieten niet alleen een eeuwige behoudenis in Christus door Zijn verlossing, maar ook een dagelijkse behoudenis in Zijn leven, dat praktisch gerealiseerd kan worden door het geestelijke voedsel van de Bijbel. Dit is onze ervaring; we hopen dat dit ook uw ervaring zal zijn.

Met anderen delen