రీమా ఉచితముగా క్రైస్తవ పుస్తకాలను పంపిణీ చేయు లాభారహిత స్వచ్ఛంద పంపిణీదారులము

మేము ఒక లాభారహిత స్వచ్ఛంద పంపిణీదారులముగా ఏమి చేయుచున్నమో , మా చర్యల చరిత్రను గురించి మరియు ఎలా మీరు పాల్గొనవచ్చును వాటిని గురించి తెలుసుకోండి.

రీమా సాహిత్య పంపిణీదారులు భూమియందంతటనున్న ఒక గుంపు విశ్వాసులు, వీరంతా ఒకే ఒక్క పనిలో నిమగ్నమైయున్నారు. అదేమనగా, అత్యున్నతమైన ప్రామాణము గల క్రైస్తవ సాహిత్యమును చురుకుగా పంచిపెట్టుట. దాదాపు 100 దేశాలలో 40కంటే ఎక్కువ భాషలలో మేము ఒక సరళమైన సూత్రము ప్రకారము పనిచేయుచున్నాము. మా సాహిత్యమంతయూ పూర్తిగా ఉచితంగా ఇవ్వబడును.

బైబిలును అర్థము చేసుకోవడానికి మరియు మా అనుదిన జీవితంలో క్రీస్తును ఎరగడానికి, అనుభవించడానికి ఎంతగానో సహాయపడిన పుస్తకాలనే మేము పంపిణీ చేయుచున్నాము. మరిముఖ్యముగా, తమ గ్రంథకర్తలచే వ్రాయబడిన ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని పుస్తకాలను పంపిణీ చేయుటకు మేము లివింగ్ స్ట్రీమ్ మినిస్ట్రీ వారితో సన్నిహితముగా పనిచేయుచున్నాము. 

మేము ఎలాంటి లాభములేని స్వచ్ఛంద సేవ చేయువారము. మా పంపిణీ ప్రపంచమంతటానున్న విశ్వాసులు, సంఘములు ఇచ్చే విరాళముల చేతనే సాధ్యపడుచున్నది. దేవునిని ఒక లోతైన మరియు సంత్రుప్తికరమైనరీతిలో ఎరగాలనేవారందరికీ స్వేచ్ఛగా, విశాలంగా సరఫరా చేసే సాధనాలుగానుండునట్లు వారు మమ్ములను నమ్మి మాకప్పగించెను.

మా విశ్వాసము

ప్రజలు తరచుగా మా నమ్మకాలను గురించి అడుగుతారు ఇదే మా విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన. ఈ నమ్మకాలు పాటిస్తూ మా పుస్తకాలను స్వీకరించడానికి షరతుగా లేవు మా పుస్తకాలు ఏ నమ్మకాలు కలిగిన ఎవరికైనా స్వేచ్ఛగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

విశ్వాసులందరికి పంచి ఇచ్చిన ఒకే విశ్వాసమును రీమాలోనున్న మేమును చేపట్టుచున్నాము. ఈ విశ్వాసములోనున్న విషయాలు క్రొత్త నిబంధనలో ఒకసారే అనుగ్రహించబడెను. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే, ఈ క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసము ఈ క్రింది విషయాలతో సమకూర్చబడినది; అవి మేము నమ్ముచున్న బైబిలు, దేవుడు, క్రీస్తు, రక్షణ, నిత్యత్వమునకు సంబంధించినవి:

  • బైబిలు సంపూర్ణమైన దైవిక ప్రత్యక్షత, ప్రతి మాటా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని చేత ప్రేరేపించబడినది. 
  • దేవుడు అద్వితీయమైనవాడు, నిత్యత్వముగా ఒక్కడై ఉన్నాడు, అయినను నిత్యత్వముగా త్రియేకునిగా ఉన్నాడు. తండ్రి, కుమార, ఆత్మగా ఉన్న ఈ ముగ్గురు ప్రత్యేకంగా ఉన్నప్పటికీ వారు వేరుచేయబడనివారు.
  • దేవుడు క్రీస్తునందు ఒక యథార్థమైన, సంపూర్ణమైన మానవునిగా యేసు అనే పేరుతో నరావతార మెత్తెను. ఆయన సిలువపై చంపబడెను, మన విమోచనార్థం త్యాగపూరితమైన మరణాన్ని అనుభ వించెను. మూడో రోజున ఆయన చనిపోయినవారిలో నుండి లేచెను. ఆయన మహిమపర్చబడిన దేహంతో పునరుత్థానుడాయెను. మరియు దేవుని కుడిపార్శ్వానికి ఆరోహణుడై అందరికీ ప్రభువుగా చేయబడెను.
  • మానవుడు పాపం చేసెను. పాపి అయ్యెను. అట్టివానిగా అతడు దేవుని తీర్పు కిందికి వచ్చెను. అయితే క్రీస్తు యొక్క త్యాగపూరిత మరణం ద్వారా మానవుడు పాపం నుంచి మరియు దేవుని తీర్పు నుంచి రక్షణ పొందుకొనుటకు గల మార్గము తెరవబడెను. ఏ వ్యక్తి అయినా దేవుని వైపు తిరిగి మారు మనస్సు పొంది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తులోనికి విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు అతడు నిత్యమైన రక్షణ, పాప క్షమాపణ పొంది, దేవుని ఎదుట నీతిమంతునిగా తీర్చబడి, దేవునితో సమాధానము కూడా పొందుకొనును. దీని ఆధారముగా రక్షించబడిన ఆ వ్యక్తి దైవిక జీవం, స్వభావం పొందుకొనును. అది అతడిని దేవుని బిడ్డగాను, క్రీస్తు దేహపు అవయవముగాను చేయును. ఆ దేహంనందు విశ్వాసులందరూ ఎదుగుదురు మరియు పరికత్వ పొందున్నట్లు కలిపి నిర్మించబడుదురు.
  • ఆయన విశ్వాసులను తన వద్దకు తీసుకొనిపోవుటకు క్రీస్తు మరలా ఈ భూమ్మీదికి వచ్చును. నిత్యత్వమునందు మనం నూతన యెరూషలేము నందు దేవునితో నివసించెదము. అది ఆయన ఎన్నుకొనిన వారికిచ్చిన దేవుని రక్షణకు అంతిమ పరిణితిగా ఉండును.

రీమాలోనున్న మా లక్ష్యమేమనగా క్రైస్తవ రచనలయొక్క అద్వితీయమైన కలెక్షన్ ను ఉచితంగా సరఫరా చేయుటయే. అది ఈ క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసమునకు సంబంధించిన చదువరుల అవగా హనను, అనుభవమును వృద్ధిచెందించునని మేము నమ్ముచున్నాము. విశ్వాసులు ఆయన విమోచన ద్వారా క్రీస్తునందున్న నిత్య రక్షణను ఆస్వాదించుట మాత్రమే గాక ఆయన జీవమునందున్న అనుదిన రక్షణను కూడ ఆస్వాదించును. అది బైబిలునుండి వచ్చే ఆత్మీయ ఆహారముచేతనే ఆచరణీయముగా అనుభవించబడుతుంది. ఇది మా అనుభవంగా ఉన్నది, ఇది మీ అనుభవంగా కూడ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం.

మా చరిత్ర

రీమా సాహిత్య పంపిణీదారులు 30+ సంవత్సరాల చరిత్ర

1980వ దశాబ్దపు మధ్యకాలంనుండి రీమా ఈ ఉచిత సాహిత్య పంపిణీ చేయుచూ ఉన్నది. మేము బైబిళ్లను, ఆత్మ సంబంధమైన పుస్తకాలను, రష్యా భాషలో గతములోనున్న సోవియట్ యూనియన్ యొక్క దేశాలకు పంపిణీ చేయుటకు ప్రారంభించితిమి. కోరినవారందరికి తపాలా ద్వారా పంపిణీ చేయుట మా ప్రాథమిక సాధనముగా ఉండేది, అయితే దేవుని వాక్యము అనేక స్థలములకు వ్యాపించుటకుగాను ఇతర గ్రూపులతో కూడ సహకరించితిమి.

క్రొత్త రష్యాభాషలో విస్తారమైన ఫుట్ నోట్స్ మరియు స్టడీ మెటీరియల్ ను కలిగిన క్రొత్త నిబంధ నను అధిక మొత్తంలో పంపిణీ చేయుటకు రష్యా భాషలో చేసిన క్రుషి 1999లో పరాకాష్టకు చేరుకున్నది.

2001లో ఇతర భాషలలోనికి, దేశములలోనికి ఉచితమైన ఆత్మీయ సాహిత్యమును తేవలసిన అవసరతనుగూర్చి ఆలోచించుటకు రీమా మొదలుపెట్టెను, తత్ఫలితముగా ఈ భూమ్మీద ప్రధానమైన ఇతర భాగాలను చేర్చుకొనుటకు ఇది క్రమంగా విస్తరించినది. తొలిప్రయత్నంగా మేము పది భాషలను అదనముగా చేర్చుకొని, పంపిణీ కొరకు ప్రమాణము గల పుస్తకాల సెట్ ను సిద్ధపర్చితిమి.


2006లో, మధ్య-తూర్పు మరియు ఆసియాలకు ప్రాముఖ్యమైన మరెన్నో భాషలకొరకు రీమా ప్రణాళిక వేసింది.

గత 20 సంవత్సరములలో క్రైస్తవ సాహిత్యము యొక్క లక్షలాది పుస్తకాలు బయటికి వెళ్ళెను – ఉచితంగానే.

పాల్గొనుట

మీరు పాల్గొనేందుకు మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటిగా మీ ప్రార్థన ద్వారా; రెండవదిగా విరాళం ద్వారా; మూడవదిగా , మీ ప్రాంతంలో ఉచిత సాహిత్య పంపిణీలో పాల్గొనడం ద్వారా

ప్రార్థన ద్వారా పాల్గొనవచ్చును

వారి ప్రాంతంలోనూ మరియు ప్రపంచమంతటా ఈ పంపిణీలో పాలొందాలనే ఆశను అనేక మంది వ్యక్తపర్చారు. మరింత సమాచారం కోసం ఈ విన్నపాల్ని అభినందిస్తున్నాం. ఏ విధానంలో మీరు మాతో కలవగలరో ఈ విభాగంలో తెలియజేయాల్సిందిగా ఆశిస్తున్నాం. మీరు పాలుపంచుకునేందుకు వీలుగా ఈ విభాగాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించాం: ప్రార్థన, విరాళాలు మరియు పంపిణీ.

ఇందులో పాలుపంచుకోవడానికి గల మొట్టమొదటి అతి ప్రాముఖ్యమైన మార్గం – ప్రార్థన. ఉచిత పుస్తకాల్ని వివిధ భాషల్లోకి మరియు దేశాల్లోకి పంపిణీ చేస్తుండగా 1తిమోతి 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టు మనుష్యుల రక్షణ కొరకైన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన విన్నపంతో మేము ప్రభావితం చేయబడితిమి.

మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి, నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము, అన్నింటికంటే ముఖ్యముగా మనుష్యులందరికొరకును రాజుల కొరకును అధికారుల కొరకును విజ్ఞాపనములును ప్రార్థనలును యాచనలును క్రుతజ్ఞతాస్తుతులును చేయవలెనని హెచ్చరించు చున్నాను. ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృష్టికి అనుకూలమునై యున్నది. ఆయన మనుష్యులందరు రక్షణపొంది సత్యమునుగూర్చిన అనుభవజ్ఞానము కలవారైయుండవలెనని యిచ్ఛయించుచున్నాడు.  1తిమోతి 2:1-4

ఇక్కడ మనం ఈ క్రింది విషయాల్ని గమనించగలం:

  • మనుషులందరి కోసం విజ్ఞాపనలు, యాచనలు, క్రుతజ్ఞతాస్తుతులు చేయడంతో సహా ఉన్న ప్రార్థన యొక్క అనేకమైన స్థాయిలు
  • ప్రార్థన మనుషులందరి కోసం నిర్దేశించబడింది. ఇందులో రాజులు, అధికారులు చేర్చబడ్డారు. మనం నేటి ప్రపంచ స్థితిని గూర్చి ఆలోచిస్తే దేవుని వాంఛ నెరవేరడానికి గల తాళపుచెవి ఇదేనని మునుపెన్నడూ లేనంత నిశ్చయంగా మనం చెప్పగలం.
  • దేవుని వాంఛ రెండింతలుగా ఉంది – మనషులందరూ రక్షింపబడుట, వారు సత్యాన్ని గూర్చిన సంపూర్ణ జ్ఞానంలోనికి వచ్చుట. ప్రార్థనలో మనం పాలుపంచుకోవడం కూడా ఈ వాంఛను ప్రతిబింబిస్తోంది.
  • ఈ ప్రార్థన చాలా ప్రత్యేకమైంది మరియు గురి కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఇది నెమ్మదిగా, సుఖంగా బతకడం యొక్క అవసరాన్ని కూడా పేర్కొంటోంది. అలాంటి పరిస్థితిలో మనుషుల్ని రక్షించడానికి సత్యం యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానం దగ్గరికి వారిని తేవడానికి దేవునికి ఒక మార్గం ఉంటుంది.

ఇలాంటి ప్రార్థనలో దేవుని ప్రజల యొక్క ఒక గుంపు పాలుపంచుకొన్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రత్యేకమైన విషయాలన్నీ జరుగుతాయని మా సొంత అనుభవంలో మేం చూశాం. ఈ పుస్తకాలు సత్యం యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని ఉచితంగా వ్యాపింపచేయుచుండగా అనేకమంది ఈ విధంగా ప్రార్థింపగలరని మేం మనసారా ఆశిస్తున్నాం.

విరాళం ద్వారా పాల్గొనవచ్చును

రీమా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో 1982లో స్థాపించబడిన లాభాపేక్షలేని కార్పోరేషన్. రీమాకు ఇచ్చే విరాళములకు యు.ఎస్.ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ కోడ్ సెక్షన్ 501 (సి) (3) ప్రకారము పన్ను మినహాయింపు ఉన్నది. రీమా ఆర్థిక వనరులను పర్యవేక్షించే ఒక స్వతంత్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం ఉన్నది. రీమాకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పది దేశాల్లో కార్యాలయాలు ఉన్నాయి.

విరాళములన్నీ విలువైనవిగా పరిగణించబడును మరియు బైబిళ్లను, క్రైస్తవ సాహిత్యమును పంపిణీ చేయుటకు బైబిల్లోని సత్యాల్ని అర్థం చేసుకొని అనుభవించునట్లు చదువరులకు సహాయపడే సమావేశాలు, శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించుట వంటి అనుబంధ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించబడును.

మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎలాంటి వాణిజ్య అవసరాలకు ఇవ్వబడదు లేదా ఇతర సంస్థలతో పంచుకోబడదు.

ఇయ్యుడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును; అణచి కుదిలించి దిగజారునట్లు నిండుకొలతను మనుష్యులు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలవబడునని చెప్పెను.
లూకా 6:38

రీమాకు ఇచ్చుటకు ప్రభువుచే భారము పొందినవారు ఈ క్రింది విధానములలో విరాళములనివ్వగలరు.

విరాళం చేయుడి

స్వచ్చందంగా పని చేయుట ద్వారా పాల్గొనవచ్చును

కాబట్టి మీరు వెళ్లి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి. తండ్రి యొక్కయు, కుమారుని యొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమునిచ్చుచు నేను మీకు ఏయే సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటినన్నిటిని గైకొనవలెనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పెను.
మత్తయి 28:19-20

అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీమీదికి వచ్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుకు మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములందంతటయును భూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులై యుందురని వారితో చెప్పెను.
అపొస్తలుల కార్యములు 1:8

భూమి మీద వివిధ భాగములలో ఉచిత సాహిత్య పంపిణీలో పాలుపొందగోరువారు దయచేసి మమ్ములను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

మా ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకములు

పుస్తక రూపములో లేదా ముద్రణ రూపములో లభ్యము

బైబిలును తెలుసుకొనుటకు, క్రీస్తును గూర్చి నేర్చుకొనుటకు మా పుస్తకములు సహాయపడగలవు, మరియు మీ క్రైస్తవ జీవితముకు ఆచరణీయమైన సహాయమును అందిస్తాయి. ఈ శ్రేణిలో, మూడు సెట్లుగా ఏడు పుస్తకములు ఉన్నాయి. ఈ శ్రేణిలోనున్న విషయాలు పురోగమనములో మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ అద్భుతమైన సరఫరాగా ఉండును.

అధికముగా నేర్చుకొనండి

ఇతరులతో పంచుకొనండి