అందరూ చదువవలసిన 7 ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకాలు

  • మీ క్రైస్తవ అనుభవమును పెంచుకొనుటకు మరియు జీవములో ఎదుగుదలకు సహాయపడే సంపూర్ణమైన ఆత్మసంబంధమైన అన్వయింపులు
  • క్రీస్తును, దేవుని వాక్యము ద్వారా ఎలా ఆస్వాదించాలో మరియు ఆత్మీయముగా ఎలా పోషించబడాలో నేర్చుకొనుము.
  • బైబిలును మీకు తెరచే లోతైన వ్యాఖ్యానాలు మరియు మరి అధికమైన ప్రత్యక్షతను పొందుకొనుటకు బైబిలును గూర్చిన లోతైన అవగాహనను మీకు ఇచ్చును.

మా గురించి

100కు పైగా దేశాలలో మరియు 30 కంటే ఎక్కువ భాషలలో అత్యున్నతమైన నాణ్యత గల క్రైస్తవ సాహిత్యమును రీమా పంపిణీ చేయును. మేము ఒక సులువైన సూత్ర ప్రకారముగా పంచుతాము, అదేమనగా మా పుస్తకాలన్నియు పూర్తిగా ఉచితముగా ఇవ్వబడును. ఉచితంగా ఇవ్వబడే క్రైస్తవ పుస్తకాల శ్రేణిలో మొదటిది క్రైస్తవ జీవితము యొక్క ప్రాథమిక విషయములు.

మా ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకములు

బైబిలును తెలుసుకొనుటకు, క్రీస్తును గూర్చి నేర్చుకొనుటకు మా పుస్తకములు సహాయపడగలవు, మరియు మీ క్రైస్తవ జీవితముకు ఆచరణీయమైన సహాయమును అందిస్తాయి.

బైబిలును తెలుసుకొనుటకు, క్రీస్తును గూర్చి నేర్చుకొనుటకు మా పుస్తకములు సహాయపడగలవు, మరియు మీ క్రైస్తవ జీవితముకు ఆచరణీయమైన సహాయమును అందిస్తాయి. ఈ శ్రేణిలో, మూడు సెట్లుగా ఏడు పుస్తకములు ఉన్నాయి. ఈ శ్రేణిలోనున్న విషయాలు పురోగమనములో మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ అద్భుతమైన సరఫరాగా ఉండును.

పుస్తక రూపములో లేదా ముద్రణ రూపములో లభ్యము


ఇతరులతో పంచుకొనండి