అందరూ చదువవలసిన 7 ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకాలు

ఇటీవలి వ్యాసములు

ఎన్నటికీ విఫలమవ్వని నిరీక్షణను (ఆశను) మనము ఎక్కడ కనుగొనగలము?

ఎన్నటికీ విఫలమవ్వని నిరీక్షణను (ఆశను) మనము ఎక్కడ కనుగొనగలము?

మన జీవితాన్ని మనము జీవిస్తూఉండగా, మనమందరమూ అనారోగ్యమును, ముసలితనమును, చివరికి మరణమును అనుభవిస్తాము. మనము మరణించినప్పుడు, ఏమియు వదిలిపెట్టము. అత్యంత విజయవంతులు వారి వారసత్వపు ఆస్థిని వదిలివెళ్ళినప్పటికీ, వారింకెంత మాత్రమూ బ్రతికియుండరు గనుక వారేమి చేయుదురు? ఈ సందర్భములో సాధించిన మరియు కూడబెట్టిన  ప్రతిదీ వ్యర్ధమే. మానవ జీవితమనేది ఆశలేనిది, అయినప్పటికీ మనము ఇంకా నిరీక్షణ కొరకు ఎదురు చూస్తుంటాము. ప్రతి అర్హత మరియు పరీక్ష గుండా ప్రయాణించిన, శాశ్వత భద్రతయైయున్న  ఒక వ్యక్తి మీద మనము మన నిరీక్షణను ఉంచగలము – ఆయనే దేవుడు. దేవుడు ఏ విధముగా మీ నిరీక్షణగా ఉండగలడో కనుగొనండి.

విచారము మరియు బాధ నుండి విడిపింపబడుటకు ప్రభువు నామమును పిలుచుట

విచారము మరియు బాధ నుండి విడిపింపబడుటకు ప్రభువు నామమును పిలుచుట

విచారము మరియు బాధతో కూడిన పరిస్థితులలో, ప్రజలు తరచుగా కలవరపడతారు లేక ఏవిధముగా ప్రతిస్పందించాలి అనే అస్పష్టతను కలిగియుంటారు, ఇటువంటి సమయాలలో చాలామంది ప్రార్ధిస్తారు, అయితే మనము దేని కొరకు ప్రార్ధిస్తాము, మరియు ఎలా ప్రార్ధిస్తాము? బైబిలులో రికార్డు చేయబడిన ఒక అతిప్రాముఖ్యమైన సులభతరమైన సహాయ మార్గము ప్రభువు నామమును పిలచుటయైయున్నది (రోమా. 10:13). పిలుచుట అనేది ఒక నిర్దిష్టరకమైన ప్రార్ధన; ఇది కేవలము ఒక అభ్యర్ధన లేక సంభాషణ మాత్రమే కాదు గాని మనలను జీవింపజేయు మరియు ఆత్మసంబంధమైన బలమును కొనసాగింపజేయు ఆత్మసంబంధమైన శ్వాస యొక్క సాధనయై యున్నది.   

సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానమును (శాంతి) నేనెలా కలిగియుండగలను?

సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానమును (శాంతి) నేనెలా కలిగియుండగలను?

సమాధానమును (శాంతి) కలిగియుండుటకు గల ఒకే ఒక మార్గము మన బాహ్యమైన పరిస్థితులను నియంత్రించుటయేనని మనలో చాలామంది భావిస్తారు. అయితే, వాస్తవంగా మనము పరిస్థితుల చేత నియంత్రించబడతాము. బాహ్య వాతావరణము శాంతియుతంగా మారుతుందని మనము నిరీక్షించవచ్చు, కానీ బదులుగా, మన జీవితము సమాధానమును (శాంతిని) కనుగొను, కాపాడుకొను నిరంతర ప్రయత్నముతో నిండుకొనియున్నది. మరొకవైపు, బైబిలు పూర్తి భిన్నమైన జీవనమును గూర్చి బయలుపరచుచున్నది; ఈ జీవనము ఉన్నతమైన, లోతైన, ఎప్పటికీ నిలిచియుండే, మన పరిస్థితులకు సంబంధము లేని అధిగమించే సమాధానమును తెచ్చునదైయున్నది.

మా గురించి

100కు పైగా దేశాలలో మరియు 30 కంటే ఎక్కువ భాషలలో అత్యున్నతమైన నాణ్యత గల క్రైస్తవ సాహిత్యమును రీమా పంపిణీ చేయును. మేము ఒక సులువైన సూత్ర ప్రకారముగా పంచుతాము, అదేమనగా మా పుస్తకాలన్నియు పూర్తిగా ఉచితముగా ఇవ్వబడును. ఉచితంగా ఇవ్వబడే క్రైస్తవ పుస్తకాల శ్రేణిలో మొదటిది క్రైస్తవ జీవితము యొక్క ప్రాథమిక విషయములు.

మా ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకములు

పుస్తక రూపములో లేదా ముద్రణ రూపములో లభ్యము

బైబిలును తెలుసుకొనుటకు, క్రీస్తును గూర్చి నేర్చుకొనుటకు మా పుస్తకములు సహాయపడగలవు, మరియు మీ క్రైస్తవ జీవితముకు ఆచరణీయమైన సహాయమును అందిస్తాయి. ఈ శ్రేణిలో, మూడు సెట్లుగా ఏడు పుస్తకములు ఉన్నాయి. ఈ శ్రేణిలోనున్న విషయాలు పురోగమనములో మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ అద్భుతమైన సరఫరాగా ఉండును.

అధికముగా నేర్చుకొనండి

నీ ఉచిత పుస్తకములను పొందుకొనుము

ఇక్కడ ప్రారంభించు

* గుర్తును కలిగియున్నవిషయములు దోషములను కలిగియున్నవి. వాటిని సరిచేసి మరలా ప్రయత్నించుము.

* గుర్తును కలిగియున్నవిషయములు దోషములను కలిగియున్నవి. వాటిని సరిచేసి మరలా ప్రయత్నించుము.


ఇంకొక సేవను వినియోగించుకొనుము

ఫార్మాట్ ను ఎంపిక చేసుకొనండి

ఎలక్ట్రానిక్ పుస్తకాలు

అన్ని భాషలలో డౌన్లోడ్ లభ్యము.
ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకొనండి

ముద్రించబడిన పుస్తకాలు

ఆర్డర్ ను కొనసాగించుటకు భాషను ఎన్నుకొనండి.
ముద్రించబడిన పుస్తకాలు అందుబాటులో లేవు

ఎలక్ట్రానిక్ పుస్తకాలు అన్ని భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.


పుస్తకమును ఎంచుకోండి


మా శ్రేణిలోని ఇంతక మునుపు పుస్తకముల ఆర్డర్ ను మేము కనుగొనలేకపోయాము
మా శ్రేణి ఎలా పనిచేయునో నేర్చుకొనండి:

మూడు భాగాల సరణిలో ఏర్పరచబడిన 7 ఉచిత పుస్తకములను మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఒకరితో ఇంకొకరిని నిర్మించు, బైబిలు మరియు క్రైస్తవ జీవితము పై ఒక వ్రుద్ధిక్రమానుసారముగా అనేక అంశములను అవి కలిగియుండును, ఎవరైనా చదువుటకు అది పరిపుర్ణమైన సరణి అయ్యున్నది. గరిష్ట ప్రయోజనమునకై ఈ క్రమములో పుస్తకములను చదువమని మేము సలహా ఇచ్చుచున్నాము.

  1. ఒకటో సెట్
  2. రెండో సెట్
  3. మూడో సెట్

ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకొనండి

మీరు ఇప్పటికే సెట్ 1ను కలిగియునట్లైతే, ఈ ధరఖాస్తును నింపండి మరియు మేము మీ విన్నపమును పరిశీలించెదము


డెలివరి విధానము


సంప్రదించు సమాచారం

అక్కౌంట్ ఉన్నదా? లాగిన్

* గుర్తును కలిగియున్నవిషయములు దోషములను కలిగియున్నవి. వాటిని సరిచేసి మరలా ప్రయత్నించుము.


ఇతరులతో పంచుకొనండి