සෑම කෙනෙකුම කියවිය යුතු නොමිල කිතුණු පොත් 7

  • ඔබේ කිතුණු අත්දැකීම පුළුල් කිරීමට හා ජීවනයෙන් වර්ධනය වීමට උපකාර වන ආත්මික ආදේශනයන්ගෙන් සපිරිය.
  • ඔබට දේව වචනය තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ භුක්ති විඳිය හැකි අයුරුද, ආත්මිකව පෝෂණය විය හැකි අයුරුද දැනගන්න.
  • ඔබට බයිබලය විවෘත කර දෙන්නා වූද, තවතවත් එළිදරව් ලබන පිණිස ඔබට බයිබලය පිළිබඳ වඩා ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දෙන්නා වූද සවිස්තරාත්මක අර්ථකථනයන්...

අප ගැන…

රේමා, 100ට අධික රටවල් ගණනාවක, 30ට වඩා අධික භාෂා ගණනකින්, ඉහළම තත්ත්වයේ කිතුණු ලියැවිලි බෙදාහරී. අප බෙදාහරින්නේ සරල ප්‍රතිපත්තියකට අනුවය - අපේ සියලුම ලේඛන මුළුමනින්ම නොමිලේ ලබාදෙනු ලැබේ. අපේ නොමිල කිතුණු පොත් පෙළේ පළමු පොත කිතුණු ජීවිතයේ මූලික හරයයන්ය.

අපගේ නොමිල කිතුණු පොත්

අපගේ පොත්, ඔබට බයිබලය දැනගැනීමටද, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැන ඉගෙනගැනීමටද, ඔබේ කිතුණු ජීවිතය සඳහා ප්‍රායෝගික උදව් ලබාගැනීමටද උපකාර වෙයි.

අපගේ පොත්, ඔබට බයිබලය දැනගැනීමටද, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැන ඉගෙනගැනීමටද, ඔබේ කිතුණු ජීවිතය සඳහා ප්‍රායෝගික උදව් ලබාගැනීමටද උපකාර වෙයි. මේ පෙලට කට්ටල තුනකින් එන පොත් 7ක් අඩංගුය. මේ පෙළෙහි එන විෂයයන් ඉදිරියට යන ගමනකි. ඒවා සියල්ලන් උදෙසා ආශ්චර්යමත් සැපයුමකි.

විද්‍යුත් පොත් වශයෙන් හෝ මුද්‍රිත පොත් වශයෙන් ලබාගත හැකිය


අනුන් සමග බෙදාගන්න