සෑම කෙනෙකුම කියවිය යුතු නොමිල කිතුණු පොත් 7

කියවීම පටන්ගන්න

ඔබේ නොමිල පොත් ලබාගන්න

අප ගැන…

රේමා, 100ට අධික රටවල් ගණනාවක, 30ට වඩා අධික භාෂා ගණනකින්, ඉහළම තත්ත්වයේ කිතුණු ලියැවිලි බෙදාහරී. අප බෙදාහරින්නේ සරල ප්‍රතිපත්තියකට අනුවය - අපේ සියලුම ලේඛන මුළුමනින්ම නොමිලේ ලබාදෙනු ලැබේ. අපේ නොමිල කිතුණු පොත් පෙළේ පළමු පොත කිතුණු ජීවිතයේ මූලික හරයයන්ය.

අපගේ නොමිල කිතුණු පොත්

විද්‍යුත් පොත් වශයෙන් හෝ මුද්‍රිත පොත් වශයෙන් ලබාගත හැකිය

අපගේ පොත්, ඔබට බයිබලය දැනගැනීමටද, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැන ඉගෙනගැනීමටද, ඔබේ කිතුණු ජීවිතය සඳහා ප්‍රායෝගික උදව් ලබාගැනීමටද උපකාර වෙයි. මේ පෙලට කට්ටල තුනකින් එන පොත් 7ක් අඩංගුය. මේ පෙළෙහි එන විෂයයන් ඉදිරියට යන ගමනකි. ඒවා සියල්ලන් උදෙසා ආශ්චර්යමත් සැපයුමකි.

තවත් දැනගන්න

ඔබේ නොමිල පොත් ලබාගන්න

මෙතැනින් පටන්ගන්න

* ලකුණ දරන කොටුවල ගැටළු ඇත. කරුණාකර ඒ්වා නිවැරදි කොට නැවත උත්සාහ කරන්න.

* ලකුණ දරන කොටුවල ගැටළු ඇත. කරුණාකර ඒ්වා නිවැරදි කොට නැවත උත්සාහ කරන්න.


වෙනත් සේවයක් භාවිතා කරන්න

සැකසුම තෝරාගන්න

විද්‍යුත් පොත්

සියලුම භාෂාවලින් බාගත කිරීමට පුළුවන.
විද්‍යුත් පොත් බාගත කරන්න

අනුන් සමග බෙදාගන්න