7 quyển sách Cơ Đốc miễn phí mà mọi người nên đọc.

  • Đầy dẫy những sự áp dụng thuộc linh để giúp mở rộng kinh nghiệm Cơ Đốc của bạn và lớn lên trong sự sống.
  • Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể vui hưởng Đấng Christ qua lời của Đức Chúa Trời và được nuôi dưỡng cách thuộc linh.
  • Những sự giải thích chi tiết mở Kinh thánh ra đối với bạn và cho bạn một sự hiểu biết sâu hơn về Kinh thánh để bạn có thể nhận được sự khải thị nhiều hơn.

Các bài viết gần đây

Về chúng tôi

Rhema phân phối văn phẩm Cơ Đốc chất lượng cao nhất tại hơn 100 quốc gia và hơn 30 ngôn ngữ. Chúng tôi phân phối theo một nguyên tắc đơn giản - tất cả các văn phẩm của chúng tôi được phát hoàn toàn miễn phí. Cuốn sách đầu tiên trong bộ sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi là Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc .

Các sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn Loạt ấn phẩm này gồm 7 quyển sách được chia thành 3 bộ. Các chủ đề trong loạt ấn phẩm này tiến triển và là một sự cung ứng tuyệt vời cho mọi người.

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in


Chia sẻ với người khác