இலவச கிறிஸ்தவப் புத்தகங்கள் - எளிய, ஆழமான, நடைமுறைக்குரிய மற்றும் வாழ்வை-மாற்றுபவை

  • வேதத்தைப் புரிந்துகொள்ள உங்களுக்குக் கடினமாக இருக்கிறதா?
  • ஓர் ஆழமான விதத்தில் தேவனை அறிய நாடுகிறீர்களா?
  • உங்கள் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தைத் தேடுகிறீர்களா?

அண்மைக் கட்டுரைகள்

சமாதானமும் பாதுகாப்பும்

மனித சமுதாயம் நமக்கு சமாதானத்தையும் பாதுகாப்பையும் வழங்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சமாதானமும் பாதுகாப்பும் இல்லையெனில், நம் வாழ்க்கை பயத்திலும் சந்தேகத்திலுமே கழிந்து கொண்டிருக்கும். நமது அரசாங்கம் நம் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய கடமைப்பட்டுள்ளது; நமது மருத்துவமனைகளும், மருந்தகங்களும் நம் ஆரோக்கியத்தையும், உடல் நலனையும் பேணும்படி நாடுகின்றன; நமது வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் நம் சேமிப்புகளுக்கும், முதலீடுகளுக்கும் பாதுகாப்பை வாக்குறுதியளிக்கின்றன. ஆனால் இறுதியில், நமது நிதி நிறுவனங்களாலும், நமது அரசாங்கத்தாலும், நமது சுகாதார அமைப்பாலும், நாம் சார்ந்திருக்கிற மற்ற பல காரியங்களாலும் நமக்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பை உண்மையில் நாம் எந்தளவுக்குச் சார்ந்து கொள்ள முடியும்?

என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்

கர்த்தராகிய இயேசு பூமியில் இருந்தபோது, அவர் அழைப்புவிடுக்கும் இந்த வார்த்தைகளை அடிக்கடி பேசினார்: என்னிடம் வாருங்கள். "வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்" (மத்.  11:28). "சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்கொடுங்கள்...தேவனுடைய இராஜ்ஜியம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது." (மாற். 10:14) "ஒருவன் தாகமாயிருந்தால், என்னிடத்தில் வந்து, பானம்பண்ணக்கடவன்" (யோவா. 7:37). இளைப்பாறுதலுக்காகவும் ஜீவனுக்காகவும் தம்மிடம் வருமாறு கர்த்தர் நம்மை எப்பொழுதும் அழைத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்.

எங்களைப் பற்றி

ரேமா  100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில்  30க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் அதிஉயர்தர கிறிஸ்தவ இலக்கியத்தை விநியோகித்து வருகிறது. ஒரு எளிமையான கோட்பாட்டின்படி நாங்கள் விநியோகிக்கிறோம் – எங்கள் இலக்கியம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. எங்கள் கிறிஸ்தவ புத்தகத் தொடரில் முதல் புத்தகம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை மூலக்கூறுகள்.

இவலவச கிறிஸ்தவப் புத்தகங்கள்

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Available in eBook or Printed Book Format


மற்றவர்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்