സൗജന്യ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍

ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍ 30-ല്‍ പരം ഭാഷകളില്‍, 100-ല്‍ പരം രാജ്യങ്ങളില്‍ തപാലിലൂടെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഇ-ബുക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡിലൂടെയും ഞങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലളിതമായ തത്വത്തിലാണ് - എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും സമ്പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്.

സൗജന്യ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങളും  സൗജന്യ ഇ-ബുക്കുകളും വായിക്കുക
  • നിങ്ങള്‍ ബൈബിള്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
  • ദൈവത്തെ ആഴത്തില്‍ അറിയുവാന്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ?
  • നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥത്തെ കുറിച്ച്‌ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങള്‍ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ് - നിങ്ങളുടെ ദൈവാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ട സഹായം ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ച് കണ്ടെത്തുക. ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വായിക്കുവാന്‍ ഉത്തമമാണ്.

എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാര്‍ പറയുന്നത്

"...ഞാന് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങള് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അസംതിക്തമായി പറയാം, ഇതുപോലെ ഒന്നിലേയ്ക്ക് ഇതിന് മുന്പ് ഞാ൯ വന്നിട്ടില്ല" ടി.എച്.ചെക്ക് റിപ്പബ്ളിക്ക്
“ഞാ൯ ഈ പുസ്തകം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങള് മനഃപ്പാടമാക്കുക തന്നെ ചെയ്തു”. യു.എന്. സ്ളോവാക്യ
“...ആന്തരികമായി ഞാ൯ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാല് ഈ പുസ്തകങ്ങള് വായിച്ച ശേഷം എന്റെ ആത്മാവ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.” M.L., Korea

വായിക്കുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുക


സൗജന്യ ഇ-ബുക്ക്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

OR

അച്ചടിച്ച സൗജന്യ പുസ്തകങ്ങള്‍ നേടുക

എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട 7 പുസ്തകങ്ങള്‍ - ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയേണ്ടതിന് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക