റീമ ലേഖനങ്ങള്‍ - ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും സംബന്ധിച്ചും ബുക്കുകളില്‍ നിന്നും

വിതരണക്കാര്‍ മുഖാന്തരം വായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ലില്‍ നിന്നുള്ള അധ്യായങ്ങള്‍

അടുത്തകാലത്തുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍

സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും

രൂപകല്പനയനുസരിച്ച് മനുഷ്യസമൂഹം നമുക്ക് സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നല്കുവാനുള്ളവരാണ്. സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഭയത്തിലും സംശയത്തിലും ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടതാണ്; നമ്മുടെ ആശുപത്രികളും ചികിത്സാലയങ്ങളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ക്ഷേമവും നിലനിർത്തുവാൻ  ഇച്ഛിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബാങ്കുകളും മാറ്റു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും, നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സമ്പ്രദായവും, നാം ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയും?

എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം

കര്‍ത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോള്‍ വരുവിന്‍: എന്ന ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവന്‍ പലപ്പോഴും ഉച്ഛരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. “അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍; ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം”  (മത്താ.11:28). “ശിശുക്കളെ എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവാന്‍ വിടുവിന്‍, ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലയോ.” (മര്‍ക്കൊ.10:14) “ ദാഹിക്കുന്നവന്‍ എല്ലാം എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ.” (യോഹ.7:37). കര്‍ത്താവ് ഏപ്പോഴും നമ്മെ വിശ്രമത്തിനും ജീവനും വേണ്ടി അവന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക