ദൈവത്തെയും, മനുഷ്യനെയും, എന്താണ് ഭൂമിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെയും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യ ങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭാവിയില്‍ എന്താകും? മുതലായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മഹാവ്യാധിയുടെ മധ്യേയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും, ആത്മീയ അവബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച വേദപുസ്തകത്തില്‍നിന്നുള്ള ചില ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളും നിങ്ങളു മായി താഴെ പങ്കുവയ്ക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രവചനാ തീതമായ സാഹചര്യത്തിന്‍മധ്യേ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ആരായുന്നതിന് ഇവ നിങ്ങളെ സഹായി ക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലേഖനങ്ങള്‍

ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത പ്രത്യാശ നമുക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും?

ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത പ്രത്യാശ നമുക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും?

നാം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, നാമെല്ലാവരും രോഗവും, വാർദ്ധക്യവും, ആത്യന്തികമായ മരണവും അനുഭവിക്കും. നാം മരിക്കുമ്പോൾ യാതൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും വിജയകരമായ ആളുകൾ ഒരു പൈതൃകസ്വത്ത് പിന്നിൽ വിട്ടേച്ചുപോകുമെങ്കിലും, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെന്താണുള്ളത്? ഈ ഘട്ടത്തിൽ നേടിയതും ശേഖരിച്ചുവച്ചതുമായ സകലവും മായയാണ്. മനുഷ്യജീവിതം ആശയയ്ക്കു വകയില്ലാത്തതാണെന്ന് നാം ഉപസംഹരിക്കേണ്ടിവരും, എന്നിട്ടും നാമെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും പ്രത്യാശയ്ക്കുവേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വച്ചുകൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, എല്ലാ  യോഗ്യതയും പരീക്ഷയും ജയിച്ചവനും, ശാശ്വതമായി സുരക്ഷിതനുമായ ഒരുവൻ, ഉണ്ട് - അതു ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയായിരിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

ക്ലേശത്തിൽനിന്നും ദുരിതത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക

ക്ലേശത്തിൽനിന്നും ദുരിതത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക

ക്ലേശകരമോ വിഷമകരമോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആളുകൾ പലപ്പോഴും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അനേകരും പ്രാർത്ഥനയിലേക്കു തിരിയുന്നു. എന്നാൽ നാം എന്തിനുവേണ്ടിയാണു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നാം എങ്ങനെയാണു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് വളരെ ലളിതവും സഹായകരവുമായ മാർഗം (റോമ. 10:13). വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രാർത്ഥനയാണ്; അത് കേവലം ഒരു അപേക്ഷയോ ആശയവിനിമയമോ അല്ല, മറിച്ച് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മിക ബലത്തെ കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മിക ശ്വസനത്തിന്റെ ഒരു വ്യായാമമാണ്.

ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും?

ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും?

സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള പരിതസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മിൽ അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നാം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയിലൂടെ  നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. പുറമെയുള്ള പരിതസ്ഥിതി സമാധാനമുള്ളതായിത്തീരണമെന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അതിനു പകരം നമ്മുടെ ജീവിതം സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതരീതി ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതി എന്തുതന്നെയായാലും ഈ ജീവിതമാണ് ഉയർന്നതും, ആഴമേറിയതും, നിലനിൽക്കുന്നതും, കവിയുന്നതുമായ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും

സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും

രൂപകല്പനയനുസരിച്ച് മനുഷ്യസമൂഹം നമുക്ക് സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നല്കുവാനുള്ളവരാണ്. സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഭയത്തിലും സംശയത്തിലും ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടതാണ്; നമ്മുടെ ആശുപത്രികളും ചികിത്സാലയങ്ങളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ക്ഷേമവും നിലനിർത്തുവാൻ  ഇച്ഛിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബാങ്കുകളും മാറ്റു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും, നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സമ്പ്രദായവും, നാം ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയും?

എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം

എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം

കര്‍ത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോള്‍ വരുവിന്‍: എന്ന ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവന്‍ പലപ്പോഴും ഉച്ഛരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. “അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍; ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം”  (മത്താ.11:28). “ശിശുക്കളെ എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവാന്‍ വിടുവിന്‍, ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലയോ.” (മര്‍ക്കൊ.10:14) “ ദാഹിക്കുന്നവന്‍ എല്ലാം എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ.” (യോഹ.7:37). കര്‍ത്താവ് ഏപ്പോഴും നമ്മെ വിശ്രമത്തിനും ജീവനും വേണ്ടി അവന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

ലോകം എപ്പോള്‍ അവസാനിക്കും?

ലോകം എപ്പോള്‍ അവസാനിക്കും?

പകര്‍ച്ചവ്യാധി, ഭൂമികുലുക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ്/കൊടുങ്കാറ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കം മുതലായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമ്പോള്‍, ലോകം എപ്പോള്‍ അവസാനിക്കു മെന്നോര്‍ത്ത് ജനം അമ്പരക്കുന്നു. ഇത് അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതായ ഗൌരവമേറിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. മരിക്കുവാന്‍ ഭയ മുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലര്‍ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ ന്യായ വിധിദിനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. ദൈവം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാം ആയിരി ക്കുന്ന ഈ മ്ലേച്ഛമായ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു അന്ത്യം വരുത്തുകയും, അങ്ങനെ മനുഷ്യന് സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കുവാന്‍ അവന്‍റെ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സമാധാനത്തിന്‍റെയും രാജ്യം കൊണ്ടുവരു കയും ചെയ്യുമെന്ന് വേറെ ചിലര്‍ അപ്പോഴും പ്രത്യാശിക്കുന്നു.


മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക