మా పుస్తకాల పట్ల మీకున్న ఆసక్తికి ధన్యవాదములు. కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) మహమ్మారి వలన, మేము పుస్తకాలను రవాణా చేయుటను నిలిపివేయవలసి వచ్చెను, గనుక ఈ సమయములో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మా వద్ద ఇబుక్స్ (eBooks) మాత్రమే లభించును. మీరు ఇబుక్స్ (eBooks) డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాగాని, మీకింకను మేము పంపగలిగినప్పుడు ముద్రించబడిన పుస్తకాలను పొందుకోవాలని ఉంటే, లేక ముద్రించబడిన పుస్తకాలను ఆర్డరు చేయుటకు అవి అందుబాటులోనికి వచ్చేవరకు వేచియుండాలని ఉంటే, దయచేసి కొన్ని నెలల తర్వాత మా వెబ్‌సైట్‌ను మరలా చెక్ చేయండి.

దేవుని గూర్చిన, మానవుని గూర్చిన, ఈ భూమిపై ఏమి జరుగుతుంది అనేదానిని గూర్చిన ప్రశ్నలు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రబలుతున్న మహమ్మారి గల ఈ దినాలలో ఆత్మసంబంధమైన వ్వవహారాలను గూర్చియు మరియు దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు? నేను ఏమి చేయాలి? ఈ సంగతులు ఎందుకు జరుగుచున్నవి? భవిష్యత్తులో ఏమి సంభవించును? మున్నగు ప్రశ్నలను గూర్చియు బైబిలు నుండి కొంత అంతర్‌దృష్టిని (insights) మేము మీతో ఈ క్రింద పంచుకొనగోరుచున్నాము. ఇంతకు మునుపెన్నడూ లేని ఈ పరిస్థితి నడుమ మీరు, మీకు ప్రియమైనవారు ఎలా ఉండాలో తెలుసుకొనుటకు ఇవి మీకు సహాయకరంగా ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాము.

వ్యాసములు


ఇతరులతో పంచుకొనండి