దేవుని గూర్చిన, మానవుని గూర్చిన, ఈ భూమిపై ఏమి జరుగుతుంది అనేదానిని గూర్చిన ప్రశ్నలు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రబలుతున్న మహమ్మారి గల ఈ దినాలలో ఆత్మసంబంధమైన వ్వవహారాలను గూర్చియు మరియు దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు? నేను ఏమి చేయాలి? ఈ సంగతులు ఎందుకు జరుగుచున్నవి? భవిష్యత్తులో ఏమి సంభవించును? మున్నగు ప్రశ్నలను గూర్చియు బైబిలు నుండి కొంత అంతర్‌దృష్టిని (insights) మేము మీతో ఈ క్రింద పంచుకొనగోరుచున్నాము. ఇంతకు మునుపెన్నడూ లేని ఈ పరిస్థితి నడుమ మీరు, మీకు ప్రియమైనవారు ఎలా ఉండాలో తెలుసుకొనుటకు ఇవి మీకు సహాయకరంగా ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాము.

వ్యాసములు

ఎన్నటికీ విఫలమవ్వని నిరీక్షణను (ఆశను) మనము ఎక్కడ కనుగొనగలము?

ఎన్నటికీ విఫలమవ్వని నిరీక్షణను (ఆశను) మనము ఎక్కడ కనుగొనగలము?

మన జీవితాన్ని మనము జీవిస్తూఉండగా, మనమందరమూ అనారోగ్యమును, ముసలితనమును, చివరికి మరణమును అనుభవిస్తాము. మనము మరణించినప్పుడు, ఏమియు వదిలిపెట్టము. అత్యంత విజయవంతులు వారి వారసత్వపు ఆస్థిని వదిలివెళ్ళినప్పటికీ, వారింకెంత మాత్రమూ బ్రతికియుండరు గనుక వారేమి చేయుదురు? ఈ సందర్భములో సాధించిన మరియు కూడబెట్టిన  ప్రతిదీ వ్యర్ధమే. మానవ జీవితమనేది ఆశలేనిది, అయినప్పటికీ మనము ఇంకా నిరీక్షణ కొరకు ఎదురు చూస్తుంటాము. ప్రతి అర్హత మరియు పరీక్ష గుండా ప్రయాణించిన, శాశ్వత భద్రతయైయున్న  ఒక వ్యక్తి మీద మనము మన నిరీక్షణను ఉంచగలము – ఆయనే దేవుడు. దేవుడు ఏ విధముగా మీ నిరీక్షణగా ఉండగలడో కనుగొనండి.

విచారము మరియు బాధ నుండి విడిపింపబడుటకు ప్రభువు నామమును పిలుచుట

విచారము మరియు బాధ నుండి విడిపింపబడుటకు ప్రభువు నామమును పిలుచుట

విచారము మరియు బాధతో కూడిన పరిస్థితులలో, ప్రజలు తరచుగా కలవరపడతారు లేక ఏవిధముగా ప్రతిస్పందించాలి అనే అస్పష్టతను కలిగియుంటారు, ఇటువంటి సమయాలలో చాలామంది ప్రార్ధిస్తారు, అయితే మనము దేని కొరకు ప్రార్ధిస్తాము, మరియు ఎలా ప్రార్ధిస్తాము? బైబిలులో రికార్డు చేయబడిన ఒక అతిప్రాముఖ్యమైన సులభతరమైన సహాయ మార్గము ప్రభువు నామమును పిలచుటయైయున్నది (రోమా. 10:13). పిలుచుట అనేది ఒక నిర్దిష్టరకమైన ప్రార్ధన; ఇది కేవలము ఒక అభ్యర్ధన లేక సంభాషణ మాత్రమే కాదు గాని మనలను జీవింపజేయు మరియు ఆత్మసంబంధమైన బలమును కొనసాగింపజేయు ఆత్మసంబంధమైన శ్వాస యొక్క సాధనయై యున్నది.   

సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానమును (శాంతి) నేనెలా కలిగియుండగలను?

సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానమును (శాంతి) నేనెలా కలిగియుండగలను?

సమాధానమును (శాంతి) కలిగియుండుటకు గల ఒకే ఒక మార్గము మన బాహ్యమైన పరిస్థితులను నియంత్రించుటయేనని మనలో చాలామంది భావిస్తారు. అయితే, వాస్తవంగా మనము పరిస్థితుల చేత నియంత్రించబడతాము. బాహ్య వాతావరణము శాంతియుతంగా మారుతుందని మనము నిరీక్షించవచ్చు, కానీ బదులుగా, మన జీవితము సమాధానమును (శాంతిని) కనుగొను, కాపాడుకొను నిరంతర ప్రయత్నముతో నిండుకొనియున్నది. మరొకవైపు, బైబిలు పూర్తి భిన్నమైన జీవనమును గూర్చి బయలుపరచుచున్నది; ఈ జీవనము ఉన్నతమైన, లోతైన, ఎప్పటికీ నిలిచియుండే, మన పరిస్థితులకు సంబంధము లేని అధిగమించే సమాధానమును తెచ్చునదైయున్నది.

సమాధానము మరియు భద్రత

సమాధానము మరియు భద్రత

మనకు సమాధానమును భద్రతను ఇచ్చుటకు మానవ సమాజము ఉద్దేశించబడినది. సమాధానము, భద్రత లేకుండా మన జీవితములు భయములోను సంశయములోను గడచిపోవును. మన ప్రభుత్వము మనకు క్షేమమును చేకూర్చుటకు వాగ్దానము చేసెను; మన ఆసుపత్రులు, వైద్యశాలలు మన ఆరోగ్యము, శారీరకమైన శ్రేయస్సు కొరకు ప్రయత్నించుచుండగా, మన బ్యాంకులు మరియు ఇతర ఆర్ధిక సంస్థలు మన పొదుపులకును పెట్టుబడులకును భద్రతను వాగ్దానము చేసెను. అయితే తుదకు, మన ప్రభుత్వము, మన ఆర్ధిక సంస్థలు, మన ఆరోగ్య భద్రతా వ్యవస్థ, మరియు మనము ఆధారపడుతున్న ఇతరమైనవి అనేకము, వాగ్దానము చేసినట్టి భద్రతను ఎంతమేరకు నిజముగా మనము పొందుచున్నాము?


ఇతరులతో పంచుకొనండి