உங்கள் கிறிஸ்தவப் புத்தகங்களை தபால் மூலம் இலவசமாகப் பெறவும்

அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள் உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கிறதா என்று அறியவும்

உங்கள் இலவச அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களைப் பெறுங்கள்
  • எங்கள் புத்தகங்களின் இலவசப் பிரதிகளைப் பெற்று, இந்தத் தொடரை வாசிக்க ஆரம்பியுங்கள்
  • தொடர்ச்சியான 3-தொகுப்பு தொடர் எவ்வாறு பயன்தருகிறது என்று அறியவும்
அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள் கிடைப்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

நாங்கள், 3-பகுதி தொடர்களாக அமைக்கப்பட்ட 7 இலவசப் புத்தகங்களை வழங்குகிறோம்.ஒன்றன்மீது ஒன்று கட்டப்படுகிறதான, வேதம் மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைகுறித்த முக்கிய தலைப்புகளை இவை உள்ளடக்கி, எவரும் வாசிப்பதற்கான ஒரு பூரணமான தொடராக இதை ஆக்குகிறது. முழுப் பயனடையும்படி, கீழ்கண்ட வரிசையில் புத்தகங்களை வாசிப்பதை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.

முதல் தொகுப்பு

இரண்டாம் தொகுப்பு

மூன்றாம் தொகுப்பு

மற்றவர்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்