ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

3-ಭಾಗದ ಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 7 ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಸತ್ಯೆವೇದದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಮ್ಮರನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಾಲಿಕೆ

ಕೆಳಗಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಇರಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಮೂರು ಗುಂಪಿಗಾಗಿ. ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಓದಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.


ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ