Huyền nhiệm Đời người

Huyền nhiệm Đời người

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình đang sống trong thế giới này và mục đích của đời sống mình là gì không? Có sáu chìa khóa để mở ra huyền nhiệm này.

1. Kế hoạch của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời ao ước biểu lộ chính Ngài qua con người (La. 8:29). Vì mục đích này, Ngài đã sáng tạo con người theo hình ảnh của chính Ngài (Sáng. 1:26). Giống như găng tay được làm nên theo hình ảnh của bàn tay để chứa đựng bàn tay, thì con người cũng được làm nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để chứa đựng Đức Chúa Trời. Bởi nhận lấy Đức Chúa Trời là nội dung, con người có thể biểu lộ Đức Chúa Trời (2 Cô. 4:7).

2. Con người

Để hoàn thành kế hoạch của Ngài, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người như một chiếc bình (La. 9:21-24). Chiếc bình này có 3 phần: thân thể, hồn và linh (1 Tê. 5:23). Thân thể để tiếp xúc và nhận lãnh những điều thuộc phạm trù vật lí. Hồn, tức khả năng của tinh thần, để tiếp xúc và nhận lãnh những điều thuộc phạm trù tâm lí. Còn nhân linh, phần sâu thẳm nhất trong con người, được tạo nên để tiếp xúc và nhận lãnh chính Đức Chúa Trời (Gi. 4:24). Con người được tạo nên không chỉ để chứa thức ăn trong dạ dày, hoặc để chứa tri thức trong tâm trí, mà còn để chứa đựng Đức Chúa Trời trong linh (Êph. 5:18).

3. Sự sa ngã của con người

Nhưng trước khi con người có thể nhận Đức Chúa Trời là sự sống vào trong linh mình thì tội đã vào trong con người (La. 5:12). Tội đã làm chết linh của con người (Êph. 2:1), khiến con người trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời trong tâm trí của họ (Côl. 1:21), và biến thân thể họ thành xác thịt của tội (Sáng. 6:3; La. 6:12). Do đó, tội đã làm hư hoại 3 phần của con người và làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời. Trong tình trạng đó, con người không thể tiếp nhận Đức Chúa Trời.

4. Sự cứu chuộc của Đấng Christ vì sự ban phát của Đức Chúa Trời

Tuy nhiên, sự sa ngã của con người không ngăn cản Đức Chúa Trời hoàn thành kế hoạch ban đầu của Ngài. Để hoàn thành kế hoạch của Ngài, trước hết, Đức Chúa Trời đã trở nên một người được gọi là Jesus Christ (Gi. 1:1, 14). Sau đó, Đấng Christ đã chết trên thập tự để cứu chuộc con người (Êph. 1:7), bởi đó cất bỏ tội của họ đi (Gi. 1:29), đem họ trở lại với Đức Chúa Trời (Êph. 2:13). Cuối cùng, trong sự phục sinh, Ngài đã trở nên Linh ban-sự-sống (1 Cô. 15:45b) để có thể ban phát sự sống phong phú không dò lường được của Ngài vào trong linh con người (Gi. 20:22; 3:6).

5. Sự tái sinh của con người

Vì Đấng Christ đã trở nên Linh ban-sự-sống nên bây giờ con người có thể tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời vào trong linh mình. Kinh Thánh gọi điều này là sự tái sinh (1 Phi. 1:3; Gi. 3:3). Để nhận sự sống này, con người cần ăn năn với Đức Chúa Trời và tin Chúa Jesus Christ (Công. 20:21; 16:31).

Để được tái sinh, hãy đơn giản đến với Chúa bằng tấm lòng thành thật mở ra và nói với Ngài rằng:

Chúa Jesus ơi, con là một tội nhân. Con cần Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết thay con. Chúa Jesus, xin tha thứ cho con, tẩy sạch khỏi con tất cả những tội con đã phạm. Con tin Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngay bây giờ con tiếp nhận Ngài là Đấng cứu rỗi và là sự sống của con. Xin vào trong con! Đổ đầy con bằng sự sống của Ngài! Chúa Jesus ơi, con dâng chính mình con cho Ngài vì mục đích của Ngài.

6. Sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời

Sau khi đã tái sinh, một người tin cần phải được báp-têm (Mác 16:16). Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu một tiến trình lâu dài là dần dần lan tỏa chính Ngài là sự sống từ linh của người tin vào trong hồn của họ (Êph. 3:17). Tiến trình này được gọi là sự biến đổi (La. 12:2), đòi hỏi phải có sự hợp tác của người tin (Phil. 2:12). Người tin cần hợp tác bằng cách để Chúa lan tỏa vào trong hồn của họ cho đến khi khát vọng, ý nghĩ và mọi quyết định của họ là một với khát vọng, ý nghĩ và quyết định của Đấng Christ. Cuối cùng, vào lúc Đấng Christ trở lại, Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn dầm thấm thân thể của người tin bằng sự sống của Ngài. Điều này được gọi là sự vinh hóa (Phil. 3:21). Vì thế, thay vì từng phần của con người bị trống không và hư hoại thì lại được đầy dẫy và dầm thấm sự sống của Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời! Một người như vậy bấy giờ biểu lộ Đức Chúa Trời, hoàn thành kế hoạch của Ngài!

Sau khi tiếp nhận sự sống này, một tín đồ cần tham dự các buổi nhóm Cơ Đốc để được nuôi dưỡng và được cung ứng bằng sự sống của Đức Chúa Trời hầu người ấy có thể lớn lên và trưởng thành trong sự sống này. Bằng sự tương giao với các tín đồ khác trong Thân thể Đấng Christ, một tín đồ có thể vui hưởng những sự phong phú về hiện diện của Đấng Christ.

Đây là chương đầu tiên trong Các yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1, bạn có thể yêu cầu bản miễn phí để tiếp tục đọc.


Chia sẻ với người khác