Tajomstvo ľudského života

Tajomstvo ľudského života

Už ste niekedy premýšľali nad tým, prečo žijete na tomto svete a aký zmysel má Váš život? Na otvorenie tohto veľkého tajomstva použijeme šesť kľúčov.

1. Boží Plán

Boh sa túži vyjadriť prostredníctvom človeka (Rim 8:29), preto stvoril človeka na Svoj obraz (Gn 1:26). Podobne ako je rukavica vyrobená podľa tvaru ruky, aby v nej mohla byť ruka, tak je aj človek stvorený podľa „tvaru“, obrazu Boha, aby mohol obsahovať Boha. Človek môže Boha vyjadrovať, ak Ho príjme do svojho vnútra (2Kor 4:7).

2. Človek

Aby Boh mohol naplniť Svoj plán, stvoril človeka ako nádobu (Rim 9:21-24). Táto nádoba má tri časti: telo, dušu a ducha (1Tes 5:23). Telo sa dotýka a prijíma veci z fyzickej sféry. Duša, mentálny nástroj, sa dotýka a prijíma veci z duševnej oblasti. Ľudský duch je najhlbšie vnútro človeka. Ľudský duch bol v človeku stvorený, aby sa dotýkal a prijímal samotného Boha (Jn 4:24). Človek nebol stvorený len na to, aby mal jedlo v žalúdku a poznanie v mysli, ale aby mal Boha vo svojom duchu (Ef 5:18).

3. Pád človeka

Skôr ako mohol človek do svojho ducha prijať Boha ako život, vstúpil do neho hriech (Rim 5:12). Hriech umŕtvil ľudského ducha (Ef 2:1), z ľudskej mysle urobil Božieho nepriateľa (Kol 1:21) a ľudské telo zmenil na telo hriechu (Gn 6:3; Rim 6:12). Takto hriech poškodil všetky tri časti človeka a odcudzil ho Bohu. V takomto stave človek Boha prijímať nemohol.

4. Kristovo vykúpenie pre Božie udeľovanie

Pád človeka však Boha neodradil od naplnenia Jeho pôvodného plánu. Aby Boh mohol tento plán uskutočniť, stal sa najprv človekom, ktorý sa volal Ježiš Kristus (Jn 1:1,14). Potom tento Kristus zomrel na kríži, aby človeka vykúpil (Ef 1:7), sňal z neho jeho vlastný hriech (Jn 1:29) a priviedol ho späť k Bohu (Ef 2:13). Nakoniec sa Kristus vo vzkriesení stal oživujúcim Duchom (1Kor 15:45b), aby mohol udeľovať Svoj nevystihnuteľne bohatý život do ľudského ducha (Jn 20:22; 3:6).

5. Znovuzrodenie človeka

Pokánie a uverenie prináša Boha Keďže sa Kristus stal oživujúcim Duchom, môže teraz človek prijať Boží život do svojho ducha. Biblia to nazýva znovuzrodením (1Pt 1:3; Jn 3:3). Aby človek mohol tento život prijať, musí činiť pokánie pred Bohom a uveriť v Pána Ježiša Krista (Sk 20:21; 16:31).

Aby ste sa mohli znovuzrodiť, jednoducho príďte k Pánovi s otvoreným a úprimným srdcom a povedzte Mu:

Pán Ježiš, som hriešnik. Potrebujem Ťa. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Pán Ježiš, odpusť mi. Očisti ma od všetkých mojich hriechov. Verím, že si vstal z mŕtvych. Prijímam Ťa práve teraz, ako môjho Spasiteľa a môj nový život. Naplň ma Svojím životom! Pán Ježiš, odovzdávam sa Ti pre Tvoj zámer.

6. Úplná Božia spása

Každý veriaci potrebuje byť po svojom znovuzrodení pokrstený (Mk 16:16). Potom v ňom Boh začne celoživotný proces, počas ktorého sa bude ako život postupne šíriť z ducha veriaceho do jeho duše (Ef 3:17). Tento proces, ktorý sa nazýva premena (Rim 12:2), vyžaduje ľudskú spoluprácu (Flp 2:12). Ako veriaci s Bohom spolupracujeme tak, že dovoľujeme Pánovi, aby sa rozširoval do našej duše, až sa napokon naše túžby, myšlienky a rozhodnutia zjednotia s Kristovými. Nakoniec, pri opätovnom Kristovom príchode, Boh Svojím životom celkom prestúpi aj telo veriaceho. Toto sa nazýva oslávenie (Flp 3:21). Takže namiesto toho, aby bol človek prázdny a poškodený vo všetkých svojich častiach, je naplnený a preniknutý Božím životom. Toto je úplná Božia spása! Takýto človek potom vyjadruje Boha a tým napĺňa Boží plán!

Toto je prvá kapitola bezplatnej knižky Základné prvky kresťanského života, prvý zväzok, ktorú si môžete bezplatne objednať, aby ste si ju mohli celú prečítať.


Podeľte sa aj s ostatnými