Sử dụng các sách của chúng tôi như một Hướng dẫn Nghiên cứu Kinh thánh

Các sách của chúng tôi có thể hướng dẫn việc đọc Kinh thánh của bạn để bạn có thể tập trung vào những lẽ thật chính. Nhận hướng dẫn để cải thiện việc đọc hàng ngày của bạn.

Các sách của chúng tôi có thể được đọc cùng lúc và thư giãn. Nhưng các sách này cũng có thể được sử dụng theo những cách cụ thể hơn, chẳng hạn như là sự hướng dẫn để nghiên cứu Kinh thánh hoặc làm bài học về kinh nghiệm Cơ Đốc.

Sách của chúng tôi theo trình tự từ các chủ đề cơ bản đến trung cấp đến nâng cao. Bạn có thể sử dụng sách của chúng tôi làm hướng dẫn cho việc nghiên cứu Kinh thánh.
  • Hãy bắt đầu với một tập gồm ba phần sẽ hướng dẫn bạn về đức tin Cơ Đốc và các nguyên tắc của đời sống Cơ Đốc để bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của việc trở nên một Cơ Đốc nhân.
  • Nghiên cứu các dấu hiệu, hình bóng và dấu chỉ về Đấng Christ trong Cựu Ước trong phần hướng dẫn giảng giải sách Phục truyền luật lệ ký.
  • Hiểu Kinh thánh nhiều hơn qua sự giải thích Kinh thánh và những điểm chính trọng tâm trong Kinh thánh. Tìm hiểu về sự sống của Đức Chúa Trời từ Kinh thánh và qua cái nhìn chi tiết, chuyên sâu về sự sống của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm Cơ Đốc.
  • Tham gia vào việc kiểm tra kỹ lưỡng Hội thánh trong toàn bộ Kinh thánh từ Sáng thế ký đến Khải thị.

Các Nguồn lực Nghiên cứu Kinh thánh


Chia sẻ với người khác