ใช้หนังสือของเราเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาพระคัมภีร์

หนังสือของเราสามารถเป็นแนวทางในการอ่านพระคัมภีร์ เพื่อคุณสามารถจดจ่อกับหลักความจริงสำคัญๆ. เปิดรับแนวทางเพื่อพัฒนาการอ่านในทุกวันของคุณ.

หนังสือของเราสามารถอ่านได้ทั่วไปยามว่าง แต่ก็สามารถใช้อย่างเฉพาะเจาะจงในการศึกษาพระคัมภีร์หรือเป็นบทเรียนของประสบการณ์คริสเตียน

หนังสือของเรามีหัวข้อที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นจากระดับง่ายไปสู่ระดับกลางและระดับสูง. คุณสามารถใช้หนังสือของเราเป็นแนวทางในการศึกษาพระคัมภีร์
  • เริ่มต้นจากหนังสือสามชุดที่จะเป็นแนวทางให้กับหลักความเชื่อของคริสเตียนและหลักการของการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพื่อคุณจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นคริสเตียน
  • ศึกษาเครื่องหมาย, แบบเล็ง, และรูปภาพของพระคริสต์ที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมด้วยคำอธิบายอย่างละเอียดของหนังสือพระบัญญัติ
  • เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นผ่านการตีความพระคัมภีร์และประเด็นศูนย์กลางในพระคัมภีร์. เรียนรู้ถึงชีวิตของพระเจ้าจากพระคัมภีร์โดยการศึกษาชีวิตของพระเจ้าและประสบการณ์คริสเตียนอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
  • มีส่วนในการสำรวจเรื่องราวของคริสตจักรในพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่เยเนซิศจนถึงวิวรณ์

แหล่งศึกษาพระคัมภีร์


แบ่งปันให้ผู้อื่น