Rhema är en ideell välgörenhetsorganisation och en kristen litteraturdistributör

Läs om vad vi gör idag, historien bakom vår verksamhet och hur du kan vara med och bidra.

Litteraturdistributören Rhema består av troende över hela jorden som är engagerade i ett enda uppdrag – att aktivt distribuera kristen litteratur av högsta kvalité. I över 100 länder och på mer än 40 språk distribuerar vi enligt en enkel princip – all vår litteratur ges bort helt gratis.

Vi ger bort de böcker som varit till störst hjälp för oss att förstå Bibeln och att känna och erfara Kristus i vårt dagliga liv. I synnerhet arbetar vi i nära samarbete med Living Stream Ministry för att distribuera ett antal nyckeltitlar av deras författare.

Vi är en ideell organisation vars distribution görs möjlig genom gåvor från troende och församlingar över hela världen. De har anförtrott oss medel till att vara en gratis och bred försörjningskanal till de som söker att känna Gud på ett djupt och tillfredsställande sätt.

Vår tro

Människor frågar oss ibland om vad vi tror på. Här presenterar vi vår trosbekännelse. Att hålla sig till denna trosbekännelse är inte ett krav för att kunna beställa våra böcker. Våra böcker är tillgängliga kostnadsfritt för vem som helst oavsett trosbekännelse.

Vi på Rhema håller fast vid den gemensamma tron vilken delas av alla troende och vars innehåll har presenterats en gång för alla i Nya testamentet. I synnerhet består denna gemensamma nytestamentliga tro av följande saker som vi tror på när det kommer till Bibeln, Gud, Kristus, frälsning och evigheten:

 • Bibeln är den fullständiga gudomliga uppenbarelsen och varje ord är inspirerat av Gud genom den helige Ande.
 • Gud är unikt och evigt en, och ändå är han också evigt treenig som Fadern, Sonen och Anden, vilket innebär att de tre är distinkta men inte åtskilda.
 • Gud inkarnerades i Kristus för att vara en sann och fullkomlig människa och hans namn var Jesus. Han blev korsfäst på korset, dog en ställföreträdande död för vår återlösning. På den tredje dagen uppstod han från de döda och upprestes med en förhärligad kropp. Han for upp till Guds högra sida och gjordes till allas Herre.
 • Människan har syndat och är syndfull och som sådan hamnade hon under Guds dom. Men genom Kristi ställföreträdande död öppnades vägen för människan att ta emot frälsning från synd och Guds dom. Närhelst någon människa omvänder sig till Gud och tror på Herren Jesus Kristus, mottar hon evig frälsning, syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse inför Gud och till och med frid med Gud. Med detta som grund mottar en frälst människa det gudomliga livet och den gudomliga naturen, vilket gör henne till ett Guds barn och till en lem i Kristi Kropp i vilken alla troende växer och byggs upp tillsammans till mognad.
 • Kristus kommer tillbaka till jorden för att ta sina troende till sig själv. I evigheten kommer vi att bo med Gud i det Nya Jerusalem, Guds frälsnings fulländning för hans utvalda.

Rhemas målsättning är att gratis tillhandahålla en unik samling av kristna skrifter vilka vi tror kommer att maximera läsarnas förståelse och upplevelse av den nytestamentliga tron. De troende åtnjuter inte bara av en evig frälsning i Kristus genom hans återlösning, utan även en daglig frälsning i hans liv, vilket praktiskt kan förverkligas genom andlig mat från Bibeln. Detta är vår erfarenhet, vi hoppas att det även kommer att bli din.

Vår historia

Rhema Literature Distributors 30-åriga historia

Sedan mitten av 1980-talet har Rhema arbetat med distribution av gratislitteratur. Det började med att vi distribuerade Biblar och andliga böcker på ryska till länderna i före detta Sovjetunionen. Initialt skedde distributionen i huvudsak genom postorder men vi samarbetade också med andra aktörer för att sprida sanningen från Guds Ord till olika orter.

1999 kulminerade satsningen på massdistribution för det ryska språket genom en nyöversättning av Nya testamente på ryska som innehåller omfattande fotnoter och studiematerial.

2001 började Rhema tänka på behovet av gratis andlig litteratur på andra språk och i andra länder, vilket resulterat i att gradvis omfatta andra viktiga områden på jorden. Som en första våg lade vi till ytterligare tio språk och tog fram ett standard set böcker för distribution.

2006 utarbetade Rhema planer för att inkludera ytterligare språkgrupper, inklusive dessa som är viktiga i Mellanöstern och Asien.

Under de senaste 20 åren har miljontals böcker med kristen litteratur sänts ut – helt gratis.

Så kan du hjälpa till

Du kan delta på tre sätt. Först genom din bön; för det andra, genom att ge; för det tredje, genom att delta i distributionen av gratislitteratur på din ort.

Delta genom bön

Många har uttryckt en önskan att hjälpa till med distributionen på sin ort men också över hela världen. Vi är väldigt glada för dessa förfrågningar och med dessa ord hoppas vi kunna informera dig om olika sätt du kan medverka. Vi har delat upp detta avsnitt i tre kategorier: Att hjälpa till genom bön, gåvor samt distribution.

Det första och mest viktiga sättet att hjälpa är genom bön. Under tiden vi har distribuerat kostnadsfria böcker på olika språk och i olika länder har den specifika önskan om bön för människans frälsning som står att läsa i Första Timoteusbrevet kapitel 2 gjort stort intryck på oss.

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Här lägger vi märke till följande:

  • Bön på många nivåer består av vädjan, förbön och tacksägelse för alla människor.
  • Bön är riktad mot ALLA människor och gäller även kungar och de styrande. När vi betraktar situationen i världen idag så är detta mer uppenbart än någonsin att det är nyckeln till att Guds önskan ska bli uppfylld.
  • Guds önskan är tvåfaldig: att alla människor ska bli frälsta och att de ska komma nå fram till full kunskap om sanningen. Vår medverkan genom bön borde också reflektera denna önskan.
  • Denna bön är mycket specifik och målinriktad eftersom den även nämner behovet av ett tyst och stilla liv. I en sådant tillstånd har Gud ett sätt att frälsa människor och att föra dem till full kunskapen om sanningen.

  Vår erfarenhet vittnar om att när Guds folk ber på ett sådant sätt under ett antal år så kommer alla dessa specifika böneämnen att gå i uppfyllelse. Vi hoppas innerligt att många ber att dessa böcker gör den fulla kunskapen om sanningen tillgänglig kostnadsfritt.

  Delta genom att ge

  Rhema är en ideell förening som grundades 1982 i Washington, i USA. Det finns en oberoende styrelse som förvaltar Rhemas ekonomi.

  Alla gåvor uppskattas och används för att distribuera Biblar och kristen litteratur och för understödjande andra aktiviteter, t.ex att ordna konferenser och seminarier för att hjälpa läsarna att förstå och erfara sanningarna som återfinns i Bibeln.

  Dina personuppgifter kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller delges med andra organisationer.

  Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
  Luk. 6:38

  De som fått en börda från Herren att ge till Rhema kan skicka sitt bidrag på följande sätt:

  Ge en gåva

  Delta genom volontärarbete

  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
  Matteus 28:19-20

  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
  Apostlagärningarna 1:8

  Kontakta oss gärna om du vill bidra till att den kostnadsfria litteraturen distribueras till jordens alla hörn.

  Kontakta oss

  Kostnadsfria kristna böcker

  Finns både som e-bok och fysisk bok.

  Våra böcker kommer hjälpa dig att förstå Bibeln, lära känna Kristus och hjälpa dig praktiskt i ditt kristna liv. Den här serien består av 7 böcker som kommer i 3 separata set. Varje ämnen utvecklas och är till stor hjälp för läsaren.

  Läs mer ...

  Dela med andra