Přečtěte si, jak se můžete zúčastnit naší distribuční činnosti

Existují tři způsoby, jak se můžete zúčastnit. Nejprve modlitbou; Za druhé, darováním; za třetí, účastí ve volné distribuci literatury ve vaší oblasti.Zjistěte, jak můžete pomoci rozšířit hodnotu křesťanského života těmito křesťanskými materiály.

Zapojte se modlitbou

Mnoho lidí vyjádřilo přání účastnit se distribuce, ať už na lokální či celosvětové úrovni. Ceníme si těchto dotazů ohledně konkrétních podrobností, a doufáme, že Vám v této části nabídneme odpověď na otázku, jakým způsobem se k nám můžete připojit. Následující úsek je rozdělen do tří částí podle různých možností účasti - modlitby, darů a samotné distribuce.

První a zároveň nejdůležitější způsob účasti je modlitba. Při snaze o distribuci bezplatné literatury v různých zemích a v různých jazycích k nám silně promlouvá velice specifická prosba v modlitbě za spasení člověka, kterou můžeme nalézt v 1. listu Timoteovi, 2. kapitole.

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a vítané před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k plnému poznání pravdy.

Na tomto místě si můžeme povšimnout následujících věcí:

  • Různé stupně modlitby za lidi, včetně proseb, přímluv a děkování.
  • Modlitba je zaměřena na VŠECHNY lidi, a to dokonce včetně králů a těch, kdo jsou ve vysokém postavení. Když uvažujeme nad dnešní situací ve světě, je jasné, že právě toto je více než kdy jindy klíčem k naplnění Boží touhy.
  • Boží touha je dvojnásobná - zachránit všechny lidi a přivést je k plnému poznání pravdy. Naše účast prostřednictvím modlitby by měla rovněž odrážet tuto touhu.
  • Tato modlitba je velice konkrétní a zaměřená na určitou věc - je v ní dokonce zmínka o tichém a pokojném životě. Právě v takové situaci může Bůh zachránit lidi a přivést je k plnému poznání pravdy.

Naše vlastní zkušenost ukázala, že když se skupina Božích lidí účastní na takové modlitbě, během let dojde k naplnění všech zmíněných bodů. Doufáme, že se mnoho lidí bude skutečně moci takto modlit, zatímco naše publikace i nadále volně šíří plné poznání pravdy.

Rhema je neziskovou společností, založenou v roce 1982 ve státě Washington ve Spojených státech amerických. Dary Rhemě jsou odečitatelnými daňovými položkami podle Daňového sazebníku Spojených států amerických (U.S. Internal Revenue code), oddílu 501(c)(3). Finanční prostředky Rhemy spravuje nezávislá Rada ředitelů. Rhema má pobočky, věnující se distribuci křesťanské literatury, ve více jak 10 zemích světa.

Všechny případné dary jsou vysoce ceněny a bude jich využito k distribuci Biblí a křesťanské literatury, jakož i k zajišťování související podpůrné činnosti (pořádání konferencí a seminářů, které pomáhají čtenářům porozumět a zakoušet pravdy obsažené v Bibli).

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty ke komerčním účelům nebo jiným organizacím.

Vaše osobní údaje nebudou využity ke komerčním účelům ani sdíleny s dalšími organizacemi a společnostmi.

Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.
Lukášovo evangelium 6,38

Ti, kterým Pán položil na srdce, aby přispěli Rhemě, mohou posílat svoje dary na následujícím způsobem:

Zapojte se dobrovolnictvím

Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Matoušovo evangelium 28,19-20

Ale obdržíte moc, až Duch Svatý na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.
Skutky apoštolů 1,8

Ti, kteří by se na různých místech chtěli podílet na distribuci bezplatné literatury, se mohou obrátit na následující emailovou adresu: napište nám.

Kontakty

Sdílejte s druhými