แผนการบริหารของพระเจ้า

โดย วิทเนส ลี

ชุดที่ 2 เล่ม 3, 216 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - แผนการบริหารของพระเจ้า หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - แผนการบริหารของพระเจ้า

ท่านทราบถึงความปรารถนาของพระเจ้า, โครงการของพระองค์, และการงานศูนย์กลางของพระองค์หรือไม่? สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของแผนการบริหารของพระเจ้า. ในหนังสือที่อุดมสมบูรณ์เล่มนี้ วิทเนส ลีได้เปิดเผยถึงการเปิดเผยศูนย์กลางของพระคัมภีร์และวิธีที่ปฏิบัติได้จริงที่เราจะสามารถร่วมมือกับพระคริสต์เพื่อทำให้โครงการที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จเป็นจริง

 • แผนการบริหารของพระเจ้าคือการสำเร็จพระทัยปรารถนาของพระเจ้าที่ประสงค์จะเข้าสู่ภายในมนุษย์
 • เรียนรู้ว่าการที่พระเจ้ากระทำให้โครงการของพระองค์สำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับเราในวันนี้อย่างไร
 • เริ่มร่วมมือกับความปรารถนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการเปิดใจ, จิต, วิญญาณ, และทั้งตัวของเราแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
 • ค้นดูวิธีที่จะประสบการณ์ชีวิตพระกายแห่งกลุ่มชนเพื่อการก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้า - การสำเร็จสุดยอดแห่งแผนการบริหารของพระเจ้า

ปกหลัง

ในปี 1927 วอท์ชแมน นี ได้จัดพิมพ์หนังสือฝ่ายวิญญาณระดับคลาสสิคขึ้นมาเล่มหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงการเติบโตและความก้าวหน้าของคริสเตียน. หนังสือเล่มนั้นก็คือ "มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ" ซึ่ง วอท์ชแมน นี ได้นำเสนอหลักความจริงขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเปิดเผยศูนย์กลางที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อทั้งหลาย นั่นก็คือ การที่มนุษย์ประกอบไปด้วยสามส่วน คือ วิญญาณ, จิต, และร่างกาย. ใน "แผนการบริหารของพระเจ้า" วิทเนส ลี ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของวอท์ชแมน นี ได้ใช้เรื่องดังกล่าวเป็นฐานรากเพื่อจะต่อยอดไปสู่การเปิดเผยที่เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ นั่นคือการที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่มนุษย์ เพื่อการสำเเดงที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์ในคริสตจักร. ในหนังสือเล่มนี้ พี่น้องลีจะเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงการดำเนินการของตรีเอกภาพอันศักดิสิทธิ์ และบอกให้ผู้เชื่อทั้งหลายรู้ถึงแนวทางที่จะร่วมมือกับพระองค์ในทางปฏิบัติ เพื่อจะทำให้โครงการที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วง.

สารบัญ

 1. แผนการบริหารของพระเจ้าตรีเอกภาพ
 2. พระวิญญาณที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์
 3. ที่อยู่อาศัยของพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์
 4. กุญแจในการติดต่อพระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายใน
 5. พระภาคของพระเจ้าและส่วนต่างๆ ของมนุษย์
 6. ส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในและส่วนที่ซ่อนเร้น
 7. การใช้งานของส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในกับส่วนที่ซ่อนเร้น
 8. การจัดการกับใจและวิญญาณ
 9. การจัดการกับจิต
 10. การขุดส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในและส่วนที่ซ่อนเร้น
 11. การแยกแยะวิญญาณออกจากจิต
 12. มนุษย์และต้นไม้สองต้น
 13. กางเขนกับชีวิตฝ่ายจิต
 14. หลักการของกางเขน
 15. หลักการของการเป็นขึ้น
 16. ความอุดมสมบูรณ์แห่งการเป็นขึ้น
 17. การสามัคคีธรรมแห่งชีวิตและการรับรู้แห่งชีวิต
 18. การฝึกฝนวิญญาณกับทางเข้าสู่วิญญาณ
 19. พระคริสต์ที่ซ่อนเร้นในวิญญาณของเรา
 20. มนุษย์ที่มีสามส่วนและคริสตจักร
 21. การก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้า
 22. สิ่งปกคลุมการก่อสร้างของพระเจ้า
 23. คริสตจักร - พระเจ้าที่ทรงปรากฏในเนื้อหนัง
 24. นิมิตเกี่ยวกับเป้าหมายแห่งแผนการบริหารของพระเจ้า


แบ่งปันให้ผู้อื่น