พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง

โดย วิทเนส ลี

ชุดที่ 2 เล่ม 2, 190 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง

วิทเนส ลีเปิดเผยว่าแผ่นดินงามที่ได้บรรยายไว้ในหนังสือพระบัญญัตินั้นเป็นเเบบเล็งและรูปภาพที่ครบถ้วนของพระคริสต์. แผ่นดินเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่หาที่สุดไม่ได้เช่นไร พระคริสต์ก็ทรงอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ต่อเราเช่นเดียวกัน.หนังสือเล่มนี้ได้หนุนใจให้ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าเข้าสู่ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันต่อพระคริสต์ผู้เป็นทุกสิ่งของเราเพื่อสำเร็จประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้า

 • ท่านเคยตระหนักหรือไม่ว่าท่านสามารถประสบการณ์กับความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระคริสต์?
 • ดูรูปภาพว่าแผ่นดินที่บุตรหลานชาวอิสราเอลได้รับเป็นมรดกเป็นแบบเล็งถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ได้อย่างไร
 • ประสบการณ์พระคริสต์ผู้อุดมสมบูรณ์เป็นทุกสิ่งต่อเราในวันนี้
 • ท่านรู้สึกต่ำต้อย? ไม่พอเพียง? กระหาย? อ่อนแอ? หิวโหย? ยากจน? มาดูว่าพระคริสต์จะสนองความต้องการของท่านได้อย่างไร?

ปกหลัง

แบบเล็งและภาพสัญลักษณ์ทุกอย่างที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมทั้งเล่ม ได้นำเสนอรูปภาพอันมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา. หนึ่งในแบบเล็งที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกผู้คนมองข้ามไปก็คือแผ่นดินงาม. ใน "พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง" วิทเนส ลี ได้อธิบายข้อความตอนหนึ่งที่อยู่ในหนังสือพระบัญญัติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินที่ชาวอิสราเอลสืบทอดเป็นมรดกนั้นคือแบบเล็งที่ครบบริบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นมรดกแห่งพันธสัญญาใหม่ของเรา จากนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของแผ่นดินงามซึ่งท่านได้ศึกษามาอย่างละเอียด. แบบเล็งแต่ละอย่างได้ถูกอธิบายและนำมาปรับใช้กับประสบการณ์ของเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ. เนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบใน "พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง" ล้วนหนุนใจให้ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าได้มีประสบการณ์และรับสุขพระคริสต์เป็นแผ่นดินงามทุกวัน เพื่อทำให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง.

สารบัญ

 1. พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง — คำนำ
 2. ความดีเลิศของแผ่นดิน — มีความกว้างขวาง
 3. ความดีเลิศของแผ่นดิน — มีความสูงส่ง
 4. ความดีเลิศของแผ่นดิน — ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ I. น้ำ
 5. ความดีเลิศของแผ่นดิน — ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้  II. อาหาร
 6. ความดีเลิศของแผ่นดิน — ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้  III. อาหาร (2)
 7. ความดีเลิศของแผ่นดิน — ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้  IV. แร่ธาตุ 
 8. ความดีเลิศของแผ่นดิน — ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้  V. แร่ธาตุ (2)
 9. วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น I. โดยลูกแกะ, มานา, หีบพันธสัญญา, และพลับพลา
 10. วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น II. โดยเครื่องบูชาและกลุ่มปุโรหิต
 11. วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น III. โดยหลักการที่คอยกำกับ
 12. วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น IV. โดยการจัดตั้งเป็นกองทัพ
 13. วิธีครอบครองแผ่นดินนั้น V. ปัจจัยที่ต่อต้าน
 14. เข้าสู่แผ่นดินงาม
 15. ชีวิตในแผ่นดินงาม
 16. ผลลัพธ์ของแผ่นดินงาม — พระวิหารกับเมือง


แบ่งปันให้ผู้อื่น