เกี่ยวกับผู้เขียนคริสเตียน, วอท์ชแมน นี

รู้จักวอท์ชแมน นี, การปฏิบัติ หนังสือ และหลักความเชื่อของท่าน.

ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่การปฏิบัติของวอท์ชแมน นีและวิทเนส ลีผู้ร่วมงานของท่านเกี่ยวกับพระกายของพระคริสต์นั้นกลายเป็นพระพรแก่บุตรหลานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั่วทุกทวีปในโลกนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี. หนังสือของพวกท่านได้รับการแปลออกมาในหลายภาษา. ผู้อ่านของเราหลายคนได้สอบถามคำถามมากมายเกี่ยวกับวอท์ชแมน นีและวิทเนส ลี. เพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น ทางเราได้นำเสนอเค้าโครงย่อๆ เกี่ยวกับชีวิตและการงานของพี่น้องทั้งสองท่านนี้. ลักษณะพิเศษสำคัญของการปฏิบัติของพี่น้องสองท่านนี้ก็คือพวกท่านได้สอนหลักความจริงตามพระคำอันบริสุทธิ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์. เกี่ยวกับวอท์ชแมน นี ท่านต้อนรับพระคริสต์เมื่อท่านอายุ 17 ปี. การปฏิบัติของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในท่ามกลางผู้เชื่อที่แสวงหาทั่วโลก. หลายคนได้รับการช่วยเหลือจากหนังสือของท่านเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณและความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับผู้เชื่อของพระองค์. อย่างไรก็ตาม มีน้อยคนที่จะรู้ถึงอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติของท่านซึ่งไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าเลย ซึ่งได้เน้นถึงภาคปฏิบัติของชีวิตคริสตจักร และการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์. พี่น้องนีได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสตจักร. จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตของท่าน วอท์ชแมน นีได้รับของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาเปิดเผยพระคำของพระเจ้า. หลังจากทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในเรือนจำในประเทศจีนเป็นเวลา 20 ปี ท่านก็ได้จากไปในปี 1972 ในฐานะพยานที่สัตย์ซื่อของพระเยซูคริสต์.

นี่คือการบรรยายโดยย่อถึงความเชื่อหลักของวอท์ชแมน นีและวิทเนส ลี

  • พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์คือการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วน, ถูกต้อง, และเป็นลมปราณของพระเจ้า ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจออกมาเป็นคำพูด.
  • พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพหนึ่งเดียว - พระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ - ซึ่งดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน และอาศัยอยู่ในกันและกันจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล. พระบุตรของพระเจ้า กระทั่งตัวของพระเจ้าเอง ได้กลายมาเป็นเนื้อหนังเพื่อมาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งนามว่าพระเยซู เกิดโดยนางมาเรียซึ่งเป็นหญิงพรหมจารี เพื่อพระองค์จะสามารถกลายเป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา. 
  • พระเยซูผู้เป็นมนุษย์แท้ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเวลาสามสิบสามปีครึ่งเพื่อจะทำให้มนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าพระบิดา. พระเยซูผู้เป็นพระคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชโลมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ตรึงตายบนกางเขนเพื่อความบาปของเรา และหลั่งพระโลหิตเพื่อสำเร็จการไถ่เพื่อเรา.
  • หลังจากถูกฝังเป็นเวลาสามวัน พระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นขึ้นมาจากตาย และสี่สิบวันต่อมา พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์ ที่ซึ่งพระเจ้าได้กระทำให้พระองค์กลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัด.
  • หลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ พระคริสต์ได้ทรงเทพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อรับบัพติศมาให้แก่อวัยวะที่พระองค์ทรงเลือกสรรเข้าสู่พระกายเดียว. วันนี้พระวิญญาณผู้นี้ได้ทรงเคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อทำให้คนบาปกลับใจ และให้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้รับการบังเกิดใหม่โดยการแจกจ่ายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในพวกเขา เพื่อที่จะอาศัยอยู่ภายในผู้เชื่อทั้งหลายของพระคริสต์ให้พวกเขาสามารถเติบโตในชีวิต และก่อสร้างพระกายของพระคริสต์มาเป็นการสำแดงที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์.
  • ในยุคสุดปลายนี้ พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์ขึ้นไป, พิพากษาโลกนี้, ครอบครองแผ่นดินโลก, และก่อตั้งอาณาจักรที่นิรันดร์ของพระองค์.
  • วิสุทธิชนที่มีชัยชนะจะครองราชย์กับพระคริสต์ในอาณาจักรพันปี และผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์จะมีส่วนในพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ไปตราบชั่วนิรันดร์.

หนังสือคริสเตียนที่เราแจกฟรี

เลือกรับหนังสือได้ทั้งในแบบ eBooks และที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง หนังสือในซีรีส์ของเรามีเจ็ดเล่ม แบ่งเป็นสามชุด โดยมีหัวข้อที่ก้าวหน้าไปทีละน้อย ทั้งยังให้การหล่อเลี้ยงแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบ่งปันให้ผู้อื่น