క్రైస్తవ గ్రంథకర్తయైన వాచ్‌మెన్ నీ గూర్చి

వాచ్‌మెన్ నీ గూర్చి, తన పరిచర్యను, రచనలను మరియు నమ్మకాలను గూర్చి తెలుసుకొనుట

క్రీస్తు దేహమునకు వాచ్‌మెన్ నీ గారు, అతని జతపనివాడైన విట్‌నెస్ లీ గారు చేసిన పరిచర్య ఎనభై సంవత్సరములకు పైగా భూ ఖండములన్నిటిలోనున్న ప్రభువు పిల్లలకు ఆశీర్వాదముగా ఉన్నందుకు ప్రభువుకు మేము కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచున్నాము. వారి రచనలు అనేక భాషలలోనికి తర్జుమా గావించబడెను. మా పాఠకులు వాచ్‌మెన్ నీ గారి గురించి, విట్‌నెస్ లీ గారి గురించి అనేక ప్రశ్నలను మమ్ములను అడిగిరి. వారి ప్రశ్నలకు జవాబులుగా ఈ ఇద్దరి సోదరుల యొక్క జీవితము మరియు పనిని గూర్చి ఈ సంక్షిప్త వివరణను మేము అందిస్తున్నాము.

ఈ ఇద్దరి సహోదరులకు చెందిన పరిచర్య యొక్క ముఖ్య లక్షణమేమనగా వారు బైబిల్ యొక్క నిర్మలమైన వాక్యము ప్రకారముగా సత్యమును బోధించుటయే.

వాచ్‌మెన్ నీ ని గూర్చి

వాచ్‌మెన్ నీ గారు పదిహేడవ యేట క్రీస్తును స్వీకరించెను. ఆయన పరిచర్య ప్రపంచమంతటనున్న అన్వేషించే విశ్వాసులకు సుపరిచితము. అనేకులు ఆత్మీయ జీవితము మరియు క్రీస్తునకు ఆయన విశ్వాసులకు మధ్యనున్న సంబంధము అనువాటిని గూర్చి ఉన్న తన రచనల నుండి సహాయము పొందిరి. అయినను అనేకులు ఆయన పరిచర్యలో అంతే ప్రాముఖ్యమైన మరొక అంశమును గూర్చి ఎరుగరు. అది సంఘజీవనమును ఆచరించుట మరియు క్రీస్తు దేహమును నిర్మించుట అను విషయమాన్ని నొక్కిచెప్పుచున్నది. సోదరుడు నీ గారు క్రైస్తవ జీవితము మరియు సంఘ జీవనము అను వాటికి సంబంధించి అనేక పుస్తకములను వ్రాసెను. తన జీవితాంతము వరకు వాచ్‌మెన్ నీ గారు దేవుని వాక్యములోనున్న ప్రత్యక్షతను బయలుపరచుట కొరకు ప్రభువు చేత ఇవ్వబడిన ఒక వరముగా ఉండెను. చైనా ప్రధాన భూ భాగములో ప్రభువు కొరకు ఇరవై సంవత్సరముల పాటు జైలులో శ్రమలు అనుభవించిన తరువాత అతడు యేసుక్రీస్తు యొక్క నమ్మకమైన సాక్షిగా 1972లో మరణించెను

వాచ్‌మెన్ నీ గారి మరియు విట్‌నెస్ లీ గారి ప్రధానమైన విశ్వాసములకు చెందిన సంక్షిప్తమైన వివరణ ఈ క్రింద పేర్కొనబడెను:

  • పరిశుద్ధ బైబిల్ సంపూర్ణమైన దైవిక ప్రత్యక్షత, లోప రహితమైనది, దేవుడు ఊదినది, ప్రతి అక్షరము పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడినది.
  • దేవుడు ఒకే ఒక త్రియేక దేవుడు-తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు-సమానముగా సహాస్థిత్వమును కలిగియున్నారు మరియు నిత్యత్వము నుండి నిత్యత్వము వరకు పరస్పర సహాంతర్గతులైయున్నారు. దేవుని కుమారుడు అనగా సాక్షాత్తు దేవుడే, ఆయన మన విమోచకుడు మరియు రక్షకుడైయుండునట్లు యేసు అనే నామములో ఒక మానవునిగా నరావతారుడయ్యెను, కన్యకయైన మరియకు జన్మించెను.
  • యేసు నిజమైన మానవుడు. తండ్రియైన దేవుని, మానవులకు బయలుపరచుటకు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరములు ఈ భూమిపై జీవించెను.
  • యేసు, అనగా దేవుని చేత తన పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడిన క్రీస్తు, మన పాపముల నిమిత్తమై సిలువలో మరణించి మన విమోచనము నెరవేర్చుటకొరకు తన రక్తమును చిందించెను.
  • యేసు క్రీస్తు మూడు దినములు సమాధిలో ఉన్న తరువాత మృతులలో నుండి లేచెను మరియు నలభై దినముల తరువాత ఆయన పరలోకమునకు ఆరోహణుడయ్యెను. దేవుడు ఆయనను అందరికి ప్రభువుగా చేసెను.
  • తన ఆరోహణము తరువాత తాను ఏర్పరచుకొనిన వారందరు ఒక్క దేహముగా ఉండుటకు బాప్తిస్మమివ్వడానికి దేవుని ఆత్మను కుమ్మరించెను. నేడు ఈ ఆత్మ పాపులను ఒప్పింపజేయుటకు, దైవిక జీవమును వారిలోనికి చొప్పించుట వలన దేవుడేర్పరచుకొనిన ప్రజలను పునర్జన్మింపజేయుటకు, తమ జీవపు ఎదుగుదల కొరకు క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసులలో నివసించుటకు మరియు ఆయన సంపూర్ణ వ్యక్తత కొరకు క్రీస్తు దేహము నిర్మించబడుటకు ఈ భూమిపై చలించుచున్నాడు.
  • తన విశ్వాసులను కొనిపోవుటకు, లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు, భూమి యొక్క సొత్తును తీసుకొనుటకు మరియు ఆయన నిత్య రాజ్యమును స్థాపించుటకు ఈ యుగపు అంతమందు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చును.
  • జయించు పరిశుద్ధులు వెయ్యేండ్ల రాజ్యములో క్రీస్తుతో పాటు యేలుదురు మరియు క్రీస్తునందలి విశ్వాసులందరు నిత్యత్వమంతా క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమిలో నూతన యెరూషలేమునందు దైవిక ఆశీర్వాదములో పాలు పుచ్చుకొందురు.

మా ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకములు

పుస్తక రూపములో లేదా ముద్రణ రూపములో లభ్యము

బైబిలును తెలుసుకొనుటకు, క్రీస్తును గూర్చి నేర్చుకొనుటకు మా పుస్తకములు సహాయపడగలవు, మరియు మీ క్రైస్తవ జీవితముకు ఆచరణీయమైన సహాయమును అందిస్తాయి. ఈ శ్రేణిలో, మూడు సెట్లుగా ఏడు పుస్తకములు ఉన్నాయి. ఈ శ్రేణిలోనున్న విషయాలు పురోగమనములో మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ అద్భుతమైన సరఫరాగా ఉండును.

అధికముగా నేర్చుకొనండి

ఇతరులతో పంచుకొనండి