Về tác giả Cơ Đốc, Watchman Nee

Tìm hiểu về Watchman Nee, chức vụ, các tác phẩm và niềm tin của anh.

Chúng tôi cảm tạ Chúa rằng chức vụ của Watchman Nee và đồng công của anh là Witness Lee cho Thân thể Đấng Christ là một phước hạnh cho con cái Chúa trên tất cả các châu lục trên trái đất trong hơn 80 năm qua. Các bài viết của họ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Độc giả của chúng tôi đã hỏi nhiều câu hỏi về Watchman Nee và Witness Lee. Để trả lời câu hỏi của họ, chúng tôi xin giới thiệu phác thảo ngắn gọn về cuộc đời và công tác của hai anh em này.

Đặc điểm chính trong chức vụ của hai anh em này là họ đã dạy lẽ thật theo lời thuần khiết của Kinh thánh.

Về Watchman Nee

Watchman Nee tiếp nhận Đấng Christ khi mới mười bảy tuổi. Chức vụ của anh nổi tiếng giữa vòng các tín đồ tìm kiếm trên khắp thế giới. Nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ từ các tác phẩm của anh về đời sống thuộc linh và mối quan hệ giữa Đấng Christ và các tín đồ của Ngài. Tuy nhiên, không nhiều người biết về một khía cạnh quan trọng không kém khác trong chức vụ của anh, là điều nhấn mạnh đến việc thực hành nếp sống Hội thánh và việc xây dựng Thân thể Đấng Christ. Anh Nee đã viết nhiều sách về cả đời sống Cơ đốc nhân lẫn nếp sống Hội thánh. Cho đến cuối đời, Watchman Nee là một ân tứ được Chúa ban cho để mặc khải sự khải thị trong Lời Đức Chúa Trời. Sau hai mươi năm chịu đựng trong tù vì Chúa ở Trung Quốc đại lục, anh qua đời vào năm 1972 như một chứng nhân trung tín của Jesus Christ.

Sau đây là mô tả ngắn gọn về Niềm tin chính của Watchman Nee và Witness Lee:

  • Kinh thánh là sự khải thị thần thượng trọn vẹn, không thể sai lầm và là hơi thở của Đức Chúa Trời, được Thánh Linh soi dẫn bằng lời nói.
  • Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Tam Nhất duy nhất — Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh— đồng tồn tại bình đẳng và đồng ở trong nhau từ đời đời cho đến đời đời. Con của Đức Chúa Trời, thậm chí là chính Đức Chúa Trời, đã nhục hóa làm người có tên là Jesus, do Trinh Nữ Maria sinh ra, để Ngài có thể là Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.
  • Jesus, một Con Người đích thực, đã sống trên đất trong ba mươi ba năm rưỡi để làm cho loài người biết Đức Chúa Trời Cha.
  • Jesus, Đấng Christ được Đức Chúa Trời xức dầu bằng Thánh Linh của Ngài, đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta và đổ huyết Ngài để hoàn thành sự cứu chuộc cho chúng ta.
  • Sau khi được chôn trong ba ngày, Jesus Christ đã từ kẻ chết sống lại, và bốn mươi ngày sau Ngài lên trời, nơi Đức Chúa Trời tôn Ngài làm Chúa của tất cả.
  • Sau sự thăng thiên của Ngài, Đấng Christ đã đổ Linh của Đức Chúa Trời để báp têm các chi thể được chọn của Ngài vào trong một Thân thể. Ngày nay, Linh này di chuyển trên thế gian để thuyết phục tội nhân, tái sinh những người được Đức Chúa Trời chọn bằng cách truyền cho họ sự sống thần thượng, ở trong các tín đồ của Đấng Christ để họ lớn lên trong sự sống, và xây dựng Thân thể của Đấng Christ vì sự biểu lộ đầy trọn về Ngài.
  • Vào cuối thời đại này, Đấng Christ sẽ trở lại để cất các tín đồ của Ngài lên, để phán xét thế gian, làm chủ trái đất và thiết lập Vương quốc đời đời của Ngài.
  • Những thánh đồ đắc thắng sẽ trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm, và tất cả những người tin vào Đấng Christ sẽ tham dự vào các phước hạnh thần thượng trong Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới và đất mới cho đến đời đời.

Các sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn Loạt ấn phẩm này gồm 7 quyển sách được chia thành 3 bộ. Các chủ đề trong loạt ấn phẩm này tiến triển và là một sự cung ứng tuyệt vời cho mọi người.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ với người khác