O kresťanskom autorovi, Watchman Nee

Zistite viac o Watchmanovi Nee, jeho službe, spisoch a viere.

Ďakujeme Pánovi, že služba Watchmana Nee a jeho spolupracovníka Witnesa Lee pre telo Kristovo, je pre Pánove deti na všetkých kontinentoch požehnaním, už viac ako 80 rokov. Ich spisy sú prekladané do mnohých jazykov. Naši čitatelia sa nás pýtajú mnohé otázky ohľadne Watchmana Nee a Witnesa Lee. Ako odpoveď na ich otázky ponúkame tento stručný náčrt života a diela týchto dvoch bratov. Hlavnou charakteristikou služby týchto dvoch bratov je vyučovanie pravdy podľa čistého slova Biblie. O Watchmanovi Nee Watchman Nee prijal Krista, keď mal 17 rokov. Jeho služba je známa medzi hľadajúcimi veriacimi po celom svete. Mnohí z jeho spisov získali pomoc ohľadne duchovného života a vzťahu medzi Kristom a Jeho veriacimi. Avšak nie mnoho ľudí pozná aj iný, rovnako dôležitý aspekt jeho služby, ktorý zdôrazňuje praktickú stránku cirkevného života a budovanie tela Kristovho. Brat Nee napísal mnoho kníh o kresťanskom živote aj o cirkevnom živote. Až do konca svojho života bol Watchman Nee darom, ktorý dal Pán pre odhalenie zjavenia v Božom slove. Zomrel v roku 1972, po dvadsať ročnom utrpení pre Pána vo väzení v pevninskej Číne, ako verný svedok Ježiša Krista.

Nasleduje stručný opis hlavných bodov viery Watchmana Nee a Witnesa Lee:

    Svätá Biblia je úplné božské zjavenie, neomylné a Bohom vnuknuté, slovne inšpirované Svätým Duchom. Boh je jediný, Trojjediný Boh - Otec, Syn a Svätý Duch - rovnocenne koexistujúci a vzájomne koinherujúci od večnosti po večnosť. Boží Syn, dokonca Boh sám sa vtelil, aby bol človekom menom Ježiš, bol narodený z panny Márie, aby mohol byť našim Vykupiteľom a Spasiteľom. Ježiš, pravý človek, žil na zemi tridsaťtri a pol roka, aby ľudia mohli spoznať Boha Otca. Ježiš, Kristus pomazaný Bohom s Jeho Duchom Svätým, zomrel na kríži za naše hriechy a prelial Svoju krv pre naše vykúpenie. Ježiš Kristus, po tom, ako bol pochovaný tri dni, bol vzkriesený z mŕtvych a o štyridsať dní neskôr vystúpil do nebies, kde ho Boh učinil Pánom všetkého. Po Svojom vystúpení, Kristus, vylial Božieho Ducha, aby pokrstil svoje vyvolené údy do jedného tela. Dnes sa tento Duch pohybuje po zemi, aby usvedčil hriešnikov, znovu-zrodil Božích vyvolených ľudí tým, že do nich vloží božský život, prebýval vo veriacich v Krista pre ich rast v živote a budoval telo Kristovo pre Jeho úplné vyjadrenie. Na konci tohoto obdobia sa Kristus vráti, aby si vzal svojich veriacich, súdil svet, prevzal si zem a ustanovil svoje večné kráľovstvo. Víťazní svätí budú kraľovať spolu s Kristom v miléniu a všetci veriaci v Krista budú mať účasť na božských požehnaniach v Novom Jeruzaleme na novom nebi a na novej zemi na večnosť.

Naše kresťanské knihy zdarma

Dostupné v elektronickom, alebo tlačenom formáte.

Naše knihy vám pomôžu spoznať Bibliu, poučia vás o Kristovi a poskytnú praktickú pomoc pre váš kresťanský život. Táto séria obsahuje sedem kníh, ktoré sú v troch zväzkoch. Témy tejto série sú postupné a sú úžasným zaopatrením pre všetkých.

Zistite viac

Podeľte sa aj s ostatnými