O křesťanském autorovi, Watchmanu Nee

Další informace o Watchmanovi Nee, jeho službě, spisech a víře.

Děkujeme Pánu, že služba, kterou Watchman Nee a jeho spolupracovník Witness Lee prokazovali Tělu Kristovu po více než 80 let, byla požehnáním pro Boží děti na všech kontinentech. Jejich spisy byly přeloženy do mnoha jazyků. Jako odpověď na množství dotazů ohledně obou služebníků, které nám posílají naši čtenáři, předkládáme stručný přehled jejich života a díla.

Služba Watchmana Nee a Witnesse Lee se vyznačuje především tím, že učili pravdu podle čistého slova Bible.

O Watchmanu Nee

Watchman Nee přijal Krista v 17 letech. S jeho službou jsou obeznámeni hledající křesťané po celém světě. Mnozí přijali užitek z jeho spisů o duchovním životě a vztahu mezi Kristem a jeho věřícími. Nicméně jen málokteří vědí o další, stejně důležité stránce jeho služby, jež klade důraz na praxi církevního života a budování Těla Kristova. Bratr Nee napsal mnoho knih jak o životě křesťana, tak i o životě církve. Watchman Nee zůstal až do konce svého života darem od Pána, odhalujícím zjevení ukryté v Božím Slově. Pro Pána strávil 20 let v čínském vězení a roku 1972 zemřel jakožto věrný svědek Ježíše Krista.

Následuje stručný přehled hlavních bodů víry Watchmana Nee a Witnesse Lee:

  • Svatá Bible je úplné božské zjevení, neomylné a vdechnuté Bohem, slovo od slova inspirované Duchem Svatým.
  • Bůh je jen jeden trojjediný Bůh. Otec, Syn a Duch Svatý koexistují (existují současně) a koinherují (přebývají v sobě navzájem) od věků na věky. Boží Syn, ba dokonce Bůh sám se vtělil, aby byl člověkem jménem Ježíš, narodil se z panny Marie, aby mohl být naším Vykupitelem a Spasitelem.
  • Ježíš, pravý Člověk, žil třicet tři a půl roku na této zemi, aby lidem oznámil Boha Otce.
  • Ježíš, který je Kristem, jehož Bůh pomazal svým Duchem Svatým, zemřel na kříži za naše hříchy a prolil svou krev za naše vykoupení.
  • Ježíš Kristus byl na tři dny pohřben, vstal z mrtvých a po čtyřiceti dnech vystoupil na nebesa, kde jej Bůh učinil Pánem všech.
  • Po svém nanebevstoupení Kristus vylil Božího Ducha, aby pokřtil své vyvolené údy v jedno Tělo. Dnes tento Duch na zemi působí, aby usvědčoval hříšníky, aby znovu plodil vyvolený Boží lid tím, že jim udílí božský život, aby přebýval v Kristových věřících a ti mohli růst v životě a aby vybudoval Tělo Kristovo za účelem jeho plného vyjádření.
  • Na konci tohoto věku se Kristus vrátí, aby vzal své věřící k sobě, odsoudil svět, přivlastnil si zem a nastolil své věčné Království.
  • V tisíciletí budou vítězní svatí kralovat spolu s Kristem a v novém nebi a nové zemi, na věčnost, budou mít všichni věřící v Krista účast na božských požehnáních v novém Jeruzalémě.

Naše křesťanské knihy zdarma

Dostupné ve formě e-knih a tištěných knih

Naše knihy Vám mohou pomoci poznávat Bibli, učit se o Kristu a zaopatřit Vás praktickou pomocí pro Váš křesťanský život. Tyto řady obsahují 7 knih, které jsou ve 3 řadách. Témata v těchto řadách jsou postupně rozvíjející a pro každého jsou nádherným zaopatřením.

Zjistěte více

Sdílejte s druhými