O křesťanském autorovi, Watchmanovi Nee

Další informace o Watchmanovi Nee, jeho službě, spisech a víře.

Děkujeme Pánu, že služba, kterou Watchman Nee a jeho spolupracovník Witness Lee prokazovali Kristovu Tělu po více než 80 let, byla požehnáním pro Boží děti na všech kontinentech. Jejich spisy jsou přeloženy do mnoha jazyků. Jako odpověď na množství dotazů ohledně obou služebníků, předkládáme stučný přehled jejich života a díla.

Hlavním znakem služby těchto dvou bratrů je, že vyučovali pravdu podle čistého slova Bible.
O Watchmanovi Nee Watchman Nee přijal Krista ve věku sedmnácti let. S jeho službou jsou obeznámeni hledající křesťané po celém světě. Mnozí přijali užitek z jeho spisů o duchovním životě a vztahu mezi Kristem a jeho věřícími. Nicméně, jen málokteří vědí o další, stejně důležité stránce jeho služby, jež klade důraz na praxi církevního života a budování Těla Kristova. Brother Nee napsal mnoho knih, jak o životě křesťana, tak i o životě církve. Watchman Nee zůstal až do konce svého života darem od Pána, odhalující zjevení ukryté v Božím Slově. Pro Pána strávil 20 let v čínském vězení,  a roku 1972 zemřel jakožto věrný svědek Ježíše Krista.

Následuje stručný popis hlavních přesvědčení víry Watchmana Neeho a Witnesse Leeho:

* Svatá Bible je úplné božské zjevení, neomylné a vdechnuté Bohem, slovo od slova inspirované Duchem Svatým.

* Bůh je jen jeden trojjediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý koexistují (existují současně) a koinherují (přebývají v sobě navzájem) od věků na věky. Syn Boží, ba dokonce Bůh sám se vtělil, aby byl člověkem jménem Ježíš, narodil se z panny Marie, aby by mohl být naším Vykupitelem a Spasitelem.

* Ježíš, pravý člověk, žil třicet tři a půl roku na této zemi, aby lidem oznámil Boha Otce. Ježíš Kristus, jehož Bůh pomazal Duchem Svatým, zemřel na kříži za naše hříchy a prolil svou krev za naše vykoupení.

* Ježíš Kristus byl na tři dny pohřben, vstal z mrtvých, a po čtyřiceti dnech vystoupil na nebesa, kde jej Bůh učinil Pánem všeho.

* Po svém nanebevstoupení Kristus vylil Božího Ducha, aby pokřtil své vyvolené údy v jedno Tělo. Dnes tento Duch na zemi působí, aby usvědčoval hříšníky, aby znovu plodil Boží vyvolený lid tím, že jim udílí božský život, aby přebýval v Kristových věřících, a ti mohli růst v životě, a aby vybudoval Tělo Kristovo za účelem Jeho plného vyjádření.

* Na konci tohoto věku se Kristus vrátí, aby vzal své věřící k sobě, odsoudil svět, přivlastnil si zem a nastolil své věčné království.

* V tisíciletí budou vítězní svatí kralovat spolu s Kristem a v novém nebi a na nové zemi, na věčnosti, budou mít všichni věřící v Krista účast na božských požehnáních v novém Jeruzalémě.

 


Podívejte se na naše knihy zdarma od Watchmana Nee a Witnesse Lee

 

Křesťanské knihy zdarma