O Witnessu Lee

Další informace o Witnessovi Lee, jeho službě, spisech a víře.

Následuje stručný přehled hlavních bodů víry Watchmana Nee a Witnesse Lee:

  • Svatá Bible je úplné božské zjevení, neomylné a vdechnuté Bohem, slovo od slova inspirované Duchem Svatým.
  • Bůh je jen jeden trojjediný Bůh. Otec, Syn a Duch Svatý koexistují (existují současně) a koinherují (přebývají v sobě navzájem) od věků na věky. Boží Syn, ba dokonce Bůh sám se vtělil, aby byl člověkem jménem Ježíš, narodil se z panny Marie, aby mohl být naším Vykupitelem a Spasitelem.
  • Ježíš, pravý Člověk, žil třicet tři a půl roku na této zemi, aby lidem oznámil Boha Otce.
  • Ježíš, který je Kristem, jehož Bůh pomazal svým Duchem Svatým, zemřel na kříži za naše hříchy a prolil svou krev za naše vykoupení.
  • Ježíš Kristus byl na tři dny pohřben, vstal z mrtvých a po čtyřiceti dnech vystoupil na nebesa, kde jej Bůh učinil Pánem všech.
  • Po svém nanebevstoupení Kristus vylil Božího Ducha, aby pokřtil své vyvolené údy v jedno Tělo. Dnes tento Duch na zemi působí, aby usvědčoval hříšníky, aby znovu plodil vyvolený Boží lid tím, že jim udílí božský život, aby přebýval v Kristových věřících a ti mohli růst v životě a aby vybudoval Tělo Kristovo za účelem jeho plného vyjádření.
  • Na konci tohoto věku se Kristus vrátí, aby vzal své věřící k sobě, odsoudil svět, přivlastnil si zem a nastolil své věčné Království.
  • V tisíciletí budou vítězní svatí kralovat spolu s Kristem a v novém nebi a nové zemi, na věčnost, budou mít všichni věřící v Krista účast na božských požehnáních v novém Jeruzalémě.

Naše křesťanské knihy zdarma

Dostupné ve formě e-knih a tištěných knih

Naše knihy Vám mohou pomoci poznávat Bibli, učit se o Kristu a zaopatřit Vás praktickou pomocí pro Váš křesťanský život. Tyto řady obsahují 7 knih, které jsou ve 3 řadách. Témata v těchto řadách jsou postupně rozvíjející a pro každého jsou nádherným zaopatřením.

Zjistěte více

Sdílejte s druhými