O křesťanském autorovi, Witnessovi Lee

Další informace o Witnessovi Lee, jeho službě, spisech a víře.

O Witnessovi Lee

Witness Lee byl nejblížším a nejdůvěrnějším spolupracovníkem Watchmana Nee. V roce 1925, ve věku devatenácti let prožil dynamické duchovní znovuzrození a zasvětil se službě živému Bohu. Od té doby začal intenzivně studovat Bibli. Během prvních sedmi let svého křesťanského života byl pod silným vlivem Plymouthských bratří. Později se setkal s Watchmanem Nee, a po dobu následujících 17 let, až do roku 1949, byl jeho spolupracovníkem v Číně. Během druhé světové války, za Japonské okupace Číny,  byl Japonci uvězněn a trpěl pro svou věrnou službu Pánu. Služba a dílo obou  Božích služebníků přineslo velké probuzení mezi křesťany v Číně, což mělo za následek šíření evangelia v celé zemi a vybudování stovek církví.

V roce 1949 Watchman Nee svolal všechny své spolupracovníky, kteří sloužili Pánu v Číně, a Witnesse Lee pověřil pokračováním sloužby mimo pevninou, na ostrově Tchaj-wan. Díky Božímu požehnání bylo v následujících letech na Tchaj-wanu a v jihovýchodní Asii založeno před více než sto místních círvkí. V roce 1960 byl Witness Lee veden Pánem, aby se přestěhoval do USA, kde pak sloužil a pracoval ve prospěch Pánových dětí více než 35 let. Od roku 1974 žil ve městě Anaheimu, ve stáně Kalifornie,  dokud v červnu 1997 neodešel k Pánu. Během své práce se Spojených státech vydal více než 300 knižních titulů.

Služba Witnesse Lee pomáhá především hledajícím křesťanům, kteří touží po hlubším poznání a prožívání Kristova nevystižitelného bohatství. Otevírá božské zjevení v celém Písmu, a tím nám ukazuje, jak můžeme poznávat Krista, aby se budovala církev, která je Tělem Kristovým, plností Toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Na této službě budování Těla Kristova by se měli podílet všichni věřící, aby se Tělo vybudovalo v lásce. Pouze takové budování může naplnit Pánův záměr a uspokojit Jeho srdce.

Následuje stručný popis hlavních přesvědčení víry Watchmana Neeho a Witnesse Leeho:

* Svatá Bible je úplné božské zjevení, neomylné a vdechnuté Bohem, slovo od slova inspirované Duchem Svatým.

* Bůh je jen jeden trojjediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý koexistují (existují současně) a koinherují (přebývají v sobě navzájem) od věků na věky. Syn Boží, ba dokonce Bůh sám se vtělil, aby byl člověkem jménem Ježíš, narodil se z panny Marie, aby by mohl být naším Vykupitelem a Spasitelem.

* Ježíš, pravý člověk, žil třicet tři a půl roku na této zemi, aby lidem oznámil Boha Otce. Ježíš Kristus, jehož Bůh pomazal Duchem Svatým, zemřel na kříži za naše hříchy a prolil svou krev za naše vykoupení.

* Ježíš Kristus byl na tři dny pohřben, vstal z mrtvých, a po čtyřiceti dnech vystoupil na nebesa, kde jej Bůh učinil Pánem všeho.

* Po svém nanebevstoupení Kristus vylil Božího Ducha, aby pokřtil své vyvolené údy v jedno Tělo. Dnes tento Duch na zemi působí, aby usvědčoval hříšníky, aby znovu plodil Boží vyvolený lid tím, že jim udílí božský život, aby přebýval v Kristových věřících, a ti mohli růst v životě, a aby vybudoval Tělo Kristovo za účelem Jeho plného vyjádření.

* Na konci tohoto věku se Kristus vrátí, aby vzal své věřící k sobě, odsoudil svět, přivlastnil si zem a nastolil své věčné království.

* V tisíciletí budou vítězní svatí kralovat spolu s Kristem a v novém nebi a na nové zemi, na věčnosti, budou mít všichni věřící v Krista účast na božských požehnáních v novém Jeruzalémě.

 


Podívejte se na naše knihy zdarma od Watchmana Nee a Witnesse Lee

 

Křesťanské knihy zdarma