เกี่ยวกับวิทเนส ลี

รู้จักวิทเนส ลี, การปฏิบัติ หนังสือ และความเชื่อของท่าน.

วิทเนส ลีคือผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดของวอท์ชแมน นี เป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุด. ในปี 1925 เมื่อท่านอายุ 19 ปี ท่านได้ประสบการณ์การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและมอบถวายตัวเองมาปรนนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่. ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ท่านก็ได้เริ่มศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง. ระหว่างช่วงระยะเวลา 7 ปีแรกในชีวิตคริสเตียนของท่านนั้น ท่านได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากคณะพี่น้อง. จากนั้นท่านก็ได้พบกับวอท์ชแมน นี ต่อมาท่านก็ได้กลายเป็นผู้ร่วมงานของพี่น้องวอท์ชแมน นีในประเทศจีนเป็นเวลา 17 ปี จนถึงปี 1949. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศจีนถูกประเทศญี่ปุ่นยึดครอง พี่น้องนีถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวขังไว้ในคุก และต้องทนทุกข์เนื่องด้วยการปรนนิบัติที่สัตย์ซื่อของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า. การปฏิบัติและการงานของผู้รับใช้พระเจ้าทัั้งสองท่านนี้ได้นำการฟื้นฟูใหญ่มาสู่ท่ามกลางคริสเตียนในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้กิตติคุณแผ่ขยายไปทั่วประเทศ และมีคริสตจักรนับร้อยแห่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา. ในปี 1949 วอท์ชแมน นีได้เรียกผู้ร่วมงานของท่านทุกคนที่ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในประเทศจีน และมอบหมายวิทเนส ลีให้สานต่อการปฏิบัติต่อไปในต่างประเทศ ซึ่งก็คือที่เกาะไต้หวัน. หลายปีต่อมา เนื่องด้วยการอวยพระพรของพระเจ้าในประเทศไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คริสตจักรกว่าร้อยแห่งก็ได้ก่อตั้งขึ้นมา. ในช่วงแรกของยุค 1960 วิทเนส ลีได้รับการนำพาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งต่อมาท่านได้ทำการปฏิบัติและทำงานเพื่อผลประโยชน์ของบุตรหลานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลากว่า 35 ปี. ท่านอาศัยอยู่ที่เมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี 1974 จนกระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับท่านไปในปี 1997. ในช่วงหลายปีที่ท่านทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่านได้ตีพิมพ์หนังสือมากกว่า 300 เล่ม. การปฏิบัติของวิทเนส ลีสามารถช่วยเหลือคริสเตียนที่แสวงหาและปรารถนาที่จะรู้จักและประสบการณ์ความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของพระคริสต์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น. โดยการเปิดออกของการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม การปฏิบัติของพี่น้องลีได้เปิดเผยให้เรารู้จักพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร ซึ่งก็คือพระกายของพระองค์คือความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้เติมเต็มสารพัดในสารพัด. ผู้เชื่อทุกคนควรจะมีส่วนในการปฏิบัติแห่งการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์นี้ เพื่อพระกายจะได้ก่อสร้างตนเองขึ้นในความรัก. มีเพียงเมื่อการก่อสร้างนี้สำเร็จครบถ้วน พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงจะสำเร็จเป็นจริง และสามารถให้พระองค์อิ่มหนำพระทัย

นี่คือการบรรยายโดยย่อถึงความเชื่อหลักของวอท์ชแมน นีและวิทเนส ลี

  • พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์คือการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วน, ถูกต้อง, และเป็นลมปราณของพระเจ้า ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจออกมาเป็นคำพูด.
  • พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพหนึ่งเดียว - พระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ - ซึ่งดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน และอาศัยอยู่ในกันและกันจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล. พระบุตรของพระเจ้า กระทั่งตัวของพระเจ้าเอง ได้กลายมาเป็นเนื้อหนังเพื่อมาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งนามว่าพระเยซู เกิดโดยนางมาเรียซึ่งเป็นหญิงพรหมจารี เพื่อพระองค์จะสามารถกลายเป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา. 
  • พระเยซูผู้เป็นมนุษย์แท้ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเวลาสามสิบสามปีครึ่งเพื่อจะทำให้มนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าพระบิดา. พระเยซูผู้เป็นพระคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชโลมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ตรึงตายบนกางเขนเพื่อความบาปของเรา และหลั่งพระโลหิตเพื่อสำเร็จการไถ่เพื่อเรา.
  • หลังจากถูกฝังเป็นเวลาสามวัน พระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นขึ้นมาจากตาย และสี่สิบวันต่อมา พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์ ที่ซึ่งพระเจ้าได้กระทำให้พระองค์กลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัด.
  • หลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ พระคริสต์ได้ทรงเทพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อรับบัพติศมาให้แก่อวัยวะที่พระองค์ทรงเลือกสรรเข้าสู่พระกายเดียว. วันนี้พระวิญญาณผู้นี้ได้ทรงเคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อทำให้คนบาปกลับใจ และให้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้รับการบังเกิดใหม่โดยการแจกจ่ายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในพวกเขา เพื่อที่จะอาศัยอยู่ภายในผู้เชื่อทั้งหลายของพระคริสต์ให้พวกเขาสามารถเติบโตในชีวิต และก่อสร้างพระกายของพระคริสต์มาเป็นการสำแดงที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์.
  • ในยุคสุดปลายนี้ พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์ขึ้นไป, พิพากษาโลกนี้, ครอบครองแผ่นดินโลก, และก่อตั้งอาณาจักรที่นิรันดร์ของพระองค์.
  • วิสุทธิชนที่มีชัยชนะจะครองราชย์กับพระคริสต์ในอาณาจักรพันปี และผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์จะมีส่วนในพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ไปตราบชั่วนิรันดร์.

หนังสือคริสเตียนที่เราแจกฟรี

เลือกรับหนังสือได้ทั้งในแบบ eBooks และที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง หนังสือในซีรีส์ของเรามีเจ็ดเล่ม แบ่งเป็นสามชุด โดยมีหัวข้อที่ก้าวหน้าไปทีละน้อย ทั้งยังให้การหล่อเลี้ยงแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบ่งปันให้ผู้อื่น