Over Witness Lee

Meer over Witness Lee, zijn bediening, boeken en overtuiging.

Witness Lee was de meest intieme en meest vertrouwde medewerker van Watchman Nee. In 1925, op de leeftijd van negentien, ervoer hij een dynamische geestelijke wedergeboorte waardoor hij zich toewijdde aan de levende God om Hem te dienen. Vanaf dat moment begon hij de Bijbel intensief te bestuderen. Tijdens de eerste zeven jaar van zijn christelijke leven werd hij bijzonder beïnvloed door de Plymouth Brethren. Toen ontmoette hij Watchman Nee, en de volgende zeventien jaar, tot 1949, was hij een medewerker van broeder Nee in China. Tijdens de tweede wereldoorlog, toen China bezet was door de Japanners, werd hij gevangen gezet en moest zwaar lijden voor zijn trouwe dienst aan de Heer. De bediening en het werk van deze twee dienstknechten van God bracht een grote opwekking voort onder de christenen in China, met als gevolg de verspreiding van het evangelie door het hele land en de opbouw van honderden plaatselijke gemeenten.

In 1949 riep Watchman Nee al zijn medewerkers die de Heer in China dienden bij elkaar en droeg Witness Lee op om de bediening verder uit te breiden buiten het vaste land van China, op het eiland Taiwan. De daaropvolgende jaren kwamen er in Taiwan en in Zuid-Oost Azië door Gods zegen meer dan honderd plaatselijke gemeenten tot stand.

In het begin van de jaren zestig werd Witness Lee door de Heer geleid om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Daar heeft hij meer dan 35 jaar in de bediening gestaan en gewerkt tot zegen van Gods kinderen. Hij woonde vanaf 1974 in de stad Anaheim, Californië, totdat de Heer hem tot Zich riep in juni 1997.Tijdens zijn werkzame jaren in de V.S. publiceerde hij meer dan 300 boeken.

De bediening van Witness Lee is bijzonder nuttig voor zoekende gelovigen die naar een diepere kennis en ervaring van de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus verlangen. Door het openen van de goddelijke openbaring in de hele Schrift, laat de bediening van Witness Lee ons zien hoe we Christus kunnen leren kennen voor de opbouw van de Gemeente, die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. Alle gelovigen behoren deel te hebben aan deze bediening voor de opbouw van het Lichaam van Christus zodat het Lichaam zichzelf kan opbouwen in liefde. Alleen het tot stand brengen van deze opbouw kan het doel van God vervullen en Zijn hart tevreden stellen.

Het volgende is een korte beschrijving van de voornaamste dingen waarin Watchman Nee en Witness Lee geloven:

    De Bijbel is de volledige goddelijke openbaring, onfeilbaar en door God uitgeademd, onder woorden gebracht en geïnspireerd door de Heilige Geest. God is de enige Drie-enige God - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - gelijkwaardig naast elkaar bestaand en gezamenlijk inwonend van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Zoon van God, namelijk God zelf, werd vlees om een mens te zijn met de naam Jezus. Geboren uit de maagd Maria, zodat Hij onze Redder en Verlosser kon worden. Jezus, een waarlijk mens, leefde voor drie-en-dertig en een half jaar op aarde om de Vader aan de mens te openbaren. Jezus, de Christus door God met de Heilige Geest gezalfd, stierf aan het kruis voor onze zonden en vergoot Zijn bloed voor het bewerken van onze verlossing. Jezus Christus, na drie dagen in het graf, stond op uit de dood. Veertig dagen later voer Hij op naar de hemel, waar Hij door God Heer over alles gemaakt werd. Na Zijn hemelvaart werd door Christus de Geest van God uitgestort om Zijn uitverkoren leden tot één Lichaam te dopen. Vandaag beweegt deze Geest op aarde om zondaars te overtuigen, Gods uitverkorenen tot wedergeboorte te brengen door het goddelijke leven in hen uit te delen, om in de gelovigen van Christus te wonen voor hun groei in leven en om het Lichaam van Christus op te bouwen voor Zijn volledige uitdrukking. Aan het einde van deze eeuw zal Christus terug komen om Zijn gelovigen op te nemen, de wereld te oordelen, de wereld in bezit te nemen en Zijn eeuwig koninkrijk te vestigen. De overwinnende gelovigen zullen met Christus regeren in het duizendjarig rijk en al de gelovigen in Christus zullen deel hebben aan de goddelijke zegeningen in het Nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel en nieuwe aarde tot in eeuwigheid.

Onze gratis christelijke boeken

Ook beschikbaar als e-boek of als gedrukt exemplaar

Onze boeken kunnen je helpen de Bijbel te begrijpen, Christus te leren kennen en voorzien je van praktische hulp voor je christelijke leven Deze driedelige serie bevat 7 boeken. De onderwerpen in deze serie gaan steeds een stukje dieper en zijn een wonderbaarlijke voorziening voor iedereen.

Leer meer

Met anderen delen