องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน - เล่ม 3

โดย วอทช์แมน นี และวิทเนส ลี

ชุดที่ 3 เล่ม 1, 39 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3 หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3

วอท์ชแมน นีและวิทเนส ลี ได้เปิดเผยว่ามีหลักการแห่งการดำเนินชีวิตที่สูงส่งกว่าหลักการแห่งความถูกผิด. เมื่อเรายินยอมให้ชีวิตของพระเจ้าดำเนินการในตัวเรา ชีวิตนี้ก็จะนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้เราร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อการก่อสร้างคริสตจักร

  • ค้นหาถึงการที่คริสเตียนไม่เพียงอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานความถูกผิด แต่อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งชีวิต
  • เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ภายในท่านและทำให้ชีวิตนี้อิ่มหนำ
  • ค้นหาโครงการที่นิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักร
  • รู้จักว่าประการแรกพระคัมภีร์คือหนังสือแห่งชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่มาตรฐานทางภายนอก. เรียนรู้ที่จะรับสุข, ลิ้มรส, และดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้า

ปกหลัง

ประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์อันเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆ. ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราควรดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งชีวิต ซึ่งสูงส่งกว่าหลักการของความถูกผิด. เมื่อชีวิตของพระเจ้าดำเนินการอยู่ภายในเรา การฉายส่องของชีวิตนี้ก็จะนำเราเข้าสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และจะนำเรามาก่อสร้างเข้าด้วยกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆ จนกลายเป็นการสำเเดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้า ซึ่งก็คือคริสตจักร. ประสบการณ์ที่ว่ามานี้ได้ถูกบรรยายเอาไว้อย่างละเอียดใน "องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน" เล่ม 3 โดย วอท์ชแมน นี และ วิทเนส ลี. ข่าวสารเหล่านี้จะแจกจ่ายอาหารฝ่ายวิญญาณเข้าสู่ผู้เชื่อทุกคน เพื่อการเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเอง และเพื่อการเติบโตและการก่อสร้างของคริสตจักร.

สารบัญ

  1. หลักการสองอย่างในการดำเนินชีวิต: หลักการแห่งชีวิตหรือหลักการของความถูกผิด: ท่านเคยมีความยุ่งยากในการพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก สิ่งที่อยู่ในธรรมที่ควรกระทำหรือไม่? เราเติบโตขึ้นมาตามหลักการแห่งความถูกผิด ทว่าบัดนี้เราคือคริสเตียน มาตรฐานของเรานั้นสูงส่งกว่านั้น คือการดำเนินชีวิตตามชีวิตของพระเจ้า! ในบทที่เปลี่ยนแปลงชีวิตบทนี้ วอท์ชแมน นีได้เปิดออกซึ่งการดำเนินชีวิตที่ทำได้จริงโดยหลักการแห่งชีวิต.
  2. หนทางในการก่อสร้างคริสตจักร: เราอยู่บนโลกทุกวันนี้อย่างมีเป้าหมาย และนั่นก็คือการก่อสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์. ในบทนี้ท่านจะตระหนักว่า ณ ตอนนี้ท่านก็สามารถมีส่วนในความปรารถนาของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักร.
  3. การอ่านอธิษฐานพระคำ: คริสเตียนจำเป็นต้องเติบโต. การที่ทารกยังคงเป็นทารกตลอดไปนั้นเป็นเรื่องที่แปลกเช่นใด การที่คริสเตียนไม่มีการเติบโตก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติเช่นเดียวกัน. แล้วเราจะเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? ก็โดยน้ำนมฝ่ายวิญญาณและการบำรุงเลี้ยงในพระคำของพระเจ้า! วิทเนส ลีได้ให้เคล็ดลับแก่เราในการต้อนรับพระคำของพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวาโดยการอธิษฐาน.


แบ่งปันให้ผู้อื่น