बाइबल अध्ययन पाठहरूका निम्ति निःशुल्क गाइडहरूको रूपमा हाम्रा पुस्तकहरू

तपाईंले बाइबललाई सिकाउने पाठहरूझैं हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका अध्यायहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले बाइबल सिकाउने पाठहरूका निम्ति सिद्ध हुने अध्यायहरू समाविष्ट गर्छन् । हाम्रा सबै पाठहरू बाइबलतर्फ फर्काउने पाठहरूलाई ल्याउने सन्दर्भ पदहरूले भरिभराउ छन्, र आधारभूतबाट, मध्यस्त, र उन्नत विषयहरूसम्मै अघि बढ्दछन् । हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका पाठहरूले बाइबल, ख्रीष्टियान जीवन, परमेश्वर, येशू, र अझ धेरै विषयहरूका संक्षिप्त विवरण प्रदान गर्दछन् । हाम्रा पाठहरूलाई सानो समूह बाइबल अध्ययनहरूको निम्ति वा ठूलो समूह परिवेशमा बाइबल सिकाइको निम्ति, व्यक्तिगत अध्ययन स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन सकिन्छ; तिनीहरूलाई केही बाइबल स्कूलहरूद्वारा पाठ्यक्रमको रूपमा पनि प्रयोग गरिएका छन् ।

हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका सन्दर्भ पदहरूलाई प्रयोग गर्नु

हाम्रा पुस्तकहरूमध्ये प्रत्येक नै बाइबलका सन्दर्भ पदहरूले भरिपूर्ण छन्, जसले तपाईंलाई हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका विषयहरूको गहिरो अध्ययन पाउने तुल्याउँदछ । हाम्रा पुस्तकहरूका विषयवस्तुहरू बाइबलमा आधारित छन्, र सन्दर्भ सहायताले हाम्रा पुस्तकहरूका विषयवस्तुहरू छानबिन गर्ने र बाइबल बुझ्ने सक्षमता प्रदान गर्दछ । हाम्रा पुस्तकहरूको पढाइ र सँगसँगै आउने बाइबलका पदहरूको पढाइ गहन अध्ययन पाउने आश्चर्यजनक तरीका हो ।

यहाँ मानव जीवनको रहस्य भनिनेख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग १ को पहिलो अध्यायको प्रत्येक खण्डमा प्रयोग गरिएका सन्दर्भ पदहरूको उदाहरण छ ।

 • परमेश्वरको योजना
  • रोमी ८:२९, उत्पत्ति १:२६, २ कोरिन्थी ४:७
 • मानिस
  • रोमी ९:२१-२४, १ थेसलोनिकी ५:२३, यूहन्ना ४:२४, एफिसी ५:१८
 • मानिसको पतन
  • रोमी ५:१२, एफिसी २:१, कलस्सी १:२१, उत्पत्ति ६:३ रोमी ६:१२
 • परमेश्वरको वितरण गराइको निम्ति ख्रीष्टको छुटकारा
  • यूहन्ना १:१, यूहन्ना १:१४, एफिसी १:७, यूहन्ना १:२९, एफिसी २:१३, १ कोरिन्थी १५:४५आ, यूहन्ना २०:२२, यूहन्ना ३:६
 • मानिसको पुनर्जन्म
  • १ पत्रुस १:३, यूहन्ना ३:३, प्रेरित २०:२१, प्रेरित १६:३१
 • परमेश्वरको पूर्ण मुक्ति
  • मर्कूस १६:१६, एफिसी ३:१७, रोमी १२:२, फिलिप्पी २:१२, फिलिप्पी ३:२१

बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Available in eBook or Printed Book Format


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्