रेमा साहित्य वितरक संस्थेला देणगी द्या – तुमच्या देणग्यांकरवी आमचे वितरणाचे प्रयत्न शक्य केले गेले आहेत.

रेमा ही ना नफा तत्त्वावर काम करणारी संस्था 1982 साली अमेरिकेतील वॉशिंग्टन राज्यामध्ये स्थापन करण्यात आली. रेमाला देण्यात येणाऱ्या देणग्या,अमेरिकेच्या अंतर्गत महसूल कायदा भाग 501(c)(3) नुसार करमुक्त आहेत. रेमाचे आर्थिक व्यवहार प्रशासित करणारे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे.


सर्व देणग्यांचा सन्मानच केला जातो आणि त्यांचा वापर बायबल आणि इतर ख्रिस्ती साहित्याचे वितरण आणि साह्यकारी उपक्रम जसे, बायबलमध्ये समाविष्ट असलेली सत्ये वाचकांना समजावी व अनुभवता यावी या करता मदत करणारी शिबीरे आणि बैठका आयोजित करणे, या कामी केला जातो.

तुमची व्यक्तीगत माहिती कोणत्याहि व्यापारी उद्देशाकरता उघड केली जाणार नाही किंवा इतर संस्थांना देण्याकरता मुळीच वापरली जाणार नाही.


इतरांसह वाटून घ्या