तुमच्या मोफत पुस्तकांची मागणी करा

इ-पुस्तक किंवा छापिल पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध

तुमची मोफत पुस्तके मिळवा

येथे सुरूवात करा.

* अशी खूण केलेल्या रकान्यांमध्ये चुका आहेत. कृपया त्या दुरुस्त करा आणि पुन्हा प्रयत्न करा.

* अशी खूण केलेल्या रकान्यांमध्ये चुका आहेत. कृपया त्या दुरुस्त करा आणि पुन्हा प्रयत्न करा.


दुसरी सेवा उपयोगात आणा

पुस्तकाच्या स्वरूपाची निवड करा

इ-पुस्तके

डाउनलोडसाठी सर्व भाषा उपलब्ध आहेत
इ-पुस्तके डाउनलोड करा

छापील पुस्तके

मागणी नोंदविताना भाषा निवडा
छापिल पुस्तके उपलब्ध नाहीत

इ-पुस्तके सर्व भाषात उपलब्ध आहेत


उत्पादन निवडा


आमच्या मालीकेतील मागील संचाकरता मागणी केलेली आम्हास आढळली नाही.
आमच्या मालिका कसे काम करतात ते पाहा

आम्ही 7 मोफत पुस्तके देतो जी 3 भागांच्या मालिकेत योजिलेली आहेत. ती पवित्र शास्त्रावरील विषयांच्या प्रगतीचा आणि जे ख्रिस्ती जीवन एक दुसऱ्यावर बांधले जाते त्या ख्रिस्ती जीवनाचा आढावा घेतात, कोणाही एकाने वाचावे याकरता त्यांना परिपूर्ण मालिका बनवतात. जास्तीजास्त लाभाकरता आम्ही तुम्हास पुढील क्रमाने पुस्तके वाचण्यास सुचवतो.

  1. पहिला संच
  2. दुसरा संच
  3. तिसरा संच

इ-पुस्तके डाउनलोड करा

जर तुमच्याकडे संच १ आधीच आहे तर हा छापील नमुना भरा आणि आम्ही तुमची विनंती विचारात घेऊ.


बटवडा पध्दत


संपर्क माहिती

अकाउंट आहे काय? लॉगइन

* अशी खूण केलेल्या रकान्यांमध्ये चुका आहेत. कृपया त्या दुरुस्त करा आणि पुन्हा प्रयत्न करा.


इतरांसह वाटून घ्या