Prečo Boh dovolí, aby trpeli nevinní ľudia?

Prečo Boh dovolí, aby trpeli nevinní ľudia?

Toto je najčastejšie kladená otázka o Bohu. Keď Boh miluje, prečo potom zlí ľudia prosperujú a nevinní ľudia zomierajú? Prečo Boh nezakročí, aby pomohol, vyslobodil a zachránil? Počas druhej svetovej vojny zahynuli milióny ľudí. Mnohí nevinní ľudia aj dnes stále umierajú všade vo svete vo vojne, alebo v mieri. Rodia sa postihnuté bábätká. Z detí sa stávajú mrzáci. Dospelí sa stávajú nevládnymi. Starí ľudia sa stávajú invalidmi. Je tu nezmyselné klamanie, podvádzanie, kradnutie a drancovanie medzi národmi, aj vo vnútri národov a etnických skupín, medzi „zlými susedmi“ a „dobrými susedmi“, a v rodinách. Kto sú obete? Vo väčšine prípadov sú to nevinní – deti, starší ľudia a dobrí ľudia. Kde je Boh? Vari nie je milujúcim Bohom? Vari nestvoril človeka? Prečo potom nepomáha? Prečo dovoľuje, aby sa také veci diali? Nemá to pod Svojou kontrolou? Aby sme videli, prečo veci sú, aké sú, a či existuje riešenie na problém, ktorému čelí celé ľudstvo, musíme sa vrátiť späť na začiatok.

Zápas dvoch kráľovstiev

Biblia nám hovorí, že ešte pred stvorením človeka sa Lucifer, archanjel, ktorý bol Bohom určený, aby bol hlavou všetkých anjelov (kniha Ezechiel 28:14; Júdov list 9), vzbúril proti Bohu a stal sa Božím nepriateľom, Satanom (kniha Izaiáš 14:12; kniha Ezechiel 28:15). Výsledkom toho bolo, že hriech vstúpil do vesmíru a spôsobil jeho pád. Zem sa stala Satanovým kráľovstvom (Lukáš 4:6). Odvtedy je tu boj medzi týmito dvoma kráľovstvami – Božím a Satanovým (Izaiáš 14:12-15; List Kolosanom 1:13). To je zdrojom všetkej smrti, trápenia a chaosu vo vesmíre – zápas medzi Bohom a Satanom.

Človek má vyjadrovať Boha a vládnuť za Boha

Avšak Boh mal plán ako sa porátať so Satanom. Boh chcel, aby ďalšie z Jeho stvorení – človek – porazil Satana. Boh stvoril človeka na Svoj obraz, aby Boha vyjadroval a vládol pre Boha (Genezis 1:26). Vyjadrovať Boha znamená milovať, ako miluje Boh, byť spravodlivý, ako je Boh, a tak ďalej. Boh má mnoho božských vlastností a človek bol stvorený so zodpovedajúcimi ľudskými cnosťami. Človek by mal žiť životom, ktorý vyjadruje Božie božské vlastnosti prostredníctvom svojich ľudských cností (Matúš 5:48). Človek bol taktiež stvorený, aby pre Boha vládol ako Jeho zástupná autorita na zemi, aby zvrhol a zamenil Satana a aby nastolil Božie kráľovstvo lásky a spravodlivosti (Matúš 22:39; Druhý list Korinťanom 5:21). Človek bol stvorený dokonale. Nemal ochorieť alebo umrieť. Boh pre človeka zabezpečil všetko, čo potreboval pre život – dal človeku vzduch, vodu, potravu a slnko, aby ho udržiaval; a stromy, kvety, rastliny a zvieratá, aby učinil zem príťažlivou, nádhernou a živou. Potom, aby človek mohol poznať Boha, vyjadrovať Boha a vládnuť pre Neho, Boh utvoril v človeku ducha a umiestnil ho pred strom života (Genezis 2:9; Zachariáš 12:1). Strom života zobrazuje Boha, ktorý sa pre človeka stal životom. Ak by človek prijal Boha do svojho ducha jedením zo stromu života, mal by Boha ako život a mohol by Boha vyjadrovať a vládnuť pre Boha.

Najväčšia tragédia vo vesmíre

Hoci by sa Boží zámer naplnil, ak by človek jedol zo stromu života, Boh stvoril človeka so slobodnou vôľou, aby si človek mohol vybrať medzi Ním a Satanom – ktorý je zobrazený stromom poznania. Satan prišiel v preoblečení, podvodne a človeka zviedol tým, že vytvoril dojem, že strom poznania je veľmi príjemný (Genezis 3:1; Druhý list Korinťanom 11:3). Človek si vybral strom poznania a namiesto toho, aby do seba prijal Boží život, prijal do seba satanský život, ktorého výsledkom bol hriech, zlo a smrť (List Rimanom 5:12). Tento satanský život v človeku rastie po tisícročia.

Pretože človek do seba prijal Satanov život, vnútorne je pod kontrolou satanskej prirodzenosti a navonok je pod Satanovou autoritou (List Efezanom 4:17:19; List Rimanom 7:23). Biblia nazýva Satana „bohom tohto veku“ (Druhý list Korinťanom 4:4). Človek je ním zaslepený a nie je si vedomý toho, čo mu a v ňom tento zlý robí (Prvý Jánov list 5:19). Satanovým zámerom je človeka zničiť a zabiť.  Skutočný a živý Boh stvoril človeka, ale boh tohto veku sa dostal do človeka. Univerzálnou tragédiou je to, že ten človek, ktorý mal byť kráľom žijúcim v Božom kráľovstve, sa stal otrokom, ktorý umiera v Satanovom kráľovstve (List Hebrejom 2:14-15). To je dôvod, prečo sú vojny, nespravodlivosť a útlak. Satan ničí človeka, ktorého Boh stvoril, takže dnešný stav nezodpovedá tomu, aký bol pôvodný Boží zámer.

Boží spôsob záchrany človeka z útrap

Boh človeka miloval a stále ho chcel zachrániť z útrap späť k Sebe (List Rimanom 5:8). Preto uskutočnil niektoré konkrétne kroky, aby porazil Satana, uzdravil človeka a nastolil Svoje vlastné kráľovstvo. Najprv prišiel pred 2000 rokmi na zem ako človek, ktorý sa volal Ježiš Kristus (Ján 1:1, 14; Matúš 1:21). Ako človek pre nás nastavil vzor, ktorý nám ukazuje, ako sa ľudia navzájom majú milovať a žiť spravodlivo Božím životom (Ján 6:57; Prvý Jánov list 4:7). Satan sa pokúsil tohto človeka skaziť a podrobiť si ho, ale tento dokonalý človek žiadnemu zo Satanových pokúšaní nepodľahol (Matúš 4:9-10). Bol Božím kráľovstvom pozostávajúcim z jedného človeka. Satan v Ňom nemal nič (Ján 14:30). Ježiš nemal satanskú prirodzenosť, preto bol vnútorne slobodný od Satanovej tyranie. Avšak On nechcel byť jediným človekom, ktorý bojuje so Satanom, aby si privlastnil zem. Chcel, aby sa v tomto boji k Nemu pridali mnohí ďalší ľudia. Preto zomrel, aby za celé ľudstvo zaplatil výkupné, aby celé ľudstvo vykúpil zo spravodlivého Božieho súdu nad hriechom, a bol vzkriesený, aby bol pre človeka životom (Prvý Petrov list 3:18; 1:3; Prvý list Korinťanom 15:45). Teraz bola znovu otvorená cesta, aby človek mohol do seba prijať Boha ako život a vyjadrovať a vládnuť za Boha, aby tak spoločne s Kristom mohol poraziť Božieho nepriateľa a nastoliť Božie kráľovstvo (List Hebrejom 10:20; Prvý Jánov list 5:11; List Galaťanom 2:20; kniha Zjavenie Jána 20:6; 11:15). Všetko toto sa udialo pred 2000 rokmi, avšak väčšina ľudí o tom nepočula, alebo neprijala tieto dobré správy. Svet sa stále nachádza v chaose, pretože mnohí sú stále pod Satanovým klamstvom a kontrolou, aby odporovali Bohu  a žili svojou hriešnou prirodzenosťou.

Spôsob ako zastaviť všetko utrpenie

Ak sa chcete z tohto chaosu vymaniť a zachrániť svet od Satanovho kráľovstva, najprv musíte byť zachránený vy sami tým, že do seba prijmete Boha volaním Jeho mena (Skutky  2:40; 2:21). Boh potom môže začať s procesom záchrany vo vašom vnútri. Následne potrebujete rozširovať túto dobrú správu ďalej svojim známym (Marek 5:19). Keď bude dostatočný počet ľudí naplnených Bohom lásky a spravodlivosti, bude nastolené Božie kráľovstvo a situácia na tejto zemi sa radikálne zmení (Druhý Petrov list 3:13). Ľudia budú nažívať v pokoji, vzájomne sa milovať (kniha Zjavenie Jána 21:3-4). Viac sa nebude kradnúť, ani nezmyselne zabíjať. Všetky formy zla budú zo zeme odstránené. Chceli by ste to zažiť počas vášho života? Čo by ste teda mali robiť?

Môžete sa obrátiť od Satanovho kráľovstva temnoty k Božiemu kráľovstvu svetla, a od Satanovej vlády smrti k Božej vláde života (Skutky 26:18). Môžete sa modliť:

Pán Ježiš, vstúp do mňa. Vysloboď ma zo Satanovho kráľovstva do Svojho kráľovstva. Odpusti mi všetko, čo som vykonal pod Satanovou tyraniou. Teraz ma zachráň.“

Potom sa stanete súčasťou toho, čo Boh robí v človeku, aby ukončil všetky utrpenia vo svete a nastolil na zemi Svoje kráľovstvo.


Podeľte sa aj s ostatnými