Hvorfor lar Gud uskyldige mennesker lide?

Hvorfor lar Gud uskyldige mennesker lide?

Dette er et spørsmål som mennesker ofte stiller seg når det gjelder Gud. Hvorfor lever onde mennesker livets glade dager, mens uskyldige mennesker går til grunne, hvis det faktisk stemmer at Gud er kjærlig? Hvorfor griper ikke Gud inn for å hjelpe, befri og frelse? Det døde millioner av mennesker under andre verdenskrig. Også i dag dør det mange uskyldige mennesker over hele verden, både i krig og i fred. Det blir født barn med misdannelser, og barn blir lemlestet på grunn av krig. Noen blir gjort vanføre for resten av livet, og andre blir kanskje invalide. Hver dag skjer det forferdelige handlinger, slik som drap, løgn, bedrag, tyveri og ran. Krig oppstår både mellom nasjoner og mellom etniske grupper, men også inad i de samme gruppene. Det samme skjer i «dårlige strøk» og i «gode strøk», og også inad i familier. Hvem er så ofre for alt dette? Ofrene er for det meste uskyldige mennesker, barna, de eldre og de som ikke har gjort noe galt. Hvor er Gud? Er Han ikke en kjærlig Gud? Var det ikke Han som skapte mennesket? Hvorfor hjelper Han oss ikke? Hvorfor lar Han slike ting skje? Har Han ikke kontroll? Vi må gå tilbake til begynnelsen for å kunne forstå hvorfor ting er slik de er, og om det finnes en løsning på dette problemet som hele menneskeheten står overfor.

Krigen mellom de to rikene

Bibelen forteller oss at før mennesket ble skapt, gjorde Lucifer, erkeengelen som var blitt utnevnt av Gud til å være leder for alle englene (Esekiel 28:14; Judas 9), opprør mot Gud og han ble Guds fiende, kalt Satan (Jesaja 14:12; Esekiel 28:15). Som et resultat av dette kom synden inn i universet. Dette gjorde at universet falt bort fra Gud. Jorden ble Satans rike (Lukas 4:6). Siden den gang har det vært en kamp mellom disse to rikene, Guds rike og Satans rike (Jesaja 14:12-15; Kolosserbrevet 1:13). Det er kampen mellom Gud og Satan som er kilden til all død, elendighet og kaos i universet.

Mennesket er ment å skulle uttrykke Gud og regjere for Gud

Men Gud hadde en plan for å hanskes med Satan. Gud ønsket at en annen av Hans skapninger – mennesket – skulle beseire Satan. Mennesket ble skapt av Gud i Hans bilde for å uttrykke Gud og for å regjere for Gud (1. Mosebok 1:26). Å uttrykke Gud er for eksempel å elske det Gud elsker, og å være rettferdig slik Gud er rettferdig. Gud har mange guddommelige egenskaper, og mennesket ble skapt med menneskelige dyder som tilsvarer Hans egenskaper. Mennesket skal leve et liv som uttrykker Guds guddommelige egenskaper gjennom sine menneskelige dyder (Matteus 5:48). Mennesket ble også gitt å skulle regjere for Gud som Hans stedfortredende myndighet på jorden, for gjennom dette å styrte og fjerne Satan og å bringe inn Guds rike som består av kjærlighet og rettferdighet (Matteus 22:39; 2. Korinterbrev 5:21).

Mennesket ble skapt perfekt. Det var ikke meningen at menneskene skulle bli syke, og heller ikke var meningen at de skulle dø. Gud ga alt mennesket trengte for å leve – Han gav det luft, vann, mat og solskinn. For å gjøre jorden innbydende, vakker og levende gav Han også trær, blomster, planter og dyr. For å gjøre mennesket i stand til å kjenne Gud, uttrykke Gud og regjere for Ham, skapte Gud en ånd i mennesket og satte mennesket foran livets tre (1. Mosebok 2:9; Sakarias 12:1). Betydningen av livets tre er at Gud blir menneskets liv. Hvis mennesket hadde tatt Gud inn i sin ånd ved å spise av livets tre, ville mennesket hatt Gud som liv, og det ville være i stand til å uttrykke Gud og å regjere for Gud.

Universets største tragedie

Selv om Guds hensikt hadde blitt oppfylt hvis mennesket hadde spist av livets tre, skapte Gud mennesket med en fri vilje, slik at mennesket kunne velge mellom Ham og Satan, der Satan er betegnet ved kunnskapens tre. Satan kom forkledt som en listig slange, og bedro mennesket gjennom å få kunnskapens tre til å virke veldig innbydende (1. Mosebok 3:1; 2. Korinterbrev 11:3). Mennesket valgte kunnskapens tre, så i stedet for å få Guds liv inn i seg, fikk mennesket det sataniske livet inn i seg, noe som resulterte i synd, ondskap og død (Romerbrevet 5:12). Det sataniske livet har utviklet seg i mennesket gjennom tusener av år.

Siden mennesket tok inn Satans liv, er mennesket innvendig under den sataniske naturens herredømme, men det er også utvendig sett under Satans myndighet (Efeserbrevet 4:17-19; Romerbrevet 7:23). Bibelen kaller Satan «denne tidsalders gud» (2. Korinterbrev 4:4). Mennesket er blitt forblindet av ham og har ingen anelse om hva den onde gjør med ham og i ham (1. Johannesbrev 5:19). Satans ønske er å ødelegge og drepe mennesket. Den virkelige og levende Gud skapte mennesket, men denne tidsalders gud kom inn i ham. Tragedien over alle tragedier er at mennesket, som skulle være en konge som levde i Guds rike, har blitt en slave som dør i Satans rike (Hebreerbrevet 2:14-15). Dette er årsaken til alle kriger, all urettferdighet og all undertrykkelse. Satan ødelegger de menneskene som Gud skapte, så den tilstanden vi ser i dag er ikke etter den intensjonen Gud opprinnelige hadde.

Guds måte å frelse mennesket fra lidelse på

Gud elsker mennesket og ønsker fortsatt å frelse mennesket fra lidelser, og bringe det tilbake til Ham Selv (Romerbrevet 5:8). Han tok noen bestemte steg for å påføre Satan nederlag, for å helbrede mennesket og for å bringe inn Sitt rike. For det første kom Han Selv for to tusen år siden til jorden som et Menneske ved navn Jesus Kristus (Johannes 1:1, 14; Matteus 1:21). Som et menneske satte Han opp et mønsterbilde for oss, og viste oss dermed hvordan menneskene ved Guds liv kan elske hverandre og leve rettferdig (Johannes 6:57; 1. Johannesbrev 4:7). Satan forsøkte å forderve denne Mannen og få Ham til å underkaste seg ham, men dette fullkomne Mennesket gav ikke etter for noen av Satans fristelser (Matteus 4:9-10)! Han Selv var Guds rike, som på dette tidspunktet bestod kun av ett menneske. Satan hadde ingenting i Ham (Johannes 14:30). Jesus hadde ikke den sataniske naturen, så i Sitt indre lå Han derfor ikke under for Satans tyranni. Men Han ønsket ikke å være det eneste Mennesket som kjemper mot Satan for å ta jorden tilbake. Han ønsket at mange mennesker skulle bli med Ham i denne kampen.

Av denne grunn døde Han for å betale løsepenger for å kjøpe fri hele menneskeheten fra Guds rettferdige dom over synden, og Han oppstod fra de døde for å være menneskets liv (1. Petersbrev 3:18; 1. Petersbrev 1:3; 1. Korinterbrev 15:45). Veien har nå på nytt blitt åpnet opp slik at mennesket kan ta inn Gud som liv for å uttrykke og regjere for Gud, slik at mennesket sammen med Kristus kan beseire Guds fiende og bringe inn Guds rike (Hebreerbrevet 10:20; 1. Johannesbrev 5:11; Galaterbrevet 2:20; Åpenbaringen 20:6; 11:15). Alt dette skjedde for to tusen år siden, men likevel har de fleste ikke hørt om eller mottatt denne gode nyheten. Kaoset regjerer fortsatt i verden fordi så mange er under Satans bedrag og hans styre der de står imot Gud og lever ved den syndige naturen.

Det som kan gjøre ende på all lidelse

Hvis du ønsker å komme ut av dette kaoset og frelse verden fra Satans rike, må du selv først bli frelst ved å motta Gud inn i deg gjennom å påkalle Hans navn (Apostlenes gjerninger 2:21, 40). Han kan deretter starte frelsesprosessen inni deg. Du trenger så å spre de gode nyhetene vidt ut til dine bekjente (Markus 5:19). Når tilstrekkelig antall mennesker på jorden er fylt opp med kjærlighetens og rettferdighetens Gud, vil Guds rike bli brakt inn og jordens tilstand vil forandre seg på en radikal måte (2. Petersbrev 3:12-13). Mennesker kommer da til å leve i fred og ha kjærlighet til hverandre (Åpenbaringen 21:3-4). Det kommer ikke lenger til å skje hensynsløse handlinger som ran og drap. Alle former for ondskap kommer til å bli fjernet fra jorden. Ønsker du å se dette i løpet av din levetid? Hva skal du i såfall gjøre? Du kan vende deg om fra Satans mørke rike til Guds rike av lys, og fra dødens makt som tilhører Satan til livets makt som tilhører Gud (Apostlenes gjerninger 26:18) ved å be slik:

«Herre Jesus, kom inn i meg. Befri meg fra Satans rike og bring meg inn i Ditt rike. Tilgi meg alt jeg har gjort under Satans tyranni. Frels meg nå.»

Du vil da bli en del av det Gud gjør i mennesket for å gjøre slutt på all den lidelse som finnes i verden, og for å bringe Hans rike til jorden!


Del med andre