Proč Bůh dovolí, aby trpěli nevinní lidé?

Proč Bůh dovolí, aby trpěli nevinní lidé?

Toto je nejčastěji kladená otázka o Bohu. Když je Bůh milující, proč potom zlí lidé prosperují a nevinní lidé umírají? Proč Bůh nezakročí, aby pomohl, vysvobodil a zachránil? Během druhé světové války zahynuly miliony lidí. I dnes mnozí nevinní lidé stále umírají všude na světě, ve válce nebo v míru. Rodí se postižené děti. Z dětí se stávají mrzáci. Dospělí se stávají ochrnutými. Staří lidé se stávají nemohoucími. Je zde nesmyslné zabíjení, klamání, podvádění, kradení a drancování mezi národy i uvnitř národů a etnických skupin, ve „zlém sousedství“ i „dobrém sousedství“, a v rodinách. Kdo jsou oběťmi? Ve většině případů jsou to nevinní – děti, starší lidé a dobří lidé. Kde je Bůh? Copak není milujícím Bohem? Copak nestvořil člověka? Proč nepomůže? Proč dovoluje, aby se takové věci děly? Nemá to pod Svou kontrolou? Abychom viděli, proč jsou věci takové, jaké jsou, a jestli existuje řešení na problém, kterému čelí celé lidstvo, musíme se vrátit zpět na začátek.

Zápas dvou království

Bible nám říká, že ještě před stvořením člověka se Lucifer, archanděl, který byl Bohem určený, aby byl hlavou všech andělů (Ezechiel 28,14; Juda 9), vzbouřil proti Bohu a stal se Božím nepřítelem, Satanem (Izajáš 14,12; Ezechiel 28,15). Výsledkem toho bylo, že hřích vstoupil do vesmíru a způsobil jeho pád. Zem se stala Satanovým královstvím (Lukáš 4,6). Od té doby je tu boj mezi těmito dvěma královstvími – Božím a Satanovým (Izajáš 14,12-15; Koloským 1,13). To je zdrojem veškeré smrti, trápení a chaosu ve vesmíru – zápas mezi Bohem a Satanem.

Člověk má vyjadřovat Boha a vládnout za Boha

Avšak Bůh měl plán, jak se vypořádat se Satanem. Bůh chtěl, aby další z Jeho stvoření – člověk – porazil Satana. Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu, aby Boha vyjadřoval a vládl pro Boha (Genesis 1,26). Vyjadřovat Boha znamená milovat, tak jak miluje Bůh, být spravedlivý, jako je Bůh spravedlivý, a tak dále. Bůh má mnoho božských vlastností a člověk byl stvořen s odpovídajícími lidskými ctnostmi. Člověk by měl žít životem, který vyjadřuje Boží božské vlastnosti prostřednictvím svých lidských ctností (Matouš 5,48). Člověk byl taktéž stvořený, aby pro Boha vládl jako Jeho zástupná autorita na zemi, aby svrhl a nahradil Satana a aby nastolil Boží království lásky a spravedlnosti (Matouš 22,39; 2. Korintským 5,21). 

Člověk byl stvořen dokonale. Neměl by onemocnět ani zemřít. Bůh pro člověka zabezpečil všechno, co potřeboval pro život – dal člověku vzduch, vodu, potravu a slunce, aby ho zaopatřoval; a stromy, květy, zvířata, aby učinil zemi příjemnou, nádhernou a živou. Potom, aby člověk mohl poznat Boha, vyjadřovat Boha a vládnout pro Něho, stvořil Bůh v člověku ducha a umístil ho před strom života (Genesis 2,9; Zachariáš 12,1). Strom života zobrazuje Boha, který se pro člověka stal životem. Kdyby člověk přijal Boha do svého ducha tím, že by jedl ze stromu života, člověk by měl Boha jako život a mohl by Boha vyjadřovat a vládnout pro Boha.

Největší tragédie ve vesmíru

I kdyby se Boží záměr naplnil, kdyby člověk jedl ze stromu života, Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí, aby si člověk mohl vybrat mezi Ním a Satanem – který je zobrazen stromem poznání. Satan přišel v převlečení, podvodně, a člověka podvedl tím, že vytvořil dojem, že strom poznání je velmi příjemný (Genesis 3,1; 2. Korintským 11,3). Člověk si vybral strom poznání a na místo toho, aby do sebe přijal Boží život, přijal do sebe satanský život, jehož výsledkem byl hřích, zlo a smrt (Římanům 5,12). Tento satanský život v člověku roste po tisíciletí.

Protože člověk do sebe přijal Satanův život, vnitřně je pod kontrolou satanské přirozenosti a navenek je pod Satanovou autoritou (Efeským 4,17-19; Římanům 7,23). Bible nazývá Satana „bohem tohoto věku“ (2. Korintským 4,4). Člověk je jím zaslepen a není si vědom toho, co mu ten zlý činí (1. Janův 5,19). Satanovým záměrem je člověka zničit a zabít. Skutečný a živý Bůh stvořil člověka, ale bůh tohoto věku se dostal do člověka. Celková tragédie je ta, že člověk, který měl být králem žijícím v Božím království, se stal otrokem, který umírá v Satanově království (Hebrejům 2,14-15). To je důvod, proč jsou války, nespravedlnost a útlaky. Satan ničí člověka, kterého Bůh stvořil, dnešní stav tedy neodpovídá tomu, jaký byl původní Boží záměr s člověkem.

Boží způsob záchrany člověka z utrpení

Bůh člověka miloval a stále ho chtěl zachránit z utrpení zpět k Sobě (Římanům 5,8). Proto uskutečnil některé konkrétní kroky, aby porazil Satana, uzdravil člověka a nastolil Svoje vlastní království.  Nejdříve přišel před 2000 lety na zem jako člověk, který se jmenoval Ježíš Kristus (Jan 1,1;14; Matouš 1,21). Jako člověk pro nás ustanovil vzor, který nám ukazuje, jak se lidé mají navzájem milovat a žít spravedlivě Božím životem (Jan 6,57; 1. Jan 4,7). Satan se pokusil tohoto Člověka zkazit a podrobit si Ho, ale tento dokonalý Člověk žádnému ze Satanových pokušení nepodlehl (Matouš 4,9-10). Byl Božím královstvím zůstávajícím v jednom člověku. Satan v Něm nic neměl (Jan 14,30). Ježíš neměl satanskou přirozenost, proto byl vnitřně svobodný od Satanovy tyranie.  Ale On nechtěl být jediným člověkem, který bojuje se Satanem, aby si přivlastnil zemi zpět. Chtěl, aby se v tomto boji k Němu přidali mnozí další lidé.

Proto zemřel, aby za celé lidstvo zaplatil výkupné, aby ho vykoupil ze spravedlivého Božího soudu nad hříchem, a byl vzkříšený, aby se stal pro člověka životem (1. Petr 3,18; 1,3; 1. Korintským 15,45). Nyní byla znovu otevřena cesta, aby člověk mohl do sebe přijmout Boha jako život a aby vyjadřoval a vládl pro Boha, aby tak člověk společně s Kristem mohl porazit Božího nepřítele a nastolit Boží království (Hebrejům 10,20; 1. Jan 5,11; Galatským 2,20; Zjevení 20,6; 11,15). Všechno toto se odehrálo před 2000 lety, avšak většina lidí o tom neslyšela, anebo nepřijala tyto dobré zprávy. Svět se stále nachází v chaosu, protože mnoho lidí je stále pod Satanovou lží a kontrolou, aby odporovali Bohu a žili hříšnou přirozeností.

Způsob, jak zastavit všechno utrpení

Pokud se chcete dostat z tohoto chaosu a zachránit svět od Satanova království, nejprve musíte být zachráněni vy sami tím, že do sebe přijmete Boha vzýváním Jeho jména (Skutky 2,40; 2,21). On pak může začít s procesem záchrany ve vašem nitru. Následně je třeba, abyste tuto dobrou zprávu šířili dále svým známým (Marek 5,19). Když bude dostatečný počet lidí naplněn Bohem lásky a spravedlnosti, bude nastoleno Boží království a situace na této zemi se radikálně změní (2. Petr 3,13). Lidé budou žít v pokoji, vzájemně se milovat (Zjevení 21,3-4). Již se nebude krást, ani nesmyslně zabíjet. Všechny formy zla budou ze země odstraněny. Chtěli byste to zažít během vašeho života? Co byste měli dělat?

Můžete se obrátit od Satanova království temnoty k Božímu království světla, a od Satanovy vlády smrti k Boží vládě života (Skutky 26,18). Můžete se modlit:

Pane Ježíši, vstup do mě. Vysvoboď mě ze Satanova království do Svého království. Odpusť mi všechno, co jsem vykonal pod Satanovou tyranií. Zachraň mě právě teď.“

Potom se stanete součástí toho, co Bůh dělá v člověku, aby ukončil všechna utrpení ve světě a nastolil na zemi Svoje království.


Sdílejte s druhými