हाम्रा पुस्तकहरू बहुमुखी भाषाहरूमा उपलब्ध छन्

हाम्रा पुस्तकहरू निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छन् । हाम्रो साइटलाई सरसरी हेर्नलाई भाषाको छनौट गर्नुहोस् ।

भाषा छनौट गर्नुहोस्ः

हाम्रो मिसन—सम्पूर्ण प्रमुख भाषाहरूमा पुस्तकहरू वितरण गर्नु

रेमा गहिरो तरीकामा मानिसहरूलाई परमेश्वर जान्नलाई सहायता पुरयाउन सम्पूर्ण प्रमुख भाषाहरूमा ७ निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरूका हाम्रो ऋृङ्खला उपलब्ध बनाउने चाहना गर्दछ । हामी विश्वासीहरूको एउटा समूह हौं जसले, परमेश्वरको कार्यभारअनुसार, सम्पूर्ण बासोबास गरिएको पृथ्वीमा राज्यको सुसमाचारलाई फैलाउँछन् ।