ในโลกนี้มีรัฐบาลที่ดีพร้อมบ้างไหม?

ในโลกนี้มีรัฐบาลที่ดีพร้อมบ้างไหม?

สถานการณ์ในโลก โดยเฉพาะในประเทศของเรา ย่อมทำให้ผู้คนสงสัยว่ายังมีใครที่สามารถปกครองประเทศให้ดีด้วยความสุจริตได้หรือไม่ ในวันนี้ทุกคนล้วนอยากให้อำนาจตกอยู่ในมือของผู้ที่เหมาะสมผู้ที่ห่วงใยประชาชนจริงๆซึ่งจะบริหารประเทศด้วยความชอบธรรมและยุติธรรม

เมื่อเหนื่อยหน่ายกับความโลภ การคอร์รัปชั่น การหลอกลวง และหวังจะได้รัฐบาลที่ดีพร้อม หลายคนจึงอยากให้ประชาชนเป็นผู้บริหารประเทศ ไม่ใช่นักการเมือง แต่ประชาชนและผู้คนทั่วไปในสังคมก็ใช่ว่าจะไม่มีความชั่วแบบที่ปรากฏอย่างโจ่งแจ้งในหมู่นักการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ ในตัวเราทุกคนต่างก็มีรากที่เหมือนกัน ต้นตอของความชั่วเหล่านี้อยู่ในใจของมนุษย์ พระเยซูได้ตรัสไว้ในกิตติคุณมาระโกว่า “เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์มีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภความอธรรมการล่อลวงเขาราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนการใส่ร้ายความเย่อหยิ่งความบัดซบสารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทิน” (7:21-23)

ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะโดยรัฐบาลหรือโดยประชาชนก็ไม่มีทางทำให้เราสมปรารถนาได้ แม้คนที่เข้ามาบริหารจะมุ่งมั่นให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่เขาก็ไม่มีกำลังที่จะทำให้ลุล่วงได้ อัครทูตเปาโลจึงกล่าวไว้ว่า “เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่” (รม.7:18)

อันที่จริง สังคมแบบที่คนเราอยากได้นั้นก็คืออาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าคือ “ความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (14:17) ผู้ปกครองแห่งอาณาจักรนี้คือพระเยซูคริสต์ผู้ชอบธรรมนั้น (1ยน.2:1) ในพระคัมภีร์มีคำสัญญาว่า “การปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน” และ “การเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุด...เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล” (อสย.9:6-7) หนทางที่เราจะเข้าสู่อาณาจักรนี้ไม่ใช่การพยายามยกระดับจิตใจของเราให้ดีขึ้น นั่นเป็นความพยายามที่ไร้ผลเพราะใจของคนเรานั้นไม่มีทางเยียวยาได้แล้ว (ยรม.17:9) แต่เราเข้าสู่อาณาจักรนี้ได้โดยการบังเกิดใหม่ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” (ยน.3:5) พระคัมภีร์ยังสัญญาไว้ด้วยว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป ดูเถิด ได้กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2คร.5:17)!

พี่น้องร่วมชาติที่รักทุกท่าน นี่คือสิ่งที่ประเทศชาติของเราต้องการ ถ้าท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์ พระองค์จะเสด็จเข้าสู่ท่านในฐานะองค์สันติราชที่มาพร้อมการปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระองค์ พระคริสต์จะทรงทำให้ท่านเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ และจะทรงตั้งอาณาจักรแห่งความรัก, ความสว่าง, ความชอบธรรม, และความยุติธรรมขึ้นภายในท่าน วันนี้สิ่งที่ประเทศชาติของเราต้องการไม่ใช่คนที่จะมาใช้อำนาจ แต่เป็นผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า

หากท่านอยากได้รับพระคริสต์ผู้เป็น “ที่ปรารถนาของประชาชาติทั้งปวง” (ฮกย.2:7, TKJV) ก็ขอให้ท่านเพียงแค่หันสู่พระองค์ด้วยการเปิดใจอย่างสัตย์จริงและทูลว่า

“โอ พระเยซู ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อข้าพเจ้า โอ พระเยซู โปรดให้อภัยและชำระข้าพเจ้าให้ปราศจากความบาปทั้งสิ้น ข้าพเจ้าต้องการบังเกิดใหม่ โปรดเสด็จเข้ามาทำให้ข้าพเจ้าเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ บัดนี้ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้ช่วยให้รอด, และชีวิตของข้าพเจ้า โอ พระเยซู ข้าพเจ้าปรารถนาให้พระองค์ปกครองข้าพเจ้า และก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์อย่างมั่นคงอยู่ภายในข้าพเจ้า!”

หากท่านต้องการได้รับหนังสืออ่านเพิ่มเติม โปรดคลิก
www.rhemabooks.org


แบ่งปันให้ผู้อื่น