მიმდინარეობს ვებგვერდის თარგმნა

მოხმარების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ლიტერატურა რემას გამავრცელებლების ვებ-გვერდზე. სარგებლობთ, რა ამ ვებ-საიტით, თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ გამოიყენებთ გარკვეულ უფლება-მოვალეობებს. თუ გაგიჩნდებათ რაიმე შეკითხვა ამ უფლება-მოვალეობებთან დაკავშირებით, ჩვენ მოხარული ვიქნებით, რომ შეგეხმიანოთ საკონტაქტო გვერდზე არსებული სამისამართო ფურცლის გამოყენებით.

შინაარსი
ამ ვებ-გვერდის შინაარსი მდგომარეობს თქვენს შესახებ ზოგადი ინფორმაციისა და მისი (საიტის) გამოყენების შესახებ. შინაარსი შესაძლოა შეიცვალოს შენიშვნის გარეშე. ჩვენ არ ვაწოდებთ მესამე პირებს რაიმე გარანტიას როგორც სიზუსტეს, დროულობას, წარმოდგენას, სისრულეს ამ ინფორმაციისა და მასალების მოპოვების ან/და შეთავაზებას ამ ვებ-გვერდზე რაიმე გარკვეული მიზნისათვის. თქვენ აცნობიერებთ რა, რომ ამგვარი ინფორმაცია და მასალა შესაძლოა შეიცავდეს უზუსტობებს ან შეცდომებს, ჩვენ მკაფიოდ გამოვრიცხავთ პასუხისმგებლობას ამგვარი უზუსტობების ან/და შეცდომებისათვის ყველაზე სრული ნებადართული კანონით.

განლაგება
ჩვენ შევქმენით ეს გვერდი 1024x768 ზომის ეკრანის მონიტორისათვის. დამატებით, სანამ ეს ვებ-გვერდი იმუშავებს კარგად სხვა ბრაუზერებთან ერთად, ჩვენ ოპტიმიზირებული გავხადეთ ამ გვერდის საიტის ფუნქციონირება 8.0 მაიკროსოვტ ინტერნეტ იქსპლოირერისათვის.   

მოწესრიგება და ხელშეუხებლობა
ყველა ხელშეუხებლობის უფლებები გამომდინარეობს ცალკე გამოთქმული ფორმულირებებიდან. ამ ინსტრუქციით, თქვენი პერსონალური მონაცემები საჭიროა მხოლოდ უფასოდ მოთხოვნილი ლიტერატურის დამუშავებისთვის და იმაში დარწმუნებისათვის, რომ შეკვეთილი საქონლი მიიღეთ. შეკვეთები განსაზღვრულია სარგებლობისათვის და ფოსტის მეშვეობით გასაგზავნი საჭირო  ინფორმაციისათვის. არსებობს ზოგიერთი შემთხვევები, როცა შეკვეთები ვერ სრულდება გარკვეული მიზეზების მათ შორის, დანიშნულების ადგილის ღირებულების, იურიდიული კანონების, საერთაშორისო დისპუტების, კანონ-ჩვეულებათა და სხვადასხვა მიზეზებისადა გამო. აღნიშნული თემის ფაქტორები შეიძლება შეიცვალოს განცხადების გარეშე.  

საავტორო უფლება
აღნიშნული ვებ-გვერდი შეიცავს გარკვეულ მასალას, რომელიც ეკუთვნის რემის ლიტერატურის გამავრცელებლებს. ეს მასალა მოიცავს, მაგრამ არ არის შეზღუდული დიზაინით, განლაგებით, შესახედაობით, ხილვადობითა და გრაფიკების შედგენით, ასევე, ემბლემის გამოყენებით, ტექსტებითა და ჩანაწერების გაკეთებით. რეპროდუქცია აკრძალურია და დასაშვებია მხოლოდ მისით პატიოსნად სარგებლობა. ვებ-გვერდის აკრძალვების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სარჩელის არსებობა და ზიანის ანაზრაურების მოთხოვნა ან/და გამოიწვევს სისხლის-სამართლებრივი დანაშაული.

პასუხისმგებლობა
თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე რაიმე ინფორმაციის ან/და მასალის გამოყენება სრულიად დაკავშირებულია თქვენს რისკზე, რისთვისაც რემას ლიტერატურის გამავრცელებლები ან მათი წარმომადგენლები არ აგებენ პასუხს. თქვენზეა დამოკუდებული და  მისაწვდომია ნებისმიერი მასალა, მომსახურებები ან ინფორმაცია თქვენი განსაკუთრებული მოთხოვნებისათვის, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე. ეს ლინკები მოწოდებულია თქვენთვის ხელსაყრელი პირობებით რათა მოხდეს ინფორმაციის მეტად გაზრდა. ჩვენ არ გვეკისრება არავითარი პასუხისმგებლობა ვებ-გვერდზე არსებული ლინკების შინაარსის ფარგლებში. თქვენს მიერ რაიმე კამათის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებულია ვებ-გვერდის, გადაწყდება ამერიკის შეერთებული შტატების ვაშინგტონის შტატის მოქმედი კანონმდებლობით.