Kdy skončí svět?

Kdy skončí svět?

Kdykoli dojde k přírodní katastrofě, jako je pandemie, zemětřesení, hurikán/tajfun, povodeň atd., lidé uvažují, kdy skončí tento svět. Toto je vážná otázka, kterou nelze ignorovat. Někteří se na tuto otázku ptají, protože se bojí smrti. Jiní se bojí soudného dne, zatímco ostatní doufají, že Bůh rychle ukončí tento ošklivý nepořádek, ve kterém žijeme, a přivede je do svého království lásky a spravedlnosti, aby zde lidé mohli žít v míru a radosti.

Bůh, jediná autorita oprávněná odpovědět na tuto otázku, promluvil prostřednictvím svých věrných proroků a tato jeho řeč byla zapsána a shrnuta do jedné knihy, Bible (Matouš 24,36). Zde odpovíme na tuto otázku podle Bible a uvidíme, jak současný svět skončí.

Boží záměr se stvořením

Musíme pochopit, proč Bůh stvořil nebe a zemi, než pochopíme, kdy toto skončí. Božím úmyslem ve stvoření je mít skupinu lidí stvořených podle Jeho obrazu, naplněnou Ním jako životem, vybudovanou jako souhrnný člověk, který Ho vyjadřuje a vládne spolu s Ním nad celou zemí (Genesis 1,26). To nám ukazuje, že svět neskončí bez toho, aby byl tento souhrnný člověk vybudován (Efezským 4,12). Bůh na tomto mistrovském díle stále pracuje a vy můžete být jeho součástí (Efezským 2,10).

Země je vyčerpaná

Vesmír je neuvěřitelně starodávný. Jedním současným odhadem je, že vesmír byl vytvořen asi před 13,8 miliardami let. Od doby, kdy Bůh stvořil člověka, člověk využíval zemské zdroje. V minulém století se spotřeba těchto zdrojů člověkem dramaticky zvýšila do té míry, že se rychle zmenšují. Pokud bude používání pokračovat současným tempem, naše dostupné zásoby ropy nemusí trvat až do příštího století. Díry v ozónové vrstvě mohou dramaticky zvýšit výskyt rakoviny kůže. Skleníkové plyny v atmosféře rostou, takže zeměkoule se stává teplejší a mění se průběh počasí s více suchy, požáry a záplavami. Extrémní povětrnostní události, jako jsou hurikány a tajfuny, jsou stále častější a závažnější. Lesy se zmenšují; bude méně přirozených stanovišť pro divokou zvěř a méně vegetace pro vytváření kyslíku. Hladiny oceánů stoupají a pokrývají pobřežní území obývaná stovkami milionů lidí. Hladiny vodonosné vrstvy klesají a to způsobuje nedostatek čerstvé vody tam, kde je to nejvíce potřeba. Chemické a jaderné odpady prosakují do našich zdrojů pitné vody a do moře. Vzduch je znečištěn každou sekundu, což v mnoha městských oblastech způsobuje stále vážnější respirační problémy. Světová populace exponenciálně narůstá. Dodávka potravin a dalších nezbytných potřeb k přežití může být překročena poptávkou během našich životů a nebo během životů našich dětí. I bez velkého jaderného konfliktu nebude země za 30 až 50 let stejná planeta, kterou obýváme dnes. Bible nám říká, že jednoho dne účelnost země skončí a že bude svinuta jako starý oděv ke spálení (Hebreům 1,10-12; 2 Petr 3,12).

Dny vedoucí ke konci světa

Bible neříká, kdy skončí svět. Neznáme den ani hodinu (Matouš 25,13), ale Bible nám říká, jaké dny budou před koncem světa. Během posledních dnů budou probíhat války, šířit se zvěsti o válkách, budou hladomory a zemětřesení (Matouš 24,6-7). V posledních dnech se bude zvyšovat atmosféra bezpráví (Matouš 24,12). Láska mnoha lidí k Bohu a jiným lidem zchladne (Matouš 24,12). Život bude naplněn mnoha úzkostmi, a proto se lidé budou stále více účastnit mnoha druhů nestřídmostí a opilství, aby se pokusili těmto úzkostem uniknout (Lukáš 21,34). Bible také zjevuje závod čtyř koní (Zjevení 6,1-8) probíhající do konce tohoto světa. Tyto čtyři koně představují evangelium, válku, hladomor a smrt. Tento závod bude pokračovat a dokonce se zintenzivní. Žádná z těchto položek nezmizí a pokud doufáme, že se věci zlepší, nezlepší se, ale zhorší se.

Způsob, jakým skončí svět

Bible nám však říká, jak svět skončí. Zde jsou hlavní body. Posledních sedm let před koncem světa je rozděleno na dvě části, každá po třech a půl letech. Prvních tři a půl let bude klidných. Na konci tohoto období Bůh dokončí své dílo, aby vytvořil souhrnného člověka, který bude naplněn Jím samým jakožto životem (Zjevení 12,5). Tito lidé budou vítězové. Potom je vezme do nebe. Tam porazí Satana, ďábla, a svrhnou ho na zem (Zjevení 12,9-11; 14,1). Potom nečistý duch vstoupí do zlého člověka zvaného antikrist a Satan mu dá svou moc (Zjevení 13,2). Tímto začne posledních tři a půl let tohoto světa. Bible nazývá toto období velkým soužením (Matouš 24,21). Země v té době nebude místem, kde by někdo chtěl žít (Zjevení 3,10). Antikrist způsobí velké poškození lidstva a současně dojde k mnoha přírodním a nadpřirozeným katastrofám (Zjevení 11,13). Na konci posledních tří a půl let sestoupí Kristus a Jeho vítězové z nebe, aby rozdrtili Antikrista a jeho armádu na místě zvaném Harmagedon (Zjevení 16,16; 19,13-16; 17,14). Potom bude království Boží přeneseno na zem a Satan bude spoután na tisíc let (Zjevení 20,2). Na konci tisíciletí bude Satan na chvíli propuštěn. Učiní více škody, ale potom bude hozen do ohnivého jezera (Zjevení 19,20; 20,10). Satan a všichni jeho spolupracovníci tam budou navždy odsouzeni. Ale lidé, kteří se obracejí k Bohu a kteří se otevírají pro naplnění Bohem, budou žít v Bohu a s Bohem věčně na obnovené zemi (Zjevení 11,15). Bude zde radost, pokoj a spravedlnost (Zjevení 22,3.5). Již nebudou žádné slzy, nedostatek, nemoc, krádeže, nespravedlivost nebo smrt (Zjevení 21,3-4).

Pokud chcete uniknout bezútěšnosti, která přichází na konci tohoto světa během velkého soužení, je třeba, abyste dnes před Bohem činit pokání a přijali Boha a Jeho spasení (Matouš 4,17; Efezským 5,18-19; Jan 10,10) Pokud chcete uniknout Satanově poškození a Božímu soudu, povzbuzujeme vás, abyste se modlili takto:

„Ó Pane Ježíši! Přenes mě z království Satana do království Božího. Chci žít v Tobě a s Tebou  na věčnost. Vstup do mě, abys byl mým životem. Nyní Tě potřebuji, abych mohl vstoupit do Tvé spásy.“

Více informací o Bohu a jeho plánu pro lidstvo najdete na našich webových stránkách:

https://www.rhemabooks.org/cs/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Sdílejte s druhými