Når avsluttes verden?

Når avsluttes verden?

Hver gang en naturkatastrofe inntreffer, f.eks. en pandemi, et jordskjelv, en orkan/tyfon, flom osv., begynner folk å lure på når verden slutter. Dette er et alvorlig spørsmål som vi ikke kan lukke øynene våre for. Noen stiller seg dette spørsmålet fordi de er redde for å dø. Andre er redde for dommedag, mens andre igjen håper at Gud snart vil avslutte den forferdelige tilstanden jorden er i for å bringe inn Sitt rike som består av kjærlighet og rettferdighet slik at menneskene kan leve i fred og harmoni.

Gud, som er den eneste som har autoritet til å besvare dette spørsmålet, har talt gjennom Sine trofaste profeter, og alt Han har talt er skrevet ned og samlet i én bok, Bibelen (Matteus 24:36). Vi vil her svare på dette spørsmålet i henhold til hva Bibelen sier, og vise hvordan verden slik vi ser den i dag, kommer til å avslutte.

Guds hensikt med skapelsen

Før vi kan forstå når jorden og himmelen vil bli avsluttet, må vi forstå hvorfor Gud skapte himmelen og jorden. Guds hensikt med skapelsen er for det første å vinne Seg en gruppe mennesker, som ikke bare er skapt i Hans bilde, men som også blir fylt med Hans liv. For det andre at disse menneskene som har tatt imot Hans liv blir bygget opp sammen til å være et korporativt menneske som kan uttrykke Ham og regjere med Ham over hele jorden (1. Mosebok 1:26). Dette viser at verden ikke vil bli avsluttet uten at dette korporative mennesket har blitt reist opp (Efeserne 4:12). Gud arbeider fortsatt med dette som Han i Bibelen kaller for Sitt mesterverk, og du kan få være en del av dette (Efeserne 2:10).

Jorden holder på å bli brukt opp

Universet er utrolig gammelt. Ett estimat som man har i dag er at universet ble skapt for rundt 13,8 milliarder år siden. Helt siden Gud skapte mennesket, har mennesket brukt av jordens ressurser. I det siste århundret har menneskenes ressursforbruk økt drastisk, og vi har i dag kommet til det punkt at naturressursene minker raskt. Hvis forbruket fortsetter med dagens hastighet, kan det hende at våre rimelige oljereserver ikke varer til neste århundre. De store hullene i ozonlaget kan øke forekomsten av hudkreft dramatisk. Drivhusgassene øker i atmosfæren, slik at kloden blir varmere, og værmønstrene endrer seg, med flere tørker, branner og flommer. Ekstremvær som orkaner og tyfoner forekommer hyppigere og blir stadig mer alvorlige. Skogene avtar og områdene der det lever dyr blir mindre, og det blir mindre vegetasjon for oksygenproduksjon. Havnivået stiger, og det dekker kyststriper der det bor hundrevis av millioner mennesker. Grunnvannsnivået synker, noe som forårsaker mangel på ferskvann på steder det trengs mest. Kjemisk og kjernefysisk avfall siver inn i ferskvannsforsyningen vår og ut i havet. Luftforurensningen øker stadig, og alvorlige luftveisproblemer blir mer og mer vanlig i mange byområder. Verdensbefolkningen øker eksponentielt. I vår, eller i våre barns levetid, vil tilgangen på mat og andre livsnødvendigheter kanskje ikke dekke behovet som finnes på jorden. Selv uten en større atomkrig, vil jorden om 30 til 50 år ikke være den samme som vi bor på i dag. Bibelen forteller oss at jordens nytte en dag skal være over, og den vil da bli foldet sammen som en gammel kappe som skal brennes (Hebreerne 1:10-12 og 2. Peter 3:12).

Dagene som fører frem til verdens avslutning

Bibelen gir ikke et nøyaktig tidspunkt for når verden skal avsluttes. Vi kjenner ikke dagen eller timen (Matteus 25:13), men Bibelen forteller oss hvordan dagene frem mot verdens ende blir. I de siste dager vil det være kriger, rykter om kriger, hungersnød og jordskjelv (Matteus 24:6-7). Lovløsheten vil i de siste dagene tilta (Matteus 24:12). Kjærligheten, både til Gud og til andre mennesker, vil bli kald hos mange (Matteus 24:12). Livet vil bli fylt av bekymring, og på grunn av disse vil folk i økende grad ta del i alle slags utskeielser, rus og drukkenskap for å prøve å unnslippe disse bekymringene (Lukas 21:34). Bibelen forteller også om et løp med fire hester (Åpenbaringen 6:1-8) som pågår fram til verden avsluttes. De fire hestene er: evangeliet, krig, hungersnød og død. Dette løpet vil fortsette, og det vil til og med intensiveres mot slutten. Ingen av disse fire sakene vil forsvinne, og om vi aldri så mye håper at ting vil forbedre seg, så blir det ikke bedre, men det vil tvert imot bare bli verre og verre.

Måten verden vil avslutte på

Bibelen forteller oss imidlertid hvordan verden vil ende. Her er hovedpunktene. De siste sju årene er delt inn i to seksjoner, og hver av disse er på tre og et halvt år. De første tre og et halvt årene vil være fredfulle, og på slutten av denne perioden vil Gud ha avsluttet sitt arbeid med å produsere et korporativt menneske som er full av Ham Selv som liv (Åpenbaringen 12:5). Disse menneskene kalles overvinnere. Han vil så ta dem opp til himmelen. Der vil de beseire Satan, djevelen, og kaste ham ned på jorden (Åpenbaringen 12:9-11; 14:1). En uren ånd vil da gå inn i en ond mann som Bibelen kaller Antikrist, og Satan vil gi ham sin makt (Åpenbaringen 13:2). Dette vil starte de siste tre og et halvt årene av verden slik vi kjenner den. Bibelen kaller denne siste perioden for den store trengselstiden (Matteus 24:11). I denne perioden vil jorden være et sted hvor ingen ønsker å bo (Åpenbaringen 3:10). Antikrist vil da gjøre stor skade på menneskeheten, og samtidig vil det skje mange naturkatastrofer og overnaturlige katastrofer (Åpenbaringen 11:13). Helt på slutten av de siste tre og et halvt årene, vil Kristus og overvinnerne Hans komme ned fra himmelen for å knuse antikrist og hæren hans på et sted som heter Armageddon (Åpenbaringen 16:16; 19:13-16; 17:14). Da vil Guds rike komme ned til jorden, og Satan blir bundet for en periode på ett tusen år (Åpenbaringen 20:2). På slutten av disse tusen årene blir Satan satt fri en kort stund. Han vil da gjøre mer skade, men så blir han kastet i ildsjøen (Åpenbaringen 19:20; 20:10). Satan og alle dem som har samarbeidet med ham vil der ha sin evige dom. Men menneskene som vender seg til Gud og som åpner seg for å bli fylt med Gud, vil for evig leve i Gud og med Gud på den fornyede jorden (Åpenbaringen 11:15). Det vil være glede, fred og rettferdighet (Åpenbaringen 22:3, 5). Det vil ikke lenger være noen tårer, mangel, sykdom, tyveri, urettferdighet eller død (Åpenbaringen 21:3-4).

Hvis du vil slippe unna ødeleggelsen som kommer når verden går mot slutten under den store trengselstiden, må du omvende deg til Gud i dag og motta Ham og Hans frelse (Matteus 4:17; Efeserne 5:18-19; Johannes 10:10). Hvis du vil unnslippe Satans skade og Guds dom, oppmuntrer vi deg nå til å be som følger:

«Å Herre Jesus! Overfør meg fra Satans rike til Guds rike. Jeg ønsker å leve i Deg og med Deg for evig. Kom inn i meg for å være mitt liv. Jeg trenger Deg nå slik at jeg kan komme inn i Din frelse»

For å lese mer om Gud og Hans plan for menneskeheten, besøk gjerne vår hjemmeside:

https://www.rhemabooks.org/no/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Del med andre