Co bychom měli dělat, když čelíme pandemi coronaviru (COVID-19)?

Co bychom měli dělat, když čelíme pandemi coronaviru (COVID-19)?

S nedávným tragickým vypuknutím koronaviru na Zemi jsme byli všichni zasaženi tak či onak. Reakcí mnoha lidí byla úzkost a strach. Existuje však další způsob, jak reagovat - a to je hledat Boha!

Bůh říká, že doba nákazy představuje pro lidi zvláštní příležitost, „pokoří se, budou se modlit, hledat moji tvář” (2 Pa 7,14). „Sám Bůh pokoje” (1 Te 5,23) nechce zůstat jen v nebesích, ale chce nás najít a být naším pokojem.  Ježíš nám říká: „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne“ (Jan 14,1). Nemusíme se bát. Nemusíme žít v úzkosti a strachu. Existuje i jiná cesta. “Pán je blízko” (Fp 4,5).

Ale pokud je Bůh na nebi, jak může být blízko nás? Bible nám říká, že Bůh prošel řadou kroků, aby byl naším životem a naším pokojem. Bůh před 2000 lety sestoupil z nebe, vzal na sebe lidství, stal se člověkem jménem Ježíš, aby mohl s námi žít a přímo prožívat naši lidskou situaci. Ježíš prožil na této zemi dokonalý lidský život (Jan 1,1.14.) jako model toho, jaký by měl lidský život být - neposkvrněn jedem hříchu, který nás postihuje a již nepodléhá hlavnímu důsledku tohoto jedu, kterým je smrt. Žádná jiná lidská bytost pozitivně neovlivnila lidskou historii tak, jak ji ovlivnil Ježíš. Kamkoli Ježíš šel, přinesl pokoj těm, kteří Ho hledali.

Potom, aby vyřešil problém hříchu a smrti, Ježíš šel na kříž, aby pro nás jako náš zástupce vytrpěl smrt (Iz 53,4-6). Na kříži vyprodukoval božskou protilátku na tento jed hříchu - což je Jeho uvolněný věčný život, aby se do nás udílel, a aby tak pohltil hřích a smrt. Zemřel za nás, aby nám byly naše hříchy odpuštěny, abychom tak mohli být v míru se svatým a spravedlivým Bohem (Ef 2,13-14) a nezahynuli, ale přijali věčný život skrze víru v Něj (Jan 3,16). Díky jeho smrti a vzkříšení můžeme mít pokoj s Bohem i s ostatními. Potom ten večer, kdy byl vzkříšen se zjevil svým učedníkům a řekl: „Pokoj vám“ a dechl na ně a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého“ (Jan 20, 21–22).

Dnes, nyní, „Blízko tebe je to slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci … Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“ (Řím 10,8-9). Jednoduchý způsob, jak můžete přijmout Ježíše jako váš pokoj a být zachráněni před hříchem, temnotou a smrtí v tomto světě, je modlit se takto:

Pane Ježíši, věřím v Tebe! Pane Ježíši, zachraň mě před hříchem a smrtí! Pane Ježíši, chci Tě přijmout jako svůj život a svůj pokoj! Pane Ježíši, děkuji Ti, že do mě vstupuješ, abys žil ve mně!

Poté, co jste se modlili, abyste přijali Ježíše, můžete s ním mít nadále pravidelné společenství. Společenství s Bohem jednoduše znamená to, že s Ním hovoříte upřímným způsobem. „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním“ (Fp 4,6). Přijďte k Němu v modlitbě. Otevřte mu vaše obavy a děkujte mu za to, kým je a co pro vás udělal. Tímto způsobem můžete vstoupit do Jeho spasení, „a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši“ (Fp 4, 7).

Pokud se chcete dozvědět více o tom, kdo je Bůh a co pro nás učinil  v Ježíši, tak vás zveme ke stažení některých knih zdarma z naší internetové stránky:

https://www.rhemabooks.org/cs/free-christian-books/


Sdílejte s druhými