Aký je význam krstu?

Aký je význam krstu?

Slovo „pokrstiť“ znamená vnoriť do alebo ponoriť. Preto „krst“ je ponorenie. Kresťania používajú tento výraz už mnoho rokov na označenie obradu pokropenia vodou nových veriacich, krstenia bábätiek alebo  ponorenia ľudí  do vody po ich obrátení. Avšak toto slovo má omnoho hlbší význam a zmysel.

Prechod cez Červené more je symbolom krstu.

Príbeh v knihe Exodus dokonale symbolizuje krst. Keď bol Boží ľud, deti Izraela, zotročení faraónom v Egypte, Boh poslal Mojžiša, aby ich vyviedol z otroctva do Kanaánu, dobrej zeme, ktorú im zasľúbil (Exodus 3:7-8; Evanjelium podľa Matúša 11:28). Faraón je symbolom Satana, ktorý sa zmocňuje a zotročuje Bohom stvorených ľudí. Egypt je symbolom satanského sveta, ktorý je prostriedkom, ktorý Satan používa, aby si privlastnil, odviedol a zotročil Bohom stvorených ľudí, aby neboli schopní prísť k Bohu. Ľudia sa lopotia v tomto svete celý svoj život. Niektorí majú úspech v nahromadení si bohatstva, moci, postavenia, slávy atď. (Evanjelium podľa Matúša 19:23). Mnohí ďalší dosahujú priemerné výsledky. A predsa, všetky tieto úspechy a výkony môžu byť okovami, ktoré zväzujú. Väčšina ľudí však žije v chudobe a zápase, bez pokoja a odpočinku. Aj toto je formou otroctva. Bohatí alebo chudobní, všetci sú celý svoj život v otroctve a všetci umierajú a umrú a nič si zo sebou nevezmú (List Hebrejom 9:27). Tento svet je ozrutný systém otroctva. „Otroci“ aj „slobodní“ sú pod Satanovým násilným ovládnutím.   

Dobrá zem predstavuje Boha ako všetko pre človeka.

Dobrá zem predstavuje Boha, ktorý je úplným potešením pre Svoj ľud. Boží ľud ako Jeho kráľovstvo majú žiť a pracovať na dobrej zemi, aby mali Boha ako svoj pokrm, nápoj, odev, domov a ochranu.

Mojžiš predstavuje Ježiša, ktorý je našou záchranou.

Mojžiš predstavuje Ježiša Krista, Spasiteľa, ktorý prišiel poraziť Satana, aby vyslobodil Svoj ľud z tohto zotročujúceho sveta (List Hebrejom 3:5-6). Kristus chce vykúpiť všetkých Bohom stvorených ľudí a priviesť ich do samého Seba ako dobrej zeme, aby žili v Ňom a On aby žil v nich (List Kolosanom 2:6). On sa spolu s nimi stane vzájomným príbytkom (Evanjelium podľa Jána 14:20). On bude ich životom a oni budú Jeho žitím. On bude prebývať a konať v nich a oni budú Jeho príbytkom a vyjadrením ( Prvý list Korinťanom 6:19; List Efezanom 2:22).

Boží ľud bol zachránený skrze vodu.

Aby Mojžiš zachránil deti Izraela od faraóna a jeho armády, ktorá ich prenasledovala, musel ich previesť cez Červené more. Božou mocou otvoril Červené more, aby ľudia ním mohli prejsť (Prvý list Korinťanom 10:1-2). Keď sa faraón so svojou armádou pokúšal prenasledovať ich, voda sa zatvorila a oni sa utopili. Takto boli deti Izraela vyslobodené z Egypta. Červené more bolo obrazom vody krstu. Prechod detí Izraela cez Červené more popisuje krst. Utopenie faraóna a jeho armády popisuje zničenie Satana a jeho síl temna nad veriacimi.

Viera a krst je cesta záchrany.

Narodili sme sa v hriechu s hriešnou prirodzenosťou, ktorá je kontrolujúcou silou Satana v nás (Žalm 51:5; List Rimanom 5:17). Narodili sme sa taktiež v tomto satanskom svete pod jeho otroctvom v našom prostredí (Prvý Jánov list 5:19). Aby sme boli zachránení, musíme nielen uveriť v Pána Ježiša Krista, ale aj dať sa pokrstiť, aby sme mohli byť vyslobodení zo sveta a aby  bol Satanov vplyv na nás odstránený (Evanjelium podľa Matúša 28:19). Preto Pán povedal v Evanjeliu podľa Marka 16:16: „Ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“. Viera je prvou polovicou spásy a krst je druhou polovicou. Ak by deti Izraela iba uverili, že ich Boh vyslobodí, ale neprekročili by Červené more, stále by boli v Egypte v otroctve. Niektorí ľudia hovoria, že stačí uveriť, avšak podľa Spasiteľovho slova potrebujeme aj uveriť aj byť pokrstení.

Byť pokrstený do Boha.

Voda krstu tiež označuje Ducha. Byť pokrstený, ponorený do vody, znamená byť ponorený, potopený, vložený do Boha, ktorý je Duch (Prvý list Korinťanom 12:13). Duch je neviditeľný, avšak voda je viditeľná. Keď vás ten, ktorý vás krstí, ponorí do vody, vierou vás vkladá do Ducha. Viditeľne ste ponorení do vody, ale v skutočnosti ste neviditeľne ponorení do Boha. Keď uveríte a prijmete Pána modlitbou, vstúpi do vás Duch, ktorý znovuzrodí vášho ducha, aby ste mali Boha ako svoj nový život.  Keď ste pokrstení, ste vložení do Ducha, aby ste mali Ducha ako moc pre svoje nové žitie.  Boh vstupuje do vás a vy vstupujete do Boha. Následne máte nový život vo vnútri a nové žitie navonok. Vo vnútri budete mať Krista ako svoj život a navonok bude mať Kristus vás ako Svoje žitie. Preto krst nie je obradom ktorý majú ľudia vykonávať. Má vnútorný význam, ktorý presahuje to, čo vidíme alebo čo si myslíme.

Prenos do Božieho kráľovstva.

Pán Ježiš tiež povedal v Evanjeliu podľa Jána 3:5: „Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ Narodiť sa z Ducha znamená prijať Ducha do svojho ducha (List Kolosanom 3:4). Narodiť sa z vody znamená byť pokrstený. Ten, kto sa narodí z vody a z Ducha, môže byť prenesený zo Satanovho kráľovstva do Božieho kráľovstva, zo Satanovho zotročenia do oslobodenia Duchom Krista.

Viera predchádza krst.

Musíme pouvažovať nad „krstom“, ktorý mnohí prijali, keď boli bábätkami. Bol to obrad, ktorý sa rozhodli vykonať rodičia na svojich nevedomých deťoch a to s dobrým úmyslom, aby ich deti patrili Bohu. Boh dal človeku slobodnú vôľu, aby si Ho vybral, zvolil alebo Ho odmietol. Preto, keď tieto deti vyrastú, musia sa pre Boha rozhodnúť sami. Ak si vyberú Boha, potom v Neho musia uveriť a dať sa pokrstiť. Podľa Evanjelia podľa Marka 16:16 musia najprv uveriť, aby ich krst mohol byť účinný. Ak ste v tejto kategórii, potom sa sami musíte raz a navždy rozhodnúť, koho si vyberiete. Ak si vyberiete Boha, potom musíte uveriť do Krista a dať sa do Neho pokrstiť (Skutky apoštolov 26:18).

Praktické body o krste.

Dnes si mnohí ľudia myslia, že môžu byť pokrstení až po určitej čakacej dobe alebo počas určitých významných dní, vo veľkých budovách, so špeciálnou vodou, určenými na to osobami. Tieto predstavy nie sú biblické a nemusíme sa nimi riadiť.

Kedy by sme sa mali dať pokrstiť? Podľa Biblie na to nemusíme mať určený čas alebo čakaciu dobu (Skutky apoštolov 22:16). V druhej kapitole knihy Skutky apoštolov, keď uverilo tritisíc ľudí, hneď v ten deň boli aj pokrstení. Takýchto prípadov bolo mnoho. Ľudia sa dali pokrstiť ihneď ako uverili.

Kde by sme sa mali pokrstiť? Podľa Biblie sa krst môže uskutočniť všade tam, kde je voda (Skutky apoštolov 8:36). Príklady v Biblii zahŕňajú rieku Jordán, domy, kde ľudia žili, a aj vodu vedľa cesty.

Kto môže krstiť? Tradične, boli to klerici ako kňazi, služobníci a pastori, ktorí boli „ustanovení“, aby krstili ľudí. Ale podľa Biblie, neexistuje ustanovenie alebo obmedzenie na určitú skupinu ľudí, vlastne všetci Pánovi učeníci boli poverení, aby krstili. Ktokoľvek má vieru, aby ohlasoval Slovo, má aj právo krstiť, pretože krst nie je záležitosťou obradu, ale viery.

Kedykoľvek chcete prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a život a byť prenesení zo Satanovho kráľovstva do Božieho kráľovstva, modlite sa a poproste Pána, aby do vás vstúpil a dajte sa pokrstiť hneď ako uvidíte vodu, kýmkoľvek, kto má vieru ponoriť vás do Boha. Ten, kto mal dostatok viery, aby vám dal čítať tento článok, by mal mať dostatok viery na to, aby vás pokrstil.

Môžete sa modliť: „Pán Ježiš! Chcem byť vyslobodený z otroctva tohto sveta. Chcem byť slobodný od Satanovho vplyvu na mňa. Verím, že si ma prišiel zachrániť. Vstúp do mňa, aby som Ťa mal ako svoj večný život. Amen. Ďakujem, Pane.“


Podeľte sa aj s ostatnými