Čo znamená znovuzrodený kresťan?

Čo znamená znovuzrodený kresťan?

Nedávny národný prieskum odhalil, že asi päťdesiat percent americkej populácie tvrdí, že sú „znovuzrodenými kresťanmi“. Čo sa myslí pod pojmom „znovuzrodený kresťan“ a čo pod tým chápu ľudia, ktorí si hovoria „znovuzrodení kresťania“?

Čo je kresťan?

 Pojem „kresťan“ pochádza z gréckeho slova „christianos“, čo znamená Kristus-človek alebo prívrženec Ježiša Krista. V Biblii sa toto slovo po prvý raz začalo používať ako prezývka (Skutky apoštolov 11:26), čo je výraz pohanenia, pretože veriaci potrebovali dať ostatným pocítiť, že sú pre Krista absolútni. Apoštol Peter to neskôr použil, aby pripomenul veriacim, aby sa postavili pevne za Krista a nehanbili sa (Prvý Petrov list 4:16). Kresťan je teda človek, ktorý je úplne plný Krista, zamestnaný Kristom, žijúci pre Krista, aby vyjadroval Krista, a dokonca žijúci Krista. Podľa tejto definície väčšina ľudí, ktorí si hovoria kresťania, nimi v skutočnosti nie sú. Možno uverili a prijali Krista, napriek tomu nežijú ako Kristovi prívrženci.

Kto je Kristus?

Meno „Kristus“ (v preklade z hebrejského slova Mesiáš) znamená Pomazaný (Skutky apoštolov 10:38), (Evanjelium podľa Lukáša 4:18). Kristus bol pomazaný zvláštnym poverením. V Genezis Boh stvoril človeka na Svoj obraz (Genezis 1:26), aby Ho obsahoval ako život a aby s Ním bol jedno. Avšak namiesto toho, aby prijal Boha ako život, človek prijal Satana a bol poškvrnený, skazený a odsúdený na večnú smrť (List Rimanom 5:12; Jeremiáš 17: 9; List Rimanom 6:23). Starý zákon postupne odhaľuje, že Boh, pretože miloval človeka (Evanjelium podľa Jána 3:16; List Rimanom 5: 8), ktorého stvoril, chcel vykúpiť človeka zo spravodlivého súdu kvôli hriechu, zachrániť človeka pred skazou Satana v jeho prirodzenosti (List Hebrejom 2:14–15), byť životom človeka (Evanjelium podľa Jána 10:10; List Kolosanom 3:4) a vybudovať človeka ako Svoj živý dom, Svoj príbytok v duchu (List Efezanom 2:22), aby tak Boh a človek mohli byť navždy jedno. Kristus bol pomazaný, aby splnil toto poverenie. Kresťan je súčasťou Krista (Prvý list Korinťanom 12:12), Jeho pokračovaním a rozmnožením. Kresťan je niekto, kto bol pomazaný spolu s Ním (Druhý list Korinťanom 1:21), aby splnil svoje poverenie v jednote s Ním. Všetci kresťania sú spoločne zväčšeným Kristom.

Kto je Ježiš?

Biblia nám hovorí, že pre naplnenie tohto poverenia sa Kristus stal človekom menom Ježiš približne pred dvetisíc rokmi. „Ježiš“ znamená Jahve, náš Spasiteľ, naša záchrana (Evanjelium podľa Matúša 1:21). „Jahve“ je stále existujúci Boh (Exodus 3:14). Jahve je meno, ktoré Boh použil predtým, ako sa stal človekom (Exodus 6:3). Keď sa stal človekom, používal meno Ježiš. Pre nás je Jahve nebeský Boh, ktorý sedí na tróne (Jonáš 1:9), zatiaľ čo Ježiš je Jahve, ktorý sa stáva človekom, aby bol naším Spasiteľom, nielen aby za nás zomrel na kríži, aby nás zachránil od našich hriechov a pred večným zahynutím, ale tiež aby nás zachránil ako náš život (List Rimanom 5:10), z vnútra pred skazou Satana (List Rimanom 8:2) a zachránil nás do Seba ako našej spásy a miesta nášho príbytku. Kristus, v ktorého kresťania veria a s ktorým sú spojení  v jedno (Prvý list Korinťanom 6:17), je práve tento ukrižovaný, vzkriesený a vyvýšený Boho-človek, Ježiš.

Čo pre nás Ježiš vykonal?

Kristus Ježiš žil skutočným a dokonalým ľudským životom, aby vyjadril Boha. Išiel na kríž, aby zomrel za človeka, pretože bol jediným človekom v celej histórii, ktorý bol spôsobilý byť zástupcom človeka (List Hebrejom 4:15). Spravodlivý zomrel za nespravodlivých (Prvý Petrov list 3:18). Rozdrvil tiež Satana, aby vyslobodil človeka zo Satanovej moci temnoty (Prvý Petrov list 2:9). Na tretí deň (Prvý list Korinťanom 15:4) bol vzkriesený a stal sa oživujúcim Duchom (Prvý list Korinťanom 15:45; Evanjelium podľa Jána 20:22; Evanjelium podľa Jána 7:39). Takto bol pripravený a stal sa pre človeka dostupný ako život. Odstránil hriech, ktorý človek nemal mať. Vykúpil človeka a pripravil si ho ako očistenú nádobu. Teraz chce dať človeku život, ktorý človek potrebuje. Všetko, čo človek musí urobiť, je prijať Jeho spásu a prijať Ho ako život.

Prvé narodenie verzus druhé narodenie

Tým, že sme sa fyzicky narodili z našich ľudských rodičov, máme umierajúce fyzické telo; skazený psychologický orgán (dušu), pozostávajúci z mysle, emócii a vôle; a ducha, ktorý je mŕtvy (List Efezanom 2:1) a ktorý nie je schopný kontaktovať Boha. Prijatím Krista ako nášho Spasiteľa sme sa narodili z Boha. Duch Boží prichádza do nášho ľudského ducha, aby ho znovuzrodil, oživil Božím životom. Toto znamená znovu sa narodiť (Evanjelium podľa Jána 3: 5-6). Najprv sa narodíme z rodičov, potom sa narodíme z Boha (Evanjelium podľa Jána 1:12-13). Prvý pôrod nám dáva možnosť mať druhý pôrod. Prvé narodenie nás produkuje ako špinavú nádobu; druhé narodenie nás očisťuje a napĺňa božským, večným a kraľujúcim Božím životom (List Rimanom 5:17). Prvé narodenie nás predurčuje zomrieť; druhé narodenie vedie k večnému životu. Pri prvom narodení sme prekliati, ale pri druhom sme požehnaní (List Efezanom 1:3), nie hmotným bohatstvom, ale Bohom. Znovuzrodený kresťan je teda osobou, ktorá má svoj nový začiatok a prijala Krista ako svoj nový život vo svojom duchu (List Efezanom 3:16), (List Rimanom 6: 4), (Druhý list Korinťanom 5:17). Každý pravý kresťan je znovuzrodeným kresťanom, a keď sa človek znovu narodí, už nikdy nemôže stratiť tento božský život vo svojom vnútri (Evanjelium podľa Jána 10:28). Keď takýto človek pokračuje a žije ako Kristus - človek, jeho myšlienky, slová a skutky sa stávajú tými, ktoré sú z Krista, v Kristovi, pre Krista a vyjadrujú Krista.

Ako sa znovu narodiť?Ak cítite starobu a smrť, prázdnotu a márnosť, zmätok a frustráciu a tragický osud prvého života, potrebujete Ježiša (List Efezanom 4:17). Iba On vás môže oživiť tým, že do vás vloží Boží život, aby vám dal nové narodenie, nový život. Iba tak sa môžete znovu narodiť, aby ste boli kresťanom, Kristom – človekom , prívržencom Ježiša Krista, plným života, radosti, pokoja, odpočinku, zmyslu a naplnenia v Bohu (List Galaťanom 5: 22-23).

Odvážne mu povedz: „Pane Ježišu, potrebujem Ťa ako svojho Spasiteľa. Zachráň ma od večnej smrti. Daj mi Boží život. Chcem sa znovu narodiť z Boha. Urob ma kresťanom. “ Potom dostanete Boží život, aby ste sa stali znovuzrodeným kresťanom.


Podeľte sa aj s ostatnými